Alus ir azartiniai lošimai: ką reikia žinoti?

Alus ir azartiniai lošimai: ką reikia žinoti?

Pripažįstama, jog alkoholis ir azartiniai lošimai yra dvi žmonių sąmoningai pasirinktos pasaulio silpnybės. Šios ydos tarsi papildo viena kitą ir dažnai žaidimai neįsivaizduojami be taurės. Kazino taip lošėjams pakelia nuotaiką bei stengiasi išlaikyti žmogaus susidomėjimą žaidimu. Todėl įprasta praktika kazino namuose – vaišinti savo klientus alumi ar kitais tauriais gėrimais. Kai tuo metu alternatyvūs kazino – casinolt.com apsaugo žaidėjus nuo vienos iš tokių pagundų.

Kazino ir alkoholio galia lošime

Dažnai kazino vaišina savo klientus norėdami juos paskatinti žaisti kuo ilgiau. Kai kuriems žmonėms tai tampa problema, nes jie negali sustoti. Kai kuriems lošėjams siūloma pasinaudoti savęs pašalino sistemomis, kaip sakysime “Gamstop”. Alkoholis gali tapti rimta problema, kai apsvaigęs žmogus nebegali suprasti RTP ir kitų lažybų esmės. Lengvas gurkšetėjimas gali jums padėti atsipalaiduoti, tačiau nesustojus laiku jūsų pinigai gali ištirpti.

Alus lošime protingiems žaidimams

Alus turi mažą alkoholio koncentraciją, todėl yra labiau tinkamas protingiems lošimams, nes žmogus gali suprasti žaidimą ir juo mėgautis. Toks žaidimo būdas tinka ir namuose internetu, bet siūloma apsiriboti keliais bokalais. Kai kurie kazino turi net savo aludario pagamintą alų, kuris yra skirtas svečių vaišinimui.

Ar lengva priimti sprendimus su alumi?

Alus pašalina daugelį ribų ir suteikia galimybę žmogui mėgautis be streso. Tačiau toks variantas netinka, jei žaidėjas lošia strateginį žaidimą arba žaidžia iš pinigų, o ne dėl malonumo. Dažniausiai lošėjai tiesiog mėgaujasi ta euforija ir jiems nereikia alkoholio pagalbos. Labai svarbu jausti tą ribą, kad ją peržengus netektų gailėtis. Blaivumas ir girtumo pojūtis yra labai svarbūs dalykai lošime ir peržengus savo galimybių ribas galima stipriai nukentėti.

Iš tiesų alkoholis suteikia Jums daugiau teigiamos ir įdomesnės patirties lošimo namuose. Tačiau svarbu jausti ribą, kad vėliau netektų gailėtis ir matyti nuostolius savo sąskaitoje. Alkoholis ir kazino dar ilgai bus glaudžiai susiję ir lošėjai turi patys jausti, kada pasiekiama galimybių riba, arba kreiptis pagalbos, jei nebegalima sustoti.

Paskelbta 2010-12-31, informacijos ðaltinis: skelbimas

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas