NUORODØ ARCHYVAS
Kadangi tai yra tik nuorodos á kitus tinklapius, kurie raðo apie alaus rinkà, uþ ten paskelbtus duomenis ar neveikianèias nuorodas neatsakome. Publikuoti tik nuorodas, o ne pilnus straipsnius privalome dël galiojanèio autoriniø teisiø ástatymo, nes sumokëti visiems leidiniams jø praðomas sumas yra patikëkit kaip brangu.


 Alus ir restoranai 2006-02-06 (LT)


 „Gubernija“ sausá pardavë 6,9 proc. daugiau alaus 2006-02-07 (LT)


 Lietuvos alaus rinka sausá iðaugo 0,7 proc., alaus eksportas – 2,2 karto 2006-02-07 (LT)


 Rusijoj iðvirtas alus „Dnevnoj Dozor” 2006-02-08 (FT)


 „Gubernija“ numato didinti ástatiná kapitalà, akcininkai rinks kovo viduryje 2006-02-10 (LT)


 Pirkite „Kalnapilio Grand pakuotæ” ir gaukite þiebtuvëlá! 2006-02-10 (LT)


 „Ragutis“ pardavimus pernai padidino penktadaliu 2006-02-13 (LT)


 V.Tomkus gavo Konkurencijos tarybos leidimà ásigyti iki 100 proc. „Gubernijos“ akcijø 2006-02-15 (LT)


 Þalioji fëja butelyje 2006-02-16 (LT)


 “Gubernijos” nuostoliai pernai sumaþëjo iki 3 mln. litø 2006-02-21 (LT)


 „Raguèio“ apyvarta pernai iðaugo penktadaliu 2006-02-23 (LT)


 „Gubernijos“ naujà 11,214 mln. litø akcijø emisijà iðpirks V. Tomkus ir „Linos namai“ 2006-02-27 (LT)


 AB “Gubernija” 2006-03-14 neeilinio visuotinio akcininkø susirinkimo sprendimø projektai 2006-02-27 (LT)


 „Kauno alus” vilios ir turistus 2006-02-24 (LT)


 „Kalnapilio” akcija-þaidimas „Pradëk remontà nuo 7.30“ [iki 06 03 15] 2006-02-26 (LT)


 „Ðvyturio” akcija-þaidimas „Uþ iðtikimybæ“ [iki 06 04 30] 2006-02-26 (LT)


 Gërimas, maþinantis alkoholio kieká kraujyje 2006-02-26 (LT)


 Lietuvius domina Australijos alaus rinka 2006-03-01 (LT)


 Keli ádomûs faktai apie gërimus 2006-03-01 (RU)


 „Ðvyturio-Utenos alaus” pajamos pernai augo 17 proc. 2006-03-03 (LT)


 „Kalnapilio – Tauro grupës” pardavimai pernai ðiek tiek sumaþëjo 2006-03-04 (LT)


 Atsinaujino „Avilio” tinklapis 2006-03-05 (LT)


 Pirkite „Ðvyturio” alaus pakuotes su pasaulyje pripaþintais DVD filmais [iki 06 03 28] 2006-03-06 (LT)


 Vasará brango bulvës, pigo alus 2006-03-09 (LT)


 Kioskø savininkai maþina alaus ir sidro atsargas 2006-03-09 (LT)


 Vokietijos gyventojams siûlomas „gydomasis“ alus 2006-03-11 (LT)


 „Kalnapilio-Tauro grupës“ grynasis pelnas iðaugo beveik 5 kartus – iki 3,5 mln. litø 2006-03-15 (LT)


 SODOM Vilniuje – aukðèiausio lygio thrash metalo koncertas Lietuvoje 2006-03-16 (LT)


 Parlamentarë átaria, kad alkoholis trukdo Seimo darbui 2006-03-16 (LT)


 Kainø apvalinimas kelia abejoniø 2006-03-16 (LT)


 Iðleista degtinë tiubelëse 2006-03-16 (RU)


 Pradedamas gaminti pirmasis Lietuvoje Ale tipo HORN alus 2006-03-16 (LT)


 R. Bakutis ketina supirkti likusias „Kauno alaus“ akcijas 2006-03-17 (LT)


 „Kablys“ teko aludariui 2006-03-17 (LT)


 Kà galima padaryti ið tuðèiø skardiniø 2006-03-20 (FT)


 „Corona” alus sukelia orgazmà 2006-03-21 (RU)


 „Carlsberg” pradeda naudoti plastikinius KEGus 2006-03-21 (RU)


 Ðiauliø kioskai nakties metu alumi nebeprekiaus 2006-03-21 (LT)


 Britø moterys geria daugiau nei britø vyrai, rodo naujausi tyrimai 2006-03-23 (RU)


 „Ragutis“ iðleidþia naujà 32,7 mln. litø akcijø emisijà 2006-03-23 (LT)


 Aludariai ketina ðturmuoti ir Belgijos rinkà 2006-03-24 (LT)


 Marðkinëliai daro jaunimà alkoholikais? 2006-03-24 (RU)


 Ispanas sukûrë butelá alui su dviem kakleliais 2006-03-24 (RU)


 Teksaso reindþeriai tyko baruose 2006-03-27 (LT)


 „Ragutis” pernai patyrë 6,1 mln. litø neaudituotø nuostoliø 2006-03-27 (LT)


 Alaus ir kitoks alko-humoras 2006-03-27 (FT)


 V. Tomkus skelbs oficialø pasiûlymà ásigyti likusias „Gubernijos“ akcijas 2006-03-28 (LT)


 „Ðvyturys-Utenos alus” pernai gavo 78,82 mln. litø grynojo pelno, dividendams iðmokës 91,8 mln. litø 2006-03-28 (LT)


 V. Tomkus likusias „Gubernijos“ akcijas supirks po 1,63 lito 2006-03-29 (LT)


 R. Bakutis „Kauno alaus“ likusias akcijas supirks po 3,74 lito 2006-03-29 (LT)


 „Gubernija“ nedidins ástatinio kapitalo 2006-03-30 (LT)


 Èekijoje atidaryta alaus gydykla 2006-03-30 (LT)


 Uþkarda rûkaliams – ir Lietuvos kavinëse? 2006-03-30 (LT)


 Klaipëdoje alus ir sidras ið kioskø nedings 2006-04-01 (LT)


 Siûloma riboti prekybos alkoholiniais gërimais laikà ir branginti kokteilius 2006-04-04 (LT)


 Visatoje atrastas beveik 463 mlrd. km skersmens alkoholio eþeras 2006-04-05 (RU)


 Seimo Ekonomikos komitetas pritaria draudimui rûkyti baruose ir restoranuose nuo 2008 metø 2006-04-05 (LT)


 „Gubernija“ per tris mënesius pardavë beveik penktadaliu daugiau alaus 2006-04-08 (LT)


 Lietuvos alaus rinka ðiemet iðaugo 6,1 proc., eksportas – 55,3 proc. 2006-04-08 (LT)


 „Kalnapilio-Tauro grupës“ pardavimai iðaugo 17 proc. 2006-04-08 (LT)


 Lietuvos alaus mëgëjai pajuto nostalgijà „Kalnapilio Dvaro“ alui 2006-04-08 (LT)


 Studentø era: Aludariø boulingo turnyre – ánirtingos kovos ir erotika 2006-04-08 (LT)


 Kaip pasakyti „að myliu alø” ávairiomis kalbomis 2006-04-09 (RU)


 „Baltika” geriausias alus Baltarusijoje 2006-04-10 (RU)


 Alaus anekdotai 2006-04-10 (RU)


 Papildoma informacija apie ðaukiamà AB „Gubernija“ eiliná visuotiná akcininkø susirinkimà 2006-04-10 (LT)


 „Gubernija“ pernai patyrë 3,1 mln. litø audituotø nuostoliø 2006-04-10 (LT)


 Laimëk originalius „Kalnapilio” dviraèius [iki 06 06 26] 2006-04-11 (LT)


 Alkoholio malonumas be jokiø pasekmiø? 2006-04-12 (LT)


 Ið „Gubernijos“ valdybos pasitraukë L. Afanasjeva 2006-04-12 (LT)


 „Gubernija“ ðámet tikisi didesniø alaus ir giros pardavimø 2006-04-12 (LT)


 „Lietuviðkas midus” degtinës gaminti nesirengia 2006-04-14 (LT)


 Lenkijos ûkininkai laisvai galës gaminti naminæ 2006-04-14 (LT)


 Grupë kartu valdo 32,25 proc. „Gubernijos“ balsø 2006-04-15 (LT)


 „Kalnapilio“ alus – vël tarp geriausiø pasaulyje 2006-04-18 (LT)


 „Ðvyturys“ pelnë metø eksportuotojo vardà 2006-04-19 (LT)


 Muzik.alutis: Vilniuje amerikieèiø grupë „Nile“ þavës metalo muzikos ir rytietiðkø motyvø sinteze 2006-04-19 (LT)


 Vienintelis Kelmës rajono aludaris alaus tik paskanauja 2006-04-20 (LT)


 Panaikinta licenzija daryklai „Rodavanis” 2006-04-21 (LT)


 Krepðinio simbolio idëja nenumarinta 2006-04-21 (LT)


 „Kalnapilio-Tauro grupë” – lietuviðko alaus eksporto lyderë 2006-04-21 (LT)


 Startavo alaus daryklos „Alaus purslai” interneto svetainë 2006-04-22 (LT)


 „Alaus pilvas“ – labai paklausi prekë 2006-04-28 (LT)


 Rusijoje iðleistas kokteilis „Nuodai” 2006-04-28 (RU)


 „Ðvyturys“ á „Vichy Classique“ naujo butelio sukûrimà investavo 0,5 mln. Lt 2006-04-28 (LT)


 „Gubernija“ ðiemet patyrë 2,089 mln. litø nuostoliø 2006-04-28 (LT)


 „Kalnapilis“ pradëjo gaminti „FAXE Premium“ alø 2006-04-28 (LT)


 Specialiai futbolo èempionatui sukurtas originalus alaus ðaldytuvas 2006-05-01 (RU)


 Atðilo oras, pakilo noras… ðaðlykui !!! 2006-05-01 (RU)


 Neblaivumo nustatymo taisyklëse áteisintas alkotesteriø naudojimas 2006-05-03 (LT)


 Romoje neapdairus turistas uþ alø sumokëjo 990 eurø 2006-05-04 (LT)


 Iðlaisvintø ákaitø norai – iðgerti alaus ir suþinoti futbolo rezultatus 2006-05-04 (LT)


 „Litexpo“ debiutuos tarptautinë maisto produktø ir gërimø paroda 2006-05-05 (LT)


 Seimui liko tik þingsnis uþdrausti rûkyti baruose 2006-05-05 (LT)


 Kauno „Bravoras” atnaujino savo interneto svetainæ 2006-05-05 (LT)


 Alkoholio parduotuvëse gërimai, parduodami be tauriø ir kitø reikmenø, jauèiasi vieniði? 2006-05-05 (LT)


 Aludariø uþmojis – ilginti vasaros penktadienius 2006-05-07 (LT)


 Lietuvos alaus rinka ðiemet iðaugo 6,5 proc., alaus eksportas – 25,7 proc. 2006-05-10 (LT)


 „Gubernijos“ akcininkams vël bus siûloma balsuoti dël ástatinio kapitalo didinimo 2006-05-10 (LT)


 Balandþio 28 – alaus fiesta Gdanske (Lenkija) 2006-05-10 (RU)


 Seimas uþdraudë rûkyti vieðojo maitinimo ástaigose nuo 2007 m. sausio 2006-05-11 (LT)


 Jo… gerai þmogelis atsigerë… 2006-05-12 (FT)


 Interviu su „Memelio” aludariu 2006-05-14 (LT)


 Kaip alus suko istorijos ratà 2006-05-14 (LT)


 Dël naujos stiklo taros surinkimo sistemos – konfliktas 2006-05-15 (LT)


 „Kauno alus“ pernai uþdirbo beveik 0,5 mln. litø grynojo pelno 2006-05-16 (LT)


 Nepaisant emigracijos, alaus suvartojimas ðalyje auga 2006-05-22 (LT)


 „Ragutis“ savo tinklapyje nepageidauja nepilnameèiø 2006-05-22 (LT)


 Amatø dienos vyko tarpukario ritmu 2006-05-22 (LT)


 Akcijos þaidimo „Iðtrûk á savaitgalá!” taisyklës 2006-05-22 (LT)


 Panaikinta licencija „Unijos” bravorui 2006-05-22 (LT)


 Futbolo èempionato alus papiktino vokieèius 2006-05-24 (LT)


 Kanadoje rinkimuose balsuojama… alumi! 2006-05-29 (RU)


 Vartotojai alø renkasi pagal emociná prieraiðumà 2006-05-29 (LT)


 „Bravaria” – atskira „Akropolio” þemë 2006-05-29 (LT)


 Panaikinta licenzija daryklai „Rugvita” 2006-05-29 (LT)


 Panaikinta licenzija daryklai „Raudonasis Koralas” 2006-05-29 (LT)


 Britø parduotuvëse pasirodë visiðkai dirvoje suyranèiø plastikiniø buteliø 2006-05-29 (LT)


 „Gubernija“ ketina ástatiná kapitalà didinti 6 mln. litø, akcijas platinti po 1 lità 2006-05-31 (LT)


 Nagrinëtas skundas dël „Ðvyturio“ alaus reklamos 2006-05-30 (LT)


 Festivalyje „ADrenalinas“ iðrinktos geriausios 2005-øjø metø lietuviðkos reklamos 2006-06-02 (LT)


 Vadovø pasitraukimas turëtø neigiamos átakos „Gubernijos” veiklai 2006-06-06 (LT)


 Lietuvos alaus rinka per penkis ðiø metø mënesius iðaugo 5,6 proc. 2006-06-07 (LT)


 „Ðvyturys-Utenos alus“ pristatë “Utenos D-light” 2006-06-11 (LT)


 Lietuvos alaus daryklos ðiemet eksportavo daugiau alaus 2006-06-12 (LT)


 „Gubernija“ akcininkø sprendimu iðleis 6 mln. litø nominalios vertës akcijø emisijà 2006-06-12 (LT)


 Alaus rinka nuolat auga 2006-06-13 (LT)


 Uþduotis prekybininkams – ávertinti kliento blaivumà 2006-06-20 (LT)


 Þiûrëdami futbolà barø lankytojai iðgeria daugiau alaus 2006-06-20 (LT)


 Futbolo èempionato proga – alaus akcija 2006-06-20 (LT)


 Kiekvienas iðgeriame beveik 10,5 litro alkoholio 2006-06-20 (LT)


 Alkoholio gamyba ðiemet Lietuvoje padidëjo 2006-06-22 (LT)


 42 tûkst. rusø kasmet mirðta nuo padirbto alkoholio 2006-06-24 (LT)


 Atvirojo kodo alus 2006-06-24 (LT)


 Stipraus alkoholio gamyba Lietuvoje pernai iðaugo 15 proc., kainos sumaþëjo 0,4 proc. 2006-06-24 (LT)


 Per Jonines verèiau vieðai negerti 2006-06-24 (LT)


 Angliðkas sidras 2006-06-27 (LT)


 Siûloma uþdrausti prekybà alkoholiu renginiuose Panevëþyje 2006-06-28 (LT)


 Dël tuðèiø buteliø – nesutarimai 2006-06-30 (LT)


 Kovoje su alkoholiu aukojami suvenyrai 2006-07-03 (LT)


 Verslininkai derasi dël tuðèiø buteliø supirkimo 2006-07-03 (LT)


 Gyvosios archeologijos dienos Kernavëje liepos 6-8 dienomis 2006-07-03 (LT)


 Rusijoje perraðyta alaus istorija 2006-07-03 (RU)


 Keisk Kalnapilio kamðtelá á PORSCHE! 2006-07-03 (LT)


 „Ðvyturio” akcija-þaidimas „Uþ krepðinio ðalies þmones“ (iki 06 08 30) 2006-07-03 (LT)


 V. Tomkus per teismà sustabdë naujos „Gubernijos“ akcijø emisijos platinimà 2006-07-05 (LT)


 Liepos 4 – 10 d. prekybos centruose „Maxima” – alui 15 proc. nuolaida 2006-07-05 (LT)


 Suomija sieks didinti alkoholio akcizà ES 2006-07-05 (LT)


 Pasiraðyta 50,5 proc. naujos „Gubernijos“ akcijø emisijos 2006-07-05 (LT)


 Etiketëje bus nurodomas stiklinës taros uþstato dydis 2006-07-05 (LT)


 „Raguèio” akcija „Naujas ðansas laimëti Citroen Berlingo” 2006-07-06 (LT)


 O.Lapinas: Kodël þmonës geria? 2006-07-06 (LT)


 Buteliø uþstato sistema – kol kas tik lipdukuose 2006-07-12 (LT)


 LAA ávertinant pasikeitimus alaus asortimente siûlo pakeisti „Alaus apibûdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento” kai kuriuos punktus 2006-07-16 (LT)


 Lietuvos alaus rinka ðiemet iðaugo 7,3 proc., alaus eksportas smuko 4,6 proc. 2006-07-17 (LT)


 V. Tomkus pateikë ieðkiná teismui, ginèijantá „Gubernijos“ sprendimà didinti ástatiná kapitalà 2006-07-18 (LT)


 Likusias „Raguèio“ akcijas numatoma supirkti po 10 litø 2006-07-20 (LT)


 Baltarusijoje rengiamasi kampanijai prieð alkoholio vartojimà 2006-07-21 (LT)


 Tarp graþiausiø Pakruojo sodybø – ir aludariø sodybos 2006-07-23 (LT)


 „Raguèio“ pusmeèio pardavimai iðaugo penktadaliu 2006-07-24 (LT)


 Latvijoje originaliai kovojama prieð girtavimà uþ vairo 2006-07-25 (RU)


 Medikai siûlo didinti alkoholio kainas 2006-07-25 (LT)


 „Gubernija“ á skardines pilstys „Lucky dog“ sidrà 2006-07-25 (LT)


 Seimo kontrolierius tirs, ar seimûnai neprisidëjo prie alkoholizmo plitimo Lietuvoje 2006-07-28 (LT)


 Alaus mëgëjams – auksinis 1 kg bokalas 2006-07-28 (LT)


 Alkoholio pramonei vietos rinkoje greit bus ankðta 2006-08-01 (LT)


 Alytuje sumaþës atstumas iki alkoholio parduotuviø 2006-08-01 (LT)


 „Klasco” svarsto galimybæ árengti grûdø importo lhttps://alutis.lt/wp-content/themes/oq3707sxaukeibjfa4fiu680044/files/news/inijà 2006-08-01 (LT)


 Daugiausiai ðiemet reklamuoti prekybos tinklai, alus ir mobilaus ryðio operatoriai 2006-08-01 (LT)


 Èekiðkas alus 2006-08-02 (LT)


 Grenlandijoje alus gaminamas ið ledkalnio vandens 2006-08-02 (LT)


 Tarðai sumaþinti „Klai – PET” turi mënesá 2006-08-02 (LT)


 V. Èepas stojo á karà su neblaiviais vairuotojais 2006-08-02 (LT)


 Naujas „Vilkmergës alaus” tinklapis 2006-08-03 (LT)


 733 vnt. Rusijos imperijos alaus etikeèiø, yra ir lietuviðkø 2006-08-04 (FT)


 Neblaiviems vairuotojams siûloma taikyti privalomà gydymà ir automobilio konfiskavimà 2006-08-06 (LT)


 A.Butkevièius: neblaiviems vairuotojams – trys paros kalëjime pasirinktu laiku 2006-08-07 (LT)


 Alkoholis – ne visiems 2006-08-07 (LT)


 „Gubernijos“ alaus pardavimai ðiemet smuko 1 proc., maþëja pardavimai Lietuvoje 2006-08-09 (LT)


 Lietuvos alaus rinka ðiemet iðaugo 8 proc., alaus eksportas sumaþëjo deðimtadaliu 2006-08-09 (LT)


 „Tauro“ alaus gamyba perkeliama á Panevëþá, atleidþiama dalis darbuotojø 2006-08-09 (LT)


 Antialkoholiniai tarybiniø laikø plakatai 2006-08-10 (RU)


 Naujas prekiø þenklø ástatymas – dar vienas árankis apsaugant neapèiuopiamà turtà 2006-08-10 (LT)


 Daugiau kaip pusë Rusijos gyventojø reguliariai geria alø 2006-08-10 (LT)


 Lauko kavinës ignoruoja draudimà dël stipraus alkoholio 2006-08-12 (LT)


 Vilniaus savivaldybës apklausa dël prekybos alkoholiniais gërimais 2006-08-13 (LT)


 Raguèio“ pardavimai iðaugo 20,6 proc. – iki 28,29 mln. litø 2006-08-18 (LT)


 Verslininkai praðo panaikinti draudimà Ðiauliuose prekiauti alkoholiniais gërimais rugsëjo 1-àjà 2006-08-18 (LT)


 Kitàmet ir Klaipëda rugsëjo 1-àjà minës be alkoholio 2006-08-18 (LT)


 Svarstoma galimybë sostinëje uþdrausti pardavinëti alkoholá Rugsëjo 1-àjà 2006-08-18 (LT)


 Ðiaulieèiai galës prekiauti alkoholiu rugsëjo 1-àjà 2006-08-18 (LT)


 Amerikoje pradëta pardavinëti alaus butelio formos deðra 2006-08-18 (FT)


 Kovai su girtavimu siûlomi ne tik draudimai prekiauti alkoholiu, bet ir reklamos uþdraudimas 2006-08-19 (LT)


 Uþregistruotas oficialus pasiûlymas supirkti „Raguèio“ akcijas po 10 litø 2006-08-19 (LT)


 Naujà akcijø emisijà iðleidusi „Gubernija“ apskundë þemesnës instancijos teismo nutartá 2006-08-19 (LT)


 „Gubernijos“ pirmàjá pusmetá patirtas nuostolis sumaþëjo iki 1,88 mln. litø 2006-08-23 (LT)


 Ðiauliø valdþia kausis dël blaivios rugsëjo pirmosios 2006-08-23 (LT)


 Kvieèia Pakruojo miesto ðventë 2006-08-23 (LT)


 “Tauro” skonis nesikeis, sako gamintojai 2006-08-24 (LT)


 Gal kam skardinæ lietuvio? 2006-08-24 (LT)


 Lenkija grieþèiau kovos su alkoholio vartojimu 2006-08-25 (LT)


 “Sausasis ástatymas” rugsëjo pirmàjà neásigalios 2006-08-25 (LT)


 Uþ vairo – negërus në laðo 2006-08-25 (LT)


 Aludariams kojà pakiða naujoviø nepripaþástantys pirkëjai 2006-08-26 (LT)


 Garsiojo aludario buvusioje aludëje – máslinga vagystë 2006-08-28 (LT)


 Alkoholio prekybos tinklo „Gërimø pasaulis“ apyvarta iðaugo 31 proc. 2006-08-30 (LT)


 „Gubernijos“ pirmojo pusmeèio nuostoliai iðaugo 9,4 proc. iki 2,22 mln. litø 2006-08-30 (LT)


 „Gubernijos” akcininkus sukirðino alus 2006-08-31 (LT)


 Gal degtinës su gyvatëmis? 2006-09-02 (FT)


 Alkoholis nëra þalingas seksualinei vyro sveikatai 2006-09-04 (LT)


 Lenkø kunigø papraðyta gëdinti tuos, kurie girti sëda prie vairo 2006-09-05 (LT)


 Didþiausias auksinis bokalas áraðytas á Lietuvos rekordø knygà 2006-09-05 (LT)


 Siekiama trumpinti prekybos alkoholiu laikà degalinëse 2006-09-06 (LT)


 Linksmas screensaver’is alaus tematika 2006-09-06 (RU)


 Sugriautas didþiausias pasaulio mitas 2006-09-07 (LT)


 „Gubernijos“ alaus pardavimai ðiemet smuko 4,7 proc. 2006-09-08 (LT)


 Lietuvos alaus rinka ðiemet iðaugo 6,9 proc., alaus eksportas sumaþëjo 12,4 proc. 2006-09-08 (LT)


 Ið kaviniø vagiami ir bokalai, ir paveikslai 2006-09-08 (LT)


 Produktø kokybës medaliai tampa rinkodaros triuku 2006-09-10 (LT)


 ES su infliacija kovos keldama alkoholiniø gërimø akcizus 2006-09-10 (LT)


 Nepritariama siûlymui riboti alkoholio pardavimà stacionariose degalinëse 2006-09-13 (LT)


 Sostinës tarnybos tikrina alkoholá vartojanèiø paaugliø ðeimas 2006-09-13 (LT)


 Imtasi grieþtinti alkoholio vartojimo tvarkà 2006-09-13 (LT)


 Per Kalëdas britus á baþnyèià kvies alaus bokalas 2006-09-15 (LT)


 Visuomeniðkai iðgeriantys þmonës uþdirba daugiau uþ visiðkus abstinentus 2006-09-15 (LT)


 Taurelës triumfas: bausmës grieþtëja – girtaujanèiø vairuotojø daugëja 2006-09-18 (LT)


 Lietuvos gyventojai mano, kad ið girtø vairuotojø reikia atimti automobilius 2006-09-19 (LT)


 Per policijos reidà sulaikyta 100 girtø vairuotojø 2006-09-20 (LT)


 Masalas saviþudþiui – pasiûlymas iðgerti 2006-09-20 (LT)


 Bavarijoje – didþiausia alaus ðventë 2006-09-20 (LT)


 „Ragutis“ pardavimus padidino 21 proc., rinkai pasiûlë naujo skonio sidrà 2006-09-20 (LT)


 Ðiauliuose vis dar verda aistros dël „sausos“ rugsëjo 1-osios 2006-09-22 (LT)


 Aludariai nirðta dël EK planø didinti alaus akcizà 2006-09-27 (LT)


 Baltijos ðaliø aludariai prieðinasi minimaliø akcizø didinimui 2006-09-27 (LT)


 Lietuvos valdþia nesiryþta branginti alaus 2006-09-27 (LT)


 Reguliarus alaus gërimas – liekna figûra? 2006-09-30 (RU)


 Po 2-3 m. vieðbuèiams ir restoranams prognozuojami blogesni laikai 2006-09-30 (LT)


 Metrologai bejëgiai prieð sukèiaujanèius barmenus 2006-09-30 (LT)


 Analitikai: „Gubernija” gali bûti parduota 2006-10-03 (LT)


 Alkoholio mëgëjus Panevëþyje siûloma drausminti þenklais 2006-10-05 (LT)


 Beer Man: Lithuania lager gives Germany a challenger 2006-10-06 (EN)


 Amerikieèiai ávertino lietuviðkà alø 2006-10-06 (LT)


 Blaivininkas D. Trumpas pristatys savo degtinæ 2006-10-06 (LT)


 [muzik.alutis] DIKTATÛRA naujà albumà pristatys spalio 19 d. 2006-10-06 (LT)


 „Gubernijos“ alaus pardavimai ðiemet smuko 6,8 proc. 2006-10-06 (LT)


 Lietuvos alaus rinka ðiemet iðaugo 5,6 proc. 2006-10-06 (LT)


 Bravorui „Senas malûnas“ panaikinama licenzija 2006-10-10 (LT)


 Ámonës nori tikrinti darbuotojø blaivumà alkotesteriais 2006-10-11 (LT)


 Prekybos alkoholiu laikas – pagal gyventojø norus 2006-10-12 (LT)


 Lietuviðko alkoholizmo ypatumai 2006-10-12 (LT)


 Siûlymo riboti alkoholio pardavimo laikà neatsisakyta 2006-10-12 (LT)


 Avarijas lëmë alkoholis ir nepagarba kitiems vairuotojams 2006-10-13 (LT)


 Gimtadieniui skirtas alus atiteko policijai 2006-10-15 (LT)


 „Tauras“ suteikia antrà ðansà laimëti rekordiná auksiná bokalà 2006-10-16 (LT)


 Alkoholiu neprekiaujantys barai nespëja aptarnauti klientø 2006-10-17 (LT)


 Buteliai bus ne parduodami, o duodami uþ uþstatà 2006-10-17 (LT)


 Naujas mokestis gërimus „bambaliuose” gali pabranginti iki 20 proc. 2006-10-18 (LT)


 Panevëþyje renginiø metu bus ribojama prekyba alkoholiu 2006-10-19 (LT)


 Iðrinktos svetingiausios Lietuvos kaimo turizmo sodybos 2006-10-20 (LT)


 Lietuviðko alaus D.Britanijoje nuperkama vis daugiau 2006-10-22 (LT)


 „Ragutis“ pristatë naujà energetiná gërimà 2006-10-23 (LT)


 Lenkijoje siûloma suduoti neblaiviems vairuotojams per kiðenæ 2006-10-23 (LT)


 Nuo mamutø iki cepelinø 2006-10-23 (LT)


 Në viena ámonë nepanoro maitinti Seimo 2006-10-24 (LT)


 Vyras á parduotuves ëjo gerti ir valgyti 2006-10-26 (LT)


 Iðrinkta 10 mylimiausiø prekës þenklø 2006-10-27 (LT)


 Pypkiø ir cigarø klubai – ne visur 2006-10-27 (LT)


 „Raguèio“ pardavimai ðiemet didëjo beveik penktadaliu, uþdirbta 2,3 mln. litø grynojo pelno 2006-10-27 (LT)


 Rusijoje iðleista degtinë „Herr” 2006-10-27 (FT)


 M. Saakaðvilis dþiaugiasi Rusijos draudimu áveþti gruziniðkus vynus 2006-10-28 (LT)


 Rusijoje nuo alkoholio surogato mirðta ðimtai þmoniø 2006-10-28 (LT)


 „Latvijas Balzams“ akcijos – pelningiausios Latvijoje 2006-10-30 (LT)


 Kavinëse pageidaujama alkoholio matuokliø 2006-10-30 (LT)


 „Èilija“ prekiaus vynu su „Èili” prekës þenklu 2006-10-30 (LT)


 “Ðvyturys-Utenos alus” geriamojo vandens pardavimai iðaugo 34 proc. 2006-10-30 (LT)


 Uþ „pilstuko“ jûrà – 375 Lt bauda 2006-10-30 (LT)


 Juokinga „Labbat” alaus vaizdo reklama 2006-10-30 (VI)


 Ðiemet per TV daþniausiai reklamuota dantø pasta, skalbimo milteliai ir alus 2006-10-31 (LT)


 1000 iliustruotø bûdø atsidaryti alaus butelá 2006-10-31 (DE)


 Sprendimà riboti prekybà alkoholiu vertins Konstitucinis Teismas 2006-11-01 (LT)


 Alus ir Hellowynas! 2006-11-03 (RU)


 D. Mikutienë kovoje su alkoholizmu pasigedo sistemos 2006-11-03 (LT)


 2050 m. tikriausiai nebesimëgausime jûros gërybëmis 2006-11-03 (LT)


 Aukðtaitija jau turi savo herbà bei vëliavà 2006-11-03 (LT)


 Padëtá Rusijoje galima pataisyti ir „socialine“ degtine 2006-11-04 (LT)


 Koðtuviø ðventë 2006-11-04 (LT)


 Rusijos gyventojai stipraus alkoholio iðgeria 1,5 karto daugiau nei vyno 2006-11-05 (LT)


 Siûlymai dël elektroninës prekybos alkoholiu gràþinti tobulinimui 2006-11-06 (LT)


 Alkoholio matuokliai baruose kartais meluoja 2006-11-07 (LT)


 Á kultûros centrà sukvietë alus 2006-11-07 (LT)


 ES finansø ministrai nesutarë dël alkoholio akcizø 2006-11-08 (LT)


 Baudos – ir neblaiviø vairuotojø pakeleiviams 2006-11-08 (LT)


 Lietuvos alaus rinka ðiemet iðaugo 5,7 proc. 2006-11-08 (LT)


 Aplink pasaulá per 8 pagirias 2006-11-09 (LT)


 10 geriausiø alaus rûðiø Diþiojoje Britanijoje 2006-11-09 (EN)


 Alaus darykla „Baltika” Lietuvai pradëjo tiekti naujos rûðies alø 2006-11-09 (LT)


 “Gubernijos” alaus pardavimai vidaus rinkoje smuko 11 proc. 2006-11-09 (LT)


 Lietuvoje pradëjo veikti stiklo taros uþstato sistema 2006-11-09 (LT)


 Rugsëjo 1-àja alkoholis nebus parduodamas 2006-11-09 (LT)


 Alkoholio rinka nusitaikë á vaikus 2006-11-09 (LT)


 „Bambaliai” nuo kitø metø nebrangs 2006-11-10 (LT)


 „Ragutis” ið rinkos turës paðalinti platinamà sulèiø gërimà 2006-11-11 (LT)


 Þaidimas – iðlaikyk alaus bokalà neiðpylæs kuo ilgiau! 2006-11-11 (RU)


 Verslininkai: rugsëjo 1-àjà drausti prekybà alkoholiu – neapgalvota akcija 2006-11-13 (LT)


 VTAKT naikinimui prieðinasi Vyriausybë 2006-11-17 (LT)


 Krikdemai kvieèia pasiprieðinti „baltiems arkliams” 2006-11-17 (LT)


 Dël pradëjusios veikti stiklo taros uþstato sistemos alaus kaina neturëtø keistis 2006-11-17 (LT)


 „Baltika” pradëjo tiekti rûðá „Baltika Nr.0 Bealkoholinis” JAV rinkai 2006-11-20 (LT)


 Kur veda „spirituoto limonado“ politika? 2006-11-21 (LT)


 Sostinës pareigûnai stebës stovinèiø vairuotojø veidus rytinëse spûstyse 2006-11-21 (LT)


 V.Alekna – prieð vairavimà net ir simboliðkai iðgërus 2006-11-21 (LT)


 Kaune jaunimas eisena protestavo prieð alkoholio vartojimà 2006-11-21 (LT)


 Apie „Rinkuðkiø” produktus Amerikoje 2006-11-21 (EN)


 GAMINTOJAI ÁSPËJA – ALUS TUOJ BRANGS! 2006-11-22 (LT)


 ES uþkirto kelià pigaus alkoholio ásigijimui internetu 2006-11-23 (LT)


 Duris pravërë pirmoji restoranø tinklo „Avilys“ picerija – „Aviliukas“ 2006-11-23 (LT)


 „Þaliojo gërimo“ paslapèiø labirintais 2006-11-23 (LT)


 Puslitris gurmaniðko alaus uþ 20 litø 2006-11-24 (LT)


 Siûloma uþdrausti vartoti alkoholá valstybinëse ástaigose 2006-11-24 (LT)


 Fermentiniø gërimø reglamentas stringa 2006-11-24 (LT)


 Baudas gavo dvi deðimtys taðkininkø 2006-11-26 (LT)


 Teisingas stalas alui 2006-11-26 (FT)


 Tuðti buteliai verèia paþeidinëti ástatymà 2006-11-27 (LT)


 Raginama tæsti diskusijà dël akcizø alui 2006-12-01 (LT)


 Danny DeVito á televizijos ðou atvyko neiðsiblaivæs 2006-12-03 (LT)


 „Ragutis” pradëjo gaminti medaus porterá 2006-12-04 (LT)


 Degtinës karas Europoje: lietuviai – su ginanèiais tradicijas 2006-12-05 (LT)


 Atpaþink alø ið emblemos! Gana linksmas testas 2006-12-09 (RU)


 Vokietijoje prekiaujama akliesiems skirtu alumi 2006-12-10 (LT)


 Airijoje kalëdinio vakarëlio vaiðes suðlemðtë „Guinness“ alaus padauginæs kupranugaris 2006-12-12 (LT)


 „Kalnapilio“ alus laimëjo du sidabro medalius 2006-12-12 (LT)


 Vyskupui „trûko juostelë“ 2006-12-12 (LT)


 Premjeras abejoja, ar draudimas prekiauti alkoholiu internetu yra veiksmingas 2006-12-12 (LT)


 Girtaujanèiais nepilnameèiais susirûpinæ nevyriausybininkai ragina uþdrausti alkoholio reklamà 2006-12-12 (LT)


 „Gubernija“ registruos iki 24,81 mln. litø padidintà ástatiná kapitalà 2006-12-12 (LT)


 Seimas gràþino tobulinti siûlymà dël Blaivybës metø 2006-12-12 (LT)


 Kà paprasti þmogeliai màsto apie alaus branginimà 2006-12-12 (MP3)


 Siûloma ryte ir dienà neleisti reklamuoti stipriøjø alkoholiniø gërimø 2006-12-13 (LT)


 „Tauro” aludariai pradëjo kraustytis ið sostinës 2006-12-19 (LT)


 Alkoholio akcizø surinkta penktadaliu daugiau 2006-12-20 (LT)


 Kalëdinis eksperimentas – medaus alus, pagardintas imbieru 2006-12-20 (LT)


 Lietuviams patiko svetingos tautos vaizdinys „Ðvyturio” reklamoje 2006-12-21 (LT)


 „Baltic Beverages Holding“ ásigijo 30 procentø Baltarusijos „Olivaria“ akcijø 2006-12-21 (LT)


 Nevyriausybinës organizacijos kyla prieð nepilnameèiø girtavimà 2006-12-22 (LT)


 Teismas atmetë V.Tomkaus ieðkiná dël „Gubernijos“ 2006-12-23 (LT)


 Vieno alaus mëgëjo garaþas – áspûdinga! 2006-12-26 (FT)


 ES – peðtynës dël degtinës recepto 2006-12-27 (LT)


 Jaunimui linksmybës be alkoholio – neásivaizduodamos 2006-12-28 (LT)


 „Dvaro miðas‘‘ perteikia dvarø filosofijà 2006-12-29 (LT)


 „Rinkuðkiai” iðleidþia ðventinio alaus specialià pakuotæ 2006-12-29 (LT)


 Vokietis pardavë ðuná, kad nusipirktø alaus 2006-12-30 (LT)


 Daugiau laisvadieniø – daugiau darbo toksikologams 2006-12-30 (LT)


 Lenkø spauda: kaip palengvinti Naujøjø pagirias 2006-12-31 (LT)


 Panevëþyje artimiausiu metu blaivyklos nebus 2006-12-31 (LT)


 Ásigalioja draudimas rûkyti vieðojo maitinimo ástaigose 2007-01-01 (LT)


 Ar pagirios gali bûti nebaisios? 2007-01-01 (LT)


 Pasvalietiðka aludë „Ðnekutis” Vilniuje 2007-01-03 (LT)


 Iðaugo brangesniø alkoholiniø gërimø paklausa 2007-01-04 (LT)


 Kuriamos tabletës nuo alkoholizmo 2007-01-04 (LT)


 „Toyota“ kuria alkoholio atpaþinimo sistemà 2007-01-04 (LT)


 History of Beer in Lithuania 2007-01-05 (EN)


 Roll Out the Barrel 2007-01-05 (EN)


 Á „Pyvesos alaus” barà – per skylæ sienoje 2007-01-05 (LT)


 Panevëþieèiai su girtavimu kovoja þenklais 2007-01-05 (LT)


 Stilingos „Tuborg” reklamos – þiûrëti bûtina! 2007-01-07 (FT)


 Didþiausiems gërimø didmenininkams praëjusieji metai buvo pelningi 2007-01-08 (LT)


 Kà uþsienio menininkai gamina ið alaus skardiniø ir kamðteliø 2007-01-08 (FT)


 Istorija prieð 100 metø: Ið „Gubernijos“ bravaro iðvaryti darbininkai kovoja uþ savo teises 2007-01-11 (LT)


 „Kalnapilio-Tauro grupë“ pernai pardavë 12,7 proc. daugiau alaus 2007-01-11 (LT)


 Kuo daugiau alaus, tuo maþiau vyro 2007-01-11 (LT)


 Uþ klaidinanèià „Tauro” alaus reklamà – 3 tûkst. Lt bauda 2007-01-11 (LT)


 „Gubernijos“ alaus pardavimai pernai smuko 8,2 proc. 2007-01-11 (LT)


 Lietuvos alaus rinka pernai iðaugo 5,2 proc., alaus eksportas sumaþëjo 18,9 proc. 2007-01-11 (LT)


 Sausas ástatymas taurelës ið statybø aikðteliø neiðgujo 2007-01-15 (LT)


 Bulgarijoje urmu perkamas „krûtis didinantis“ alus 2007-01-15 (LT)


 Po rekonstrukcijø Klaipëdos centre senasis alaus daryklos pastatas iðliks 2007-01-15 (LT)


 Karaliðkoji rezidencija skendi uþmarðtyje 2007-01-15 (LT)


 Kas yra sakë: ryþiø vynas, ryþiø degtinë ar ..? 2007-01-15 (LT)


 Kaip alus suko istorijos ratà 2007-01-15 (LT)


 Dar meno ið alaus kamðteliø dozë 2007-01-16 (FT)


 Ið „Lietuvos ryto“ atleistas A.Emmettas galëjo turëti problemø dël alkoholio 2007-01-16 (LT)


 Premjeras uþsimena apie Tabako ir alkoholio kontrolës tarnybos naikinimà 2007-01-17 (LT)


 Alus ir valgis. Virtualûs pietûs 2007-01-17 (LT)


 „Ðvyturys“ iðleido naujà alø „Adler Bock“ 2007-01-17 (LT)


 „Vilniaus degtinë“ aiðkinsis dël kokteiliø receptø „Panelëje“ 2007-01-17 (LT)


 Pernai gyventojai vartojo daugiau brangesniø cigareèiø ir alkoholio 2007-01-17 (LT)


 Prieð pat rinkimus pabrango alus 2007-01-18 (LT)


 Aludariai ketina investuoti á daryklø plëtrà 2007-01-19 (LT)


 V.Tomkus nesutinka su teismu dël „Gubernijos“ akcininkø susirinkimo 2007-01-19 (LT)


 Verslininkams – alkoholio licencijø pinklës 2007-01-20 (LT)


 „McLaren“ lenktynininkams uþdrausta vartoti alkoholá 2007-01-21 (LT)


 Alus ðunims 2007-01-23 (FT)


 Olandijos alaus darykla pradëjo gaminti alø ðunims 2007-01-24 (LT)


 A.Matulas uþsimojo prieð alkoholio reklamà per LRT 2007-01-25 (LT)


 Vaikai be kliûèiø ásigyja saldainiø su alkoholiu 2007-01-26 (LT)


 Prognozë: Lietuvos alkoholio rinka iðaugs 35.5 proc. 2007-01-26 (LT)


 Ligoninës nenori bûti blaivyklomis 2007-01-26 (LT)


 Neáprasti restoranai 2007-01-27 (LT)


 Lietuva – restoranø ðalis 2007-01-27 (LT)


 Vakaris Deksnys: Tylios alaus laidotuvës 2007-01-27 (LT)


 „Metø idëja” Ðiauliuose – uþdrausti prekybà alkoholiu rugsëjo 1-àjà 2007-01-27 (LT)


 Kaip perskaityti informacijà ant japoniðko alaus 2007-01-28 (EN)


 Alø brangino ir buteliai 2007-01-29 (LT)


 Per metus sidro rinka iðaugo keturgubai 2007-01-29 (LT)


 Nacionalinë sveikatos taryba : Be draudimø alkoholizmo problema nebus iðspræsta 2007-01-30 (LT)


 Japonai iðmoko ið pieno gaminti alø 2007-02-01 (LT)


 Medikus ðiurpina alkoholizmo mastai ir politikø abejingumas ðiai problemai 2007-02-02 (LT)


 Kaune nesutariama, kas turi rûpintis girtais miestieèiais 2007-02-02 (LT)


 Vyriausybë nepritaria Seimo nariams ir ragina nedrausti alkoholio reklamos 2007-02-05 (LT)


 Kas daþniau piktnaudþiauja alkoholiu? 2007-02-07 (LT)


 Ekspertai: Lietuva vaikðto girta ir socialiai degraduojanti 2007-02-07 (LT)


 Klaipëdoje girdykloms iðkilo grësmë 2007-02-08 (LT)


 G.Kirkilas: alkoholio reklamos ribojimas – savæs guodimas 2007-02-08 (LT)


 Ðiauliuose praeiviams dalinti raðtiðki priminimai, kad vaikai ir alkoholis – nesuderinama 2007-02-08 (LT)


 “Ðvyturys-Utenos alus” pardavë alaus 5,9 proc. daugiau 2007-02-09 (LT)


 Lenkijoje bus atidarytas pirmasis girtuoklystës muziejus 2007-02-11 (LT)


 Girtus airius vyriausybë sodina á autobusà 2007-02-15 (LT)


 Vakaris Deksnys: Uþteks tyèiotis ið alaus! 2007-02-19 (LT)


 AB „Ragutis” pardavimai pernai metais augo 16% 2007-02-19 (LT)


 TV ir radijus norima priversti neberodyti jokios alkoholio reklamos 2007-02-24 (LT)


 „Maþeikiø lokys” keièia pavadinimà á „Brauer” 2007-02-24 (LT)


 Árodyti girtumà bus paprasèiau 2007-02-26 (LT)


 „Carlsberg” alaus gërëjai – apgaudinëjami 2007-02-27 (LT)


 Sunkus paparacio darbas… 2007-02-27 (FT)


 Naujasis “Carlsberg” butelis átraukiamas á depozito sistemà 2007-02-27 (LT)


 Seimo komitetas pritarë visø rûðiø alkoholio reklamos draudimui radijuje ir televizijoje 2007-03-01 (LT)


 “Gubernija” svarstys apie pasitraukimà ið birþos 2007-03-06 (LT)


 Kiekvienas „Ðvyturio Ekstra” pirkëjas IKI parduotuvëje gauna alkotesterá 2007-03-06 (LT)


 Kaip Pasvalio aludaris Uþupio Respublikoje prieglobstá rado 2007-03-06 (LT)


 Alaus mëgëjai pripranta prie buteliø depozito 2007-03-08 (LT)


 Komentaras dël 2007-03-05 ,,Verslo þiniø” straipsnio ,,Valstybë pasimëgaudama neria kilpà smulkiesiems” 2007-03-09 (LT)


 “Alita” numato ásigyti “Vilkmergës alø” 2007-03-12 (LT)


 Seimo posëdyje – aistros dël lietuviø girtavimo 2007-03-13 (LT)


 PET tvarkymo kainos nustebino gamintojus 2007-03-15 (LT)


 Þurnalistai – viena profesijø labiausiai linkusiø prie alkoholio 2007-03-15 (RU)


 Èekijoje kraujo donorams dalijamas alus 2007-03-15 (LT)


 Èekijoje alø bus galima nusipirkti ið gërimø automatø 2007-03-16 (RU)


 Amerikoje pradëtas virti alus mate arbatos pagrindu 2007-03-16 (RU)


 Arðus pokalbis apie alø – su laiminga pabaiga 2007-03-18 (LT)


 Kovai su paaugliø pamëgtu silpnu alkoholiu – sunkieji ginklai 2007-03-18 (LT)


 “Ðvyturio-Utenos alaus” pardavimai iðaugo 11,4 proc. 2007-03-21 (LT)


 Studentiðkos dainuðkos apie alø 2007-03-21 (MP3)


 Atsistatydino „Gubernijos“ generalinis direktorius R.Dunauskas 2007-03-24 (LT)


 Pakruojyje ið parduotuvës pavogti 2 alaus buteliai 2007-03-26 (LT)


 Uþ bezdëjimà bare – draudimas lankytis visam gyvenimui 2007-03-26 (LT)


 „Starobrno” iðrinktas geriausiu Èekijos alumi 2007-03-29 (RU)


 „Kalnapilio – Tauro grupë” pernai augo 16,4 proc. 2007-03-29 (LT)


 „Ragutis“ pernai uþdirbo 2,6 mln. litø pelno 2007-03-29 (LT)


 „Gubernija“ dël pasitraukimo ið birþos spræs balandþio pradþioje 2007-03-29 (LT)


 Sostinës taryboje – siûlymai uþdrausti prekybà alkoholiu po 22 val. 2007-03-31 (LT)


 Aiðkëja „Gubernijos” ateitis – alaus darykla jungiasi su Kauno „Raguèiu” 2007-04-01 (balandþio 1 pokðtas)


 Suomijoje alkoholio bus galima ásigyti tik nuo 9 valandos ryto 2007-04-02 (RU)


 „Norfa” virs alø? 2007-04-02 (LT)


 Bræsta konfliktas tarp Kalnapilio „Ledkalnis In Ice“ ir „Utenos Ice“ 2007-04-02 (LT)


 Lietuviai ájunko á skardinëse parduodamà alkoholá 2007-04-03 (LT)


 Fortas: ginèas dar be nugalëtojø 2007-04-03 (LT)


 Fizz: áþvelgiant diskriminacijà pradëta nagrinëti sidro reklama 2007-04-03 (LT)


 Teismas: pareigûnas alkoholiu gydësi 2007-04-04 (LT)


 Gubernija: V.Tomkus ásigijo dar beveik 18 proc. akcijø 2007-04-04 (LT)


 TAI NEREALU: berods pats „uþsukèiausias” bûdas perpilti alø ið butelio á bokalà – þiûrët BÛTINA! 2007-04-04 (YouTube Video)


 Ar drausti prekybà alkoholiu po 22 val., spræs vilnieèiai [Mûsø apklausa apaèioje!] 2007-04-04 (LT)


 Latvijos kariai galës dþiaugtis alumi 2007-04-04 (LT)


 “Alitai” leista ásigyti “Vilkmergës alø” 2007-04-05 (LT)


 Skardinë tara iðstumia plastikinæ? 2007-04-05 (LT)


 Automobilis – baèka 2007-04-06 (foto)


 „Gubernija“ nesitraukia ið Vilniaus vertybiniø popieriø birþos 2007-04-06 (LT)


 Gubernija: generaliniu direktoriumi paskirtas R.Bubnelis 2007-04-07 (LT)


 Rusø þvejys nelegaliai atplaukë á Japonijà nusipirkti alaus 2007-04-09 (RU)


 Alaus butelis atidaromas malunsparniu 2007-04-09 (video)


 „Alita” nusipirko „Vilkmergës alø” 2007-04-12 (LT)


 Ateityje dël ðiltnamio efekto alus putos maþiau 2007-04-13 (LT)


 Gubernija nedirba, birþoje sustabdyta prekyba jos akcijomis, Bubnelis atsistatydino 2007-04-13 (LT)


 Prahoje verdamas alus ið bulviø 2007-04-16 (RU)


 Ðvyturys pradëjo gaminti alø „Premium Pils“ 2007-04-16 (LT)


 Utenos alus siûlo laimëti marðkinëlius 2007-04-17 (LT)


 Birþoje atnaujinama prekyba Gubernijos akcijomis 2007-04-18 (LT)


 Alus jau reklamuojamas ir animaciniø filmukø metu 2007-04-19 (LT)


 Dël prekës þenklo „Ragutis“ ir „Fortas“ bylinësis toliau 2007-04-21 (LT)


 VTAKT: Dël alaus ir giros gërimo ,,Dvaro miðas” reklamos 2007-04-23 (LT)


 Gubernija visiðkai atnaujino gamybà 2007-04-23 (LT)


 „Ðvyturys-Utenos alus“ statys naujà sandëlá produkcijai 2007-04-25 (LT)


 Gerai paminëta Lenino gimimo diena 🙂 2007-04-27 (foto)


 Tyrimo objektas – alaus puta 2007-04-27 (LT)


 Per I ketvirtá „Raguèio” apyvarta iðaugo 23 proc. 2007-04-27 (LT)


 Rusijoje didëja alaus akcizai 2007-04-29 (LT)


 Kaunas darkart tapo reklamos taikiniu 2007-05-02 (LT)


 Po draudimo gerti – 45 suþaloti Madride 2007-05-02 (LT)


 VYNO DIENOS – ne tik nuostabi, didþiulë ðventë vyno mylëtojams, bet ir svarbus þingsnis skatinant vyno vartojimo kultûrà Lietuvoje! 2007-05-02 (LT)


 Degë „Lokio alaus” sandeliai 2007-05-02 (LT)


 Pristatytas naujas alus „Kalnapilis 3 salyklai“ 2007-05-03 (LT)


 „MG Baltic“ pardavë 1,97 proc. „Stumbro“ akcijø 2007-05-03 (LT)


 Lenkijoje atidaryta pirmoji blaivykla paaugliams 2007-05-03 (LT)


 „Ðvyturio“ darbuotojai piketavo prieð naujas darbo sàlygas 2007-05-03 (LT)


 „Horn” akcija – „Nugalëk þemës traukà” 2007-05-03 (LT)


 Artëjant vasarai aludariai alaus kainø nedidins 2007-05-05 (LT)


 Aludariai nereklamuos stipraus alaus 2007-05-05 (LT)


 Laimëkite kelionæ á Justino Timberlake’o koncertà Miunchene! 2007-05-05 (LT)


 Laimëk pilnà boulingo þaidëjo komplektà! 2007-05-05 (LT)


 Tinklapis, skirtas depozito sistemai nagtinëti 2007-05-05 (LT)


 Premjeras G.Kirkilas lietuviðkà alø iðkeitë á èekiðkà 2007-05-05 (video)


 Panevëþyje vagys prieð savaitgalá apsirûpino alumi 2007-05-05 (LT)


 Vokietijoje alkoholis tapo didesne problema nei narkotikai 2007-05-05 (LT)


 Maþoji istorija: kaip Birþø kraðte buvo gaminama kava 2007-05-07 (LT)


 Lietuviðkas alus, degtinë ir ledai – amerikieèiø stalui 2007-05-08 (LT)


 Visiðki bedieviai… Silpnø nervø girtuokliams neþiûrëti! 2007-05-08 (foto)


 Alkoholiku tapæs degustatorius prisiteisë kompensacijà 2007-05-09 (LT)


 Pirkëjai skundþiasi neaiðkiai nurodomomis kainomis 2007-05-09 (LT)


 G.Kirkilas: Tabako ir alkoholio kontrolës tarnyba – nereikalinga 2007-05-09 (LT)


 Verslininkai laukia alkoholio kontrolës naujoviø 2007-05-10 (LT)


 „Delfinas.Lt” susidraugavo su „Gubernija” 2007-05-11 (LT)


 Alaus gamintojai norëtø didesnio uþstato uþ tuðèius butelius 2007-05-11 (LT)


 A.Fergusonas nusipirko 279 alines 2007-05-11 (LT)


 V. Tomkus „Gubernijai“ paskolino milijonà 2007-05-11 (LT)


 Butelis – tikrø ir iðgalvotø ðvenèiø palydovas 2007-05-12 (LT)


 Ir alkoholio bûna perdaug 2007-05-12 (LT)


 Lietuviø sveikata – prastesnë uþ daugelio europieèiø 2007-05-12 (LT)


 61 proc. gyventojø: draudimas rûkyti kavinëse pasiteisino 2007-05-14 (LT)


 „Tauro“ reklama kelia aistras tarp moterø ir vyrø 2007-05-15 (LT)


 Jaunalietuvis uþsimojo prieð tautiná gërimà 2007-05-15 (LT)


 Sulaikytas girtas vairuotojas policininkams grojo saksofonu 2007-05-15 (LT)


 Að – alkoholiko þmona 2007-05-15 (LT)


 Pirmasis belgiðkas restoranas Vilniuje „Paradis Belge +32“ jau atidarytas 2007-05-17 (LT)


 Klaipëdoje ketinama riboti prekybos alkoholiu laikà 2007-05-18 (LT)


 Lenkijoje neblaivûs vairuotojai neteks automobilio 2007-05-18 (LT)


 „Alita” pradëjo brendþio eksportà á JAV 2007-05-18 (LT)


 Dël prekybos svaigalais valdþia ðvelnina tonà 2007-05-18 (LT)


 „Carlsberg“ butelis ar laikrodinë bomba? 2007-05-21 (LT)


 Bebrai uþmena vienà máslæ po kitos 2007-05-23 (LT)


 Panevëþyje planuojama riboti prekybos alkoholiu laikà 2007-05-23 (LT)


 „Zyviec“ – þinomiausias pasaulyje lenkiðkas alus 2007-05-23 (LT)


 “Alita” nusitaikë á Serbijos aludará 2007-05-23 (LT)


 „Mineraliniø vandenø“ pardavimai iðaugo perpus 2007-05-23 (LT)


 Palanga ribos prekybà alkoholiu 2007-05-27 (LT)


 Palangos kavinës pristigo alaus 2007-05-28 (LT)


 Panevëþietis neteko 15 dëþiø alaus 2007-05-28 (LT)


 Alkoholio etiketës skelbs, kiek buteliø iðgerti nepavojinga 2007-05-28 (LT)


 Nelegalios naminukës gamintojai privalës… mokëti akcizus 2007-05-29 (LT)


 Prekybininkai kratosi buteliø 2007-05-31 (LT)


 „Ðvyturys-Utenos alus“ bylinëjasi dël þodþio “ðvyturys” 2007-06-01 (LT)


 G. Kirkilas ir A. Èaplikas prie tabako ir alkoholio kontrolës prisidëjo maþiausiai 2007-06-01 (LT)


 PET atliekø tvarkytojams – nuolaidos 2007-06-04 (LT)


 Rinkoje pristatytas „Tauro Lietuviðkas“ alus 2007-06-04 (LT)


 Pirmoji ðiø metø tragedija… 2007-06-04 (foto)


 Iðradingas kinas vandená ðildo árenginiu ið alaus buteliø 2007-06-05 (LT)


 Ðvedijoje turëtø nebelikti alkoholio monopolio 2007-06-05 (LT)


 Jei nepriima stiklinës taros, galima pasiskøsti 2007-06-06 (LT)


 „Utenos alus“ pristatë ðviesai atsparø alø 2007-06-06 (LT)


 Dienraðtis „Respublika“ publikacijose apie AB „Gubernija“ paþeidë Þurnalistø ir leidëjø etikos kodeksà 2007-06-06 (LT)


 VTAKT skyrë 5500 Lt baudà UAB ,,Izora” 2007-06-07 (LT)


 „Alita” su partneriu laimëjo konkursà dël Serbijos alaus daryklos 2007-06-07 (LT)


 „Ragutis“ pristatë naujà sidrà „Fizz Diamond“ 2007-06-14 (LT)


 2008-IEJI SEIMO VALIA TAPS BLAIVYBËS METAIS 2007-06-14 (LT)


 AB „Ragutis” kvieèia aludarius prisijungti prie naujo alaus skardiniø standarto 2007-06-15 (LT)


 „Alita” geriausia eksportuotoja pripaþinta antrus metus ið eilës 2007-06-15 (LT)


 Paskutiniai „Suokalbio“ bohemos akordai 2007-06-15 (LT)


 Odekolonai ir losjonai „þudo Rusijos gyventojus”, teigia britø mokslininkai 2007-06-16 (LT)


 Pagrindinë rusø mirties prieþastis – alkoholis 2007-06-19 (LT)


 Piketininkai ragino Seimà uþdrausti svaigalø reklamà 2007-06-19 (LT)


 Seimas atmetë siûlymà dienà drausti alkoholio reklamà 2007-06-19 (LT)


 Ðiauliuose – alaus darykla-restoranas „Bravaria“ 2007-06-19 (LT)


 Europarlamentarai sutarë dël degtinës apibrëþimo 2007-06-19 (LT)


 VTAKT vadovas È.Balsys iðvengë nuobaudos 2007-06-20 (LT)


 Baltarusijoje vietoj giros buvo pardavinëjamas alus 2007-06-21 (LT)


 Seimas uþdraudë alkoholio reklamà per TV ir radijà 2007-06-21 (LT)


 Seimo komitetas ragina merus uþtikrinti blaivybæ 2007-06-21 (LT)


 Apribojus reklamà pigs alus? 2007-06-21 (LT)


 Talinas draus naktinæ prekybà alkoholiu 2007-06-22 (LT)


 „Carlsberg” netenka vadovo 2007-06-22 (LT)


 Alkoholio voniose paskendo daugiau lietuviø 2007-06-22 (LT)


 Sportininkams gali tekti verstis be alkoholio 2007-06-22 (LT)


 „Alita“ sukûrë naujà degtinës gamybos technologijà 2007-06-22 (LT)


 Japonijos princas bus gydomas nuo priklausomybës alkoholiui 2007-06-22 (LT)


 JAV pradëtas virti picos skonio alus 2007-06-24 (RU)


 Alkoholis. Þinotum, kaip já gamina – negertum 2007-06-25 (LT)


 Kuo taps televizija be alaus reklamos? 2007-06-25 (LT)


 Aktualu: Dël promiliø – be paðalpos 2007-06-26 (LT)


 Ðyðos upæ uþterðë spirito gamybos atliekos 2007-06-26 (LT)


 Kovoje dël reklamos – nuostolio sportui ar aludariø ðantaþo ietys 2007-06-26 (LT)


 Daugëja galimybiø á kulinariná paveldà átraukti ir „naminukæ“ 2007-06-26 (LT)


 „Kalnapilio-Tauro grupë” gali tapti „Þalgirio” rëmëja 2007-06-26 (LT)


 „Kalnapilio-Tauro grupë” padidino rinkos dalá ir pleèiasi Klaipëdoje 2007-06-26 (LT)


 T.Bagdonas: Informacinis karas dël alaus 2007-06-26 (LT)


 Lietuviø iðlaidos: po lygiai vaistams ir alkoholiui bei tabakui 2007-06-27 (LT)


 Joninës: tradicijø puoselëjimas ar alaus ðventë? 2007-06-27 (LT)


 Akcija: Ágauk pagreitá su Kalnapiliu! 2007-06-27 (LT)


 G.Kirkilas prisidës prie praðanèiøjø V.Adamkø vetuoti alkoholio reklamos draudimà 2007-06-27 (LT)


 Ið Seimo – skirtingi praðymai prezidentui dël alkoholio reklamos 2007-06-27 (LT)


 Vynas ir alus gerina intelektà 2007-06-27 (LT)


 Kaitintas alus 2007-06-27 (ÞM)


 Vyskupai ragina prezidentà riboti alkoholio reklamà 2007-06-28 (LT)


 Klaipëdos politikai kibo á svaigalus 2007-06-29 (L:T)


 Dievø Þiniasklaida: Alus vs. krepðinis – kà rinktis? 2007-06-29 (LT)


 Tomonzo: Dël reklamos draudimo alus pinga, ðvyturiø daugëja 2007-06-29 (LT)


 G.Kadziauskas: Reklamos draudimas – ne tik nevartojimo ir paramos sportui klausimas 2007-06-29 (LT)


 Rusijoje alkoholizmu serga keli milijonai þmoniø 2007-06-29 (LT)


 Apie kodavimà ir kitus mistinius alkoholizmo gydymo bûdus 2007-06-30 (LT)


 Mauzeris ir Sûrskis: Be alaus reklamos þmonës neþinos kà gerti 2007-07-02 (LT)


 Nuspræsta negaminti „Duff“ alaus 2007-07-03 (LT)


 Kovoje uþ alkoholio reklamà – garsios pavardës ir deðimtys tûkstanèiø litø 2007-07-03 (LT)


 Tarp Seimo kûjo ir aludariø priekalo 2007-07-03 (LT)


 Britø rûkaliai varomi lauk ið barø 2007-07-03 (LT)


 Paskutinis Seimo posëdis – su kvapeliu 2007-07-05 (LT)


 Vytautas V. Landsbergis: Apie heroino reklamà 2007-07-05 (LT)


 Artûras Raèas: Ar prezidentas iðgelbës Lietuvos krepðiná nuo sunaikinimo? 2007-07-05 (LT)


 Nerijus Kesminas: Reklamos draudimas? Gal geriau sausas ástatymas? 2007-07-05 (LT)


 Þlunga mitas, kad prasigeria „kaimieèiai“ 2007-07-06 (LT)


 „Guinness“ alus – populiariausias tamsus alus pasaulyje (1) 2007-07-09 (LT)


 „Guinness“ alus – populiariausias tamsus alus pasaulyje (2) 2007-07-09 (LT)


 „Guinness“ alus – populiariausias tamsus alus pasaulyje (3) 2007-07-09 (LT)


 Þaidimø alkoholiu atomazga – sugriautas gyvenimas 2007-07-10 (LT)


 Dar viena metø tragedija 2007-07-10 (foto)


 „HBH Juozo alus“ savininkas darbo inspektoriams iðkvietë policijà 2007-07-10 (LT)


 JAV blaivybës reklamø balsas á dangø neina 2007-07-13 (LT)


 „Ðvyturio ekstra” alaus mëgëjai jauèiasi apvilti 2007-07-13 (LT)


 AB „Ragutis” pristato ateities gërimà – naujos kartos alø „Horn Dry” 2007-07-13 (LT)


 Baltika: trys futbolo aikðtës alaus per parà 2007-07-13 (LT)


 Þmonës skundþia buteliø nesuperkanèias parduotuves 2007-07-24 (LT)


 Aludarius uþrûstino ðvyturys.lt áregistravæs vilnietis 2007-07-24 (LT)


 Vyriausybë uþsimojo prieð alkoholio prekybà 2007-07-24 (LT)


 Makedonijoje rasta Pirmojo pasaulinio karo alkoholio 2007-07-24 (LT)


 Estijoje uþ vairavimà neblaiviam konfiskuotas BMW 2007-07-24 (LT)


 Vykstant karui keliuose V.Adamkus siûlo nebepardavinëti alkoholio degalinëse 2007-07-24 (LT)


 Tautiniu paveldu siûloma rûpintis Þemës ûkio ministerijai 2007-07-24 (LT)


 „Alita“ nusipirko serbø alaus daryklà 2007-07-25 (LT)


 Alaus kiauðinis 2007-07-25 (LT)


 Vilniuje – pigiausias Baltijos ðalyse alus 2007-07-26 (LT)


 Siûlymai grieþtinti alkoholio prekybà vaikams kelia juokà 2007-07-27 (LT)


 Gubernija: veikla juda teigiama linkme, teigia bendrovës vadovas 2007-07-27 (LT)


 Degalinës nepritaria alkoholio prekybos draudimui 2007-07-27 (LT)


 Vytautas Aliðauskas: Tik alus? 2007-07-29 (LT)


 Parduotuvëse – ðpargalës, kaip vaikams parduoti alkoholio­­ 2007-07-30 (LT)


 “Ðvyturio” alø galësime ragauti „Second Life” 2007-07-30 (LT)


 „Originali lietuviðka” degtinë – prestiþiniame „milijonieriø” sàraðe 2007-07-31 (LT)


 Alkoholio reklamai – dideli apribojimai 2007-07-31 (LT)


 Ðveicarijos verslininkai iðsigando alkoholio sausros 2007-07-31 (LT)


 Protestuojama prieð prekybos alkoholiu ribojimà 2007-07-31 (LT)


 Palanga draus naktinæ prekybà alkoholiu 2007-08-01 (LT)


 Piniavos Alutis: Jaunas alaus virëjas privirë koðës 2007-08-01 (LT)


 Dël prekybos alkoholiu prekybininkai valdþià kaltino silpnaprotyste 2007-08-01 (LT)


 Uostamiestyje prekybos alkoholiu ribojimai atidëti 2007-08-02 (LT)


 Blaivybë – gyvenimo norma 80 pasaulio ðaliø 2007-08-03 (LT)


 Alkoholio prekeiviams siûloma mokëti, kad tik nebeprekiautø 2007-08-03 (LT)


 Uþdrausta pardavinëti alaus kokteilá „Kokteil Bleizer” 2007-08-04 (LT)


 Nakties prekyba persimetë á degalines 2007-08-04 (LT)


 Britø studentas surinko automobilá ið alaus skardiniø 2007-08-05 (foto)


 Alytuje vairuotojas ápûtë 7,84 promilës alkoholio 2007-08-08 (LT)


 Asmeninis alaus baras 2007-08-08 (LT)


 Juozo HBH: baras per savaitæ praranda apie 40 bokalø 2007-08-10 (LT)


 Ðiemet „Ragutis” pelnà padidino beveik ðeðis kartus 2007-08-17 (LT)


 Keptos cukinijos alaus teðloje su sûriu ir pomidorais 2007-08-17 (LT)


 Automobilis – alaus baèkutë 2007-08-19 (foto)


 Va kaip bûna – latviai Estijoje pametë Lietuvai skirtà alø 2007-08-19 (LT)


 Ámoniø, prekiaujanèiø alkoholiniais gërimais, dëmesiui 2007-08-20 (LT)


 Meðkos suëdë þmogø per alaus festivalá 2007-08-20 (LT)


 Kai ðeimà „vienija“ alkoholis 2007-08-20 (LT)


 V.Muntianas: draudimais girtavimo problemos neiðspræsime 2007-08-22 (LT)


 G.Kirkilas: að nesu davatka 2007-08-22 (LT)


 Rugsëjo 1-àjà negalima prekiauti alkoholiu, bet já gerti leidþiama 2007-08-22 (LT)


 Adme.ru: Milwaukee’s Best Light 2007-08-22 (video)


 Adme.ru: Miller Light – Break From The Crowd 2007-08-22 (video)


 Konservatorius A.Matulas kuria Talibano tvarkà 2007-08-22 (LT)


 Verslininkai nepatenkinti “sausàja” Rugsëjo 1-àja 2007-08-23 (LT)


 G.Kirkilas: draudimai nesustabdys girtavimo ir karo keliuose 2007-08-23 (LT)


 Alkoholio gamintojai rengiasi mûðiui su politikais 2007-08-23 (LT)


 „Kalnapilio – Tauro grupës“ akcijos bus superkamos po 34 litus 2007-08-23 (LT)


 A.Lukaðenka alaus gamybà sieja su nacionaliniu saugumu 2007-08-23 (LT)


 Chuliganai sudegino karèemos skëèius 2007-08-24 (LT)


 Krepðinio aistruoliø Madride lauks „Ðvyturio“ barai 2007-08-24 (LT)


 Speciali áranga uþkirstø kelià automobilá uþvesti iðgërus 2007-08-24 (LT)


 V.Adamkus: draudimas pardavinëti alkoholá Rugsëjo 1-àjà – kvailystë 2007-08-27 (LT)


 Prekybos tinklai rengiasi ðeðtadieniui be alkoholio 2007-08-27 (LT)


 Alaus gamybos kompanija „Baltika” dalyvavo tarptautiniame alaus festivalyje Kinijoje 2007-08-28 (LT)


 „Semà“ ásigijo Kipro bendrovë 2007-08-29 (LT)


 E.Digrytë: Diena be alkoholio – sunki, bet sveika 2007-08-29 (LT)


 Lietuviai – prieð neiðtikimybæ, alkoholizmà bei narkotikus 2007-08-29 (LT)


 Dovilë Vaitkevièiûtë: Blaivus briedis ðoks ant bëgiø ARBA horoskopas rugsëjo 1-ajai 2007-08-29 (LT)


 NASA rengia ataskaità apie alkoholá 2007-08-29 (LT)


 Girtaujanèiø paaugliø amþius jaunëja 2007-08-30 (LT)


 Kæstas Kirtiklis: Alkoholis ir mokslai 2007-08-30 (LT)


 „Norfa” prekybos tinkle rugsëjo 1 d. – nuolaida alui 60% 2007-08-30 (LT)


 „Sausàjá“ ðeðtadiená – „Stop“ þenklai, uþtvarai ir rëkiantys skelbimai 2007-08-31 (LT)


 „Baltika” pradëjo tiesioginá produkcijos tiekimà Maltai 2007-08-31 (LT)


 Maskvoje rugsëjo 1 d. irgi ávedamas „sausas ástatymas” 2007-08-31 (RU)


 Adme.ru: Doktor Diesel beer 2007-08-31 (video)


 Adme.ru: PIT beer 2007-08-31 (video)


 Po darbø – á parduotuvæ alkoholio, kad ðeðtadienis nebûtø „sausas” 2007-08-31 (LT)


 Alaus gamybos kompanija „Baltika” paskelbë darbo Lietuvoje finansinius rezultatus uþ pirmàjá 2007 metø pusmetá 2007-09-01 (LT)


 Siûloma uþdrausti vartoti alkoholá valstybës institucijø kavinëse 2007-09-02 (LT)


 Rugsëjo 1 d. Vilniuje alaus nenusipirksi, gausi tik „babatuko“ 2007-09-02 (LT)


 Kas 10 britø vaikas iðgeria po 5 bokalus per savaitæ 2007-09-02 (LT)


 „Sausasis“ ðeðtadienis nesiskyrë nuo eiliniø 2007-09-02 (LT)


 Draudimo prekiauti alkoholiu naudà patyrë medikai 2007-09-03 (LT)


 Ðeðtadiená „Iki“ nepardavinëjo ir nealkoholinio alaus 2007-09-03 (LT)


 Po Rugsëjo 1-osios barai ir kavinës skundþiasi, o parduotuvës dþiaugiasi iðlipusios sausos 2007-09-03 (LT)


 Kam tragedija, o visam kaimui – ðventë (foto ið Ukrainos) 2007-09-04 (RU)


 Seimas uþdraus klerkams gerti 2007-09-04 (LT)


 V.Adamkus: ástatymais nepakeisime alkoholio vartojimo kultûros 2007-09-04 (LT)


 Èekijoje dël blogo mieþiø derliaus brangs alus 2007-09-05 (RU)


 Alaus mëgëjai Ðeduvoje nuo ðiol bare galës sëdëti tik darbo valandomis 2007-09-05 (LT)


 Rusas uþ alaus butelyje rastà prezervatyvà reikalauja milijoninës kompensacijos 2007-09-06 (LT)


 Uþjauèiame mûsø tinklapio bendradarbá Kæstà netekus mylimos mamos 2007-09-06 (LT)


 „Èili“ tinklas turës savo alø 2007-09-07 (LT)


 „Gubernija” iðleido naujà produktà 2007-09-11 (LT)


 Populiarus alaus restoranas paneigë laikinumà ir tapo laikmeèio simboliu 2007-09-11 (LT)


 „Carlsberg” dairosi á pilnà BBH kontrolæ 2007-09-11 (LT)


 Teismas nusprendë, kad ir „Ragutis”, ir restoranø grupë gali turëti „Fortà” 2007-09-11 (LT)


 Estai nori drausti naktinæ prekybà alkoholiu 2007-09-13 (LT)


 Aludës talismanas atlaikë dvi griovëjø atakas 2007-09-14 (LT)


 „Suokalbis“ lankytojus vilios ir ðokiø konkursais 2007-09-14 (LT)


 A.Kontrimas barzda pakëlë 63 kg sverianèià merginà 2007-09-17 (LT)


 Madride sirgaliai iðgërë iki 7 tûkst. litrø lietuviðko alaus 2007-09-17 (LT)


 Ámonës dël alkoholio ir narkotikø praranda darbuotojus 2007-09-17 (LT)


 „Alita” atsiskaitë uþ Serbijos alaus daryklos akcijas 2007-09-17 (LT)


 Vyriausybë siûlo uþ vairavimà iðgërus konfiskuoti automobilá ir taikyti areðtà 2007-09-19 (LT)


 Didþiojoje Britanijoje uþdrausta á jaunimà taikanti alaus reklama 2007-09-19 (LT)


 Kauno „Þalgirá” rems „Kalnapilis” 2007-09-20 (LT)


 Miunchene pabûklø salvëmis atidaryta didþioji alaus ðventë 2007-09-23 (LT)


 Dauguma lietuviø pritaria grieþtesniam alkoholio reklamos ribojimui 2007-09-23 (LT)


 „Ðvyturys“ – Didþiosios Britanijos „Tesco“ tinkle 2007-09-26 (LT)


 Aludariø nebedomina „Þalgirio“ prekës þenklas 2007-09-26 (LT)


 Alaus ðventë Vokietijoje apyvarta prilygsta futbolo èempionatui 2007-09-27 (LT)


 Siûloma grieþtinti prekybà alkoholiu degalinëse 2007-09-28 (LT)


 Adme.ru: Falcon beer 2007-10-02 (video)


 35 litrus alaus iðgërusá ðkotà pagirios kamavo kelias savaites 2007-10-03 (LT)


 Drausti stipraus alkoholio prekybà degalinëse neverta, teigia gamintojai 2007-10-05 (LT)


 Alkoholio kontrolës politika turi bûti grindþiama faktais 2007-10-05 (LT)


 Jaunimui iki 18 metø siûloma uþdrausti vartoti alkoholá 2007-10-06 (LT)


 Degtinæ vaikams á rankas bruka suaugusieji 2007-10-06 (LT)


 Per „Oktoberfest” iðgertas rekordinis kiekis alaus 2007-10-08 (LT)


 „Ragutis“ prieð þiemos sezonà atnaujina produktus 2007-10-08 (LT)


 Belgø bare siûloma per 2 tûkst. alaus rûðiø 2007-10-08 (LT)


 Karas keliuose: valdþiai ir girtiems vairuotojams – tramdomieji marðkiniai 2007-10-09 (LT)


 Panevëþys grieþèiau ribos alkoholio pardavimo laikà 2007-10-12 (LT)


 Vyriausybë susirûpino besaikiu alkoholio vartojimu 2007-10-13 (LT)


 A.Lukaðenka: alkoholis yra nacionalinis turtas 2007-10-13 (LT)


 Silpnø nervø alaus mëgëjams NEÞIÛRËTI! 2007-10-13 (foto)


 Alaus pristatymo á parduotuves „smulkmenos” 2007-10-14 (foto)


 Tekanti saulë ir besiliejantys gërimai: Japonija ir alkoholis 2007-10-15 (LT)


 “Stumbro” trijø ketvirèiø pardavimai iðaugo 66 proc. 2007-10-15 (LT)


 UAB „Ðvyturys-Utenos alus „prieð Valstybinës darbo inspekcijos Klaipëdos skyriø 2007-10-17 (LT)


 Studentas ir alus – nebeatsiejama 2007-10-17 (LT)


 VTAKT funkcijas perims Narkotikø kontrolës departamentas 2007-10-17 (LT)


 „Verdispar“ Vilniaus centre ásigijo beveik 2 ha „Vilniaus Tauro” sklypà 2007-10-18 (LT)


 Nevaikiðka narsa iðlikti 2007-10-20 (LT)


 Aludariø kraðto inþinierinë mintis 2007-10-21 (foto)


 Susiriejo “Ðvyturio-Utenos alaus” savininkai 2007-10-25 (LT)


 „Alita“ su ðvedais á serbø aludarius investuos 40 mln. eurø 2007-10-25 (LT)


 Ypatingas dëmesys blaivybei 2007-10-28 (foto)


 Aludariams nepavyko ið klubo atimti „Ðvyturio“ vardo 2007-10-30 (LT)


 Spaudimas aludëms sugráð bumerangu 2007-10-31 (LT)


 Kaune blaivyklos dar nebus 2007-10-31 (LT)


 Ið 77 metø pensininko perkant alø papraðyta asmens paþymëjimo 2007-10-31 (LT)


 Kauno centre alkoholis kioskuose nebus pardavinëjamas 2007-10-31 (LT)


 Akcizas alkoholiui kitàmet didëtø penktadaliu 2007-11-01 (LT)


 Grupë krikðèioniø Australijoje ákûrë baþnyèià bare 2007-11-02 (LT)


 Siûloma ðvelninti draudimà pardavinëti alkoholá Rugsëjo 1-àjà 2007-11-15 (LT)


 Apribotas prekybos alkoholiu laikas Kauno centro kioskuose 2007-11-15 (L:T)


 „Ðvyturio-Utenos alaus“ komunikacija rûpinsis G.Karsokas 2007-11-15 (LT)


 Jaunieji alkoholikai: gërimo geografija 2007-11-15 (LT)


 Kovoje su girtavimu darbe – alkotesteriai, nuðalinimas nuo darbo ir didesnës baudos 2007-11-18 (LT)


 Pasienieèiø akiratyje – neblaivûs vairuotojai 2007-11-18 (LT)


 Darbuotojai kaltina „Ðvyturá-Utenos alø” persekiojimu 2007-11-20 (LT)


 Liberalai bando atlaisvinti alkoholio draudimo panèius 2007-11-21 (LT)


 Seime bus ribojama prekyba stipriaisiais gërimais 2007-11-21 (LT)


 Ið ekranø degtinë liejasi laisvai 2007-11-26 (LT)


 Konfliktas dël iðlikimo „Ðvyturyje“ tebesitæsia 2007-11-27 (LT)


 Kaip sutramdyti besaiká paaugliø girtavimà? 2007-11-28 (LT)


 Aludariai vël nori bylinëtis dël þodþio „ðvyturys“ 2007-11-28 (LT)


 Brangiausios priemonës nuo pagiriø kaina – 160 tûkstanèiø eurø 2007-11-28 (LT)


 Bristi ið alkoholio liûno alytiðkæ privertë tik mirties ðmëkla 2007-11-28 (LT)


 AB „Ragutis” jau pardavë 1 mln. buteliø naujojo „Horn Dry” alaus 2007-12-17 (LT)


 „Stumbro” pardavimai lapkritá iðaugo 36 proc. 2007-12-17 (LT)


 Nevyriausybinës organizacijos praðo Seimo pirmininko iðtirti, ar naujas Alkoholio kontrolës ástatymo pataisas siûlantys Seimo nariai nëra tiesiogiai átakojami su alkoholio pramone susijusiø bendroviø 2007-12-17 (LT)


 Naujø alkoholio ir tabako gaminiø rûðiø kûrimas gali tapti beveik neámanomas 2007-12-17 (LT)


 Alus ir degtinë iðskirti be gailesèio 2007-12-17 (LT)


 Kanadietiðkas alus 2007-12-17 (LT)


 Alkoholio reklamos draudime siûloma iðimtis sporto varþyboms 2007-12-18 (LT)


 Romano personaþui alkoholikui lova – tikriausia tëvynë 2007-12-18 (LT)


 Pakruojo r. 11-meèiui nustatytas 4,01 promiliø girtumas 2007-12-18 (LT)


 Mûðis Ekonomikos komitete baigësi aludariø ir vyndariø pergale 2007-12-19 (LT)


 „Carlsberg” Ambasados” titulas – Klaipëdos „Miesto smuklei” 2007-12-19 (LT)


 Su alaus bokalu – nemokamas prezervatyvas 2007-12-19 (LT)


 „Forbes“: tarp geriausias rusiðkø prekës þenklø – ir alus 2007-12-21 (LT)


 Gërimai – stipresni, o stiklinës – didesnës 2007-12-21 (LT)


 J.Erlickas: degtinæ geriam ið reikalo, o pienà – ið pasileidimo 2007-12-22 (LT)


 Klaipëdoje alkoholiu prekiaus be draudimø 2007-12-22 (LT)


 Alkoholio reklama gali gráþti su antireklama 2007-12-27 (LT)


 TV kanalo þinia sujudino krepðinio sirgalius 2007-12-27 (LT)


 Alkoholio reklamos draudimas kirðina televizijà ir politikus 2007-12-28 (LT)


 Daugiausia neblaiviø vairuotojø – Vokietijoje, maþiausiai – Norvegijoje 2007-12-28 (LT)


 Politikø, televizijø ir kontroliuotojø ginèas: bausti negalima transliuoti 2007-12-28 (LT)


 Krepðinio aistruoliø puolimo iðgàsdintas A.Matulas ir traukiasi, ir grasina televizijai 2007-12-29 (LT)


 Alaus reklama Seimo nariams susuko galvà 2007-12-29 (LT)


 Australijoje iðgelbëtas baro kamine ástrigæs vyras 2007-12-29 (LT)


 Anglijos biurø vakarëliams – speciali pagalba padauginusiems 2007-12-29 (LT)


 A.Matulas prokurorø praðo tyrimo dël TV3 klipo 2008-01-10 (LT)


 Blaivybei skatinti – 0,5 mln. Lt 2008-01-10 (LT)


 Paspekuliavimai apie alkoholio reklamos draudimo (ne)nuoseklumà 2008-01-09 (LT)


 „Heineken“ perka Baltarusijos alaus gamintojà 2007-01-03 (LT)


 Pradëti tyrimai dël alkoholio reklamos paþeidimø 2007-01-03 (LT)


 Dideli pinigai stumia alkoholio reklamà 2007-01-04 (LT)


 „Mineraliniø vandenø“ pardavimai iðaugo 37 proc. 2007-01-09 (LT)


 Alkoholio reklamai – grieþtesni ribojimai 2008-01-09 (LT)


 Policijos areðtinës sulaukia vis daugiau neblaiviø vairuotojø 2008-01-09 (LT)


 Konservatoriai: VVTAT vadovas turi „tiesioginiø ryðiø su alkoholio pramone“ 2008-01-09 (LT)


 Su alkoholiu ketinama kovoti net spalvinimo knygelëmis 2008-01-09 (LT)


 Á alaus barà viliojami mokinukai 2008-01-09 (LT)


 Sutramdyti ðaltá taurele – nevykæs sumanymas 2008-01-09 (LT)


 Alkoholio reklamai siûloma palikti tik siaurà plyðá 2008-01-11 (LT)


 JAV miestelio policijos virðininkas pavogë ugniagesiø alø 2008-01-11 (LT)


 Statistika: reklama lemia ne iðgeriamo alkoholio kieká, o pasirinkimà (diagramos) 2008-01-11 (LT)


 Beveik pusë gyventojø pritaria alkoholio reklamos draudimui, rodo tyrimas 2008-01-11 (LT)


 Siûloma kurti fondà kovai su girtavimu 2008-01-11 (LT)


 Plojimai Seime buvo garsesni nei diskusijos dël alkoholio 2008-01-12 (LT)


 Seimas dar kartà pasmerkë tautà krepðiná þiûrëti tik naktimis 2008-01-12 (LT)


 Istorija: Baisus girtuoklybës vaisius 2008-01-12 (LT)


 Aludariai pripaþásta pralaimëjimà, blaivininkai teigia nesiruoðià drausti alkoholio 2008-01-13 (LT)


 Parduotuvës pelnosi svaigindamos vaikus 2008-01-16 (LT)


 Kauno centre toliau ribojama prekyba alkoholiu 2008-01-17 (LT)


 Seimo komitetas neþino, koká sprendimà priimti dël alkoholio reklamos 2008-01-17 (LT)


 Teismas: alaus prekyba kioskuose apribota teisëtai 2008-01-19 (LT)


 Alus ir ðiemet turëtø brangti 2008-01-21 (LT)


 Alkoholio licencijos atëmimas – antikonstitucinis 2008-01-22 (LT)


 Ginèai dël alkoholio reklamos persikels á pavasará 2008-01-22 (LT)


 Italai turistus vilioja rieðutmedþio likeriu 2008-01-23 (LT)


 Sidro gamintojai kratosi A.J.Baèkio kaltinimø 2008-01-24 (LT)


 Rusai pasiekë alkoholio vartojimo pasaulio rekordà 2008-01-24 (LT)


 Iðlaidos alkoholiui per 5 metus augo 30 proc. 2008-01-24 (LT)


 Europarlamentarai siûlo nekeisti Alkoholio kontrolës ástatymo 2008-01-24 (LT)


 Paþeidæ Alkoholio kontrolës ástatymà tikisi malonës 2008-01-25 (LT)


 Savitarnos kasos neþavi kovotojø su nepilnameèiø girtavimu 2008-01-25 (LT)


 Tëvø eksperimentas: vaikas gali nusipirkti alkoholio 2008-01-25 (LT)


 Alkoholio darbo grupë svaigalø reklamos nesiims 2008-01-29 (LT)


 K.Petrauskis siûlo leisti aludariams remti varþybø transliacijas 2008-01-29 (LT)


 „Ðvyturyje“ – átampa tarp vadovybës ir profsàjungø 2008-01-30 (LT)


 Seimas dël silpno alkoholio reklamos apsispræs po poros mënesiø 2008-02-01 (LT)


 Daniðko alaus butelis – uþ 930 litø 2008-02-02 (LT)


 Kauno savivaldybë uþ iðblaivinimà medikams nemokës 2008-02-07 (LT)


 TV3 – pirmieji nemalonumai dël alkoholio reklamos 2008-02-15 (LT)


 Irane paleistas vyras, uþ alkoholio vartojimà nuteistas mirties bausme 2008-02-09 (LT)


 Stiprieji gërimai tempia „Anykðèiø vyno“ rodiklius aukðtyn 2008-02-15 (LT)


 „Rinkuðkiai“ planuoja maþinti sànaudas 2008-02-15 (LT)


 „Stumbro“ degtinë gavo dar vienà apdovanojimà 2008-02-20 (LT)


 „Baltika Breweries“ pelnas iðaugo 21 procentu 2008-02-20 (LT)


 Kolekcininko spintoje (IV): alaus kolekcija 2008-02-20 (LT)


 Alkoholio kontrolë pakvipo absurdu 2008-02-20 (LT)


 Ieðkoma bûdø kovoti su girtuokliavimu 2008-02-21 (LT)


 Prekybos centras praðo premjero branginti alkoholá 2008-02-21 (LT)


 Tonas vyno – á kanalizacijà 2008-02-22 (LT)


 Lietuvos verslininkai su nerimu stebi Kosovà 2008-02-22 (LT)


 Alkoholio ástatymo paþeidimas „VRS grupei“ kainavo 5,5 tûkst. Lt 2008-02-22 (LT)


 Valdþia planuoja riboti prekybà alkoholiu 2008-02-22 (LT)


 Daugiau nei pusë Lietuvos gyventojø alkoholio pirmà kartà paragavo paauglystëje 2008-02-22 (LT)


 „Heineken” áspëja didinsianti alaus kainas 2008-02-22 (LT)


 Rusai leis aludariø reklamà 2008-02-23 (LT)


 Èekø aludariai pabrangino alø 2008-02-23 (RU)


 „Ёрш” – kas jis toks? 2008-02-23 (RU)


 Aludariø logotipai per krepðinio varþybas TV3 kainuos 2 tûkst. litø 2008-02-26 (LT)


 Baudà uþsidirbusi TV3 krepðiná gali vël rodyti netiesiogiai 2008-02-26 (LT)


 „Raguèio“ pelnas pernai padidëjo 50 proc. 2008-02-26 (LT)


 Alkoholis ne sumaþina, o padidina sielvarto jausmà 2008-03-04 (LT)


 „Ðvyturys“ siûlo laimëti barà 2008-03-04 (LT)


 Prekybininkai alkoholio reklamà siûlo uþdrausti nuo 2013-øjø 2008-03-04 (LT)


 Alkoholio reklamos draudimo pataisos – prie finiðo 2008-03-12 (LT)


 Alkoholio reklamos transliavimo per televizijà apribojimai siûlomi tik po keleriø metø 2008-03-12 (LT)


 Alaus logotipai þiûrovams kliûva ne per varþybas 2008-03-18 (LT)


 Pakruojo rajone – girtø vairuotojø siautëjimas 2008-03-18 (LT)


 „Ragutis” pristato naujà alø gurmanams „Fortas Nefiltruotas” 2008-03-18 (LT)


 Alkoholis nemalðina liûdesio 2008-03-18 (LT)


 Alkoholio falsifikatai gaminti sostinës pakraðtyje 2008-03-19 (LT)


 Seimo darbo grupë ketina apsispræsti dël alkoholio reklamos 2008-03-19 (LT)


 A.Matulas dël Alkoholio kontrolës ástatymo interpretacijø kreipësi á prokurorus 2008-03-21 (LT)


 Pataisos dël alkoholio reklamos gimë, bet rengëjai toliau mosuoja ietimis 2008-03-26 (LT)


 Dël girtavimo daugëja psichikos sutrikimø 2008-04-04 (LT)


 Tualetas alaus bare – vis dar prabanga 2008-04-04 (LT)


 Degtinës reklamoje – ið JAV „atimta“ beveik pusë teritorijos 2008-04-09 (LT)


 „Ðvyturiui-Utenos alui“ – nemalonumai dël sandëlio 2008-04-09 (LT)


 „Kalnapilis“ nusitaikë á orkestro patalpas 2008-04-10 (LT)


 Aludariø meilë televizijai ir kitos maþojo ekrano bëdos 2008-04-10 (LT)


 Laikinai siûloma liberalizuoti alkoholio reklamos draudimà 2008-04-14 (LT)


 Siûloma bausti nepilnameèius, turinèius alkoholio 2008-04-14 (LT)


 Norima nustatyti leistinà girtumo ribà darbe 2008-04-16 (LT)


 Siûloma leisti alkoholio reklamà tiesioginiø varþybø transliacijø metu 2008-04-16 (LT)


 Bus galima rodyti tik alkoholio gamintojø logotipus 2008-04-22 (LT)


 Pabranginus stipriuosius gërimus, jø vartojama daugiau 2008-04-23 (LT)


 PET tara bus perdirbama ir Lietuvoje 2008-04-23 (LT)


 Vyresniø klasiø moksleiviai alkoholá geria suaugusiøjø dozëmis 2008-04-24 (LT)


 Alkoholio srautus pildo kontrabanda? 2008-04-24 (LT)


 „Ðvyturys“ ásitvirtino Airijos parduotuvëse 2008-04-24 (LT)


 Uþ 27 raudonojo vyno butelius sumokëta rekordinë 500 tûkst. doleriø suma 2008-04-24 (LT)


 Seimas pritarë alkoholio ástatymo pataisoms 2008-04-24 (LT)


 Draudimas prekiauti alkoholiu paliktas Seimo vadovybës valiai 2008-04-24 (LT)


 Uþ girtas keliones Seimo koridoriais – galima apkalta 2008-04-24 (LT)


 60 proc. studentø neásivaizduoja draugø susibûrimo be alkoholio 2008-04-24 (LT)


 Stipraus alkoholio pardavimai Lietuvoje per I ketvirtá krito per 20 proc. 2008-04-25 (LT)


 „Alita“ ðiemet investuos apie 18 mln. litø 2008-04-25 (LT)


 „Alita“ ir „Anykðèiø vynas“ dalijasi gërimus 2008-04-28 (LT)


 „Vilniaus degtinës“ pelnas sumaþëjo 2008-04-28 (LT)


 „Ragutis” gamins alø „Volfas Engelman” 2008-04-28 (LT)


 „Ðvyturio-Utenos alaus“ pelnas pernai padidëjo 51,5 proc. iki 139,9 mln. litø 2008-04-28 (LT)


 Latvijos smulkiesiems aludariams atëjo sunkûs laikai 2008-04-28 (LT)


 Rusijoje draudþiama degtinë, pigesnë nei 70 rubliø 2008-04-29 (LT)


 Nuo liepos alus taps silpnesnis 2008-04-30 (LT)


 „Ðvyturys-Utenos alus” átraukiamas á „Carlsberg” grupæ 2008-04-30 (LT)


 „Gubernija” patvirtino nuostolius 2008-04-30 (LT)


 „Gubernija” turi naujà vadà 2008-04-30 (LT)


 Nauja „Bud Light” reklaminë kampanija 2008-04-30 (RU, 4 video)


 Planuojamas pakuotës uþstatas sujudino interesus 2008-05-06 (LT)


 Biudþeto skyles bandys lopyti pinigais uþ alkoholá 2008-05-06 (LT)


 Skanaus alaus dar yra Vilniuje 2008-05-06 (LT)


 Kas treèias á darbà ateina pagiringas 2008-05-08 (LT)


 Uþdaromas kultinis alaus muziejus D.Britanijoje 2008-05-09 (LT)


 Londono meras vieðajame transporte uþdraudë alkoholá 2008-05-11 (LT)


 Alkoholis neiðsklaidys skrydþio baimës 2008-05-11 (LT)


 „Stumbras“ keliasi ið Kauno 2008-05-11 (LT)


 Socialdemokratø sueiga virto alaus ðvente 2008-05-12 (LT)


 Ðiaulietiðkas alus greitai taps retenybe  2008-05-13 (LT)


 „Ðvyturio” sandëliai – didþiausias nelegalus statinys Klaipëdoje! 2008-05-13 (LT)


 Australijoje vairuotojas vietoj vaiko saugos dirþu prisegë alaus dëþæ 2008-05-13 (LT)


 Blaivininkai Kaune „klibina“ akmeniná Valanèiø 2008-05-13 (LT)


 Birðtone atidaromas kulinarijos muziejus 2008-05-13 (LT)


 Ir dviratá reikia vairuoti blaiviam, primena policija 2008-05-13 (LT)


 Stipriøjø alkoholiniø gërimø kainos iðaugs apie 30 proc. 2008-05-14 (LT)


 Penkiolikmetës tyrimas: Jonavoje alkoholio jai pardavë 5 ið 5 parduotuviø 2008-05-15 (LT)


 Aludaris ið Þibininkø spyriu á uþpakalá auklëjo kità vietos verslininkà 2008-05-16 (LT)


 Ukrainoje bus pastatytas paminklas girtai kiaulei 2008-05-16 (LT)


 Europos futbolo èempionatui sukurtas alus, o mes net stadiono neturim 2008-05-16 (LT)


 Prasideda akcija „Pamatei-netylëk” – kad mes ir netylime, tyli prekybininkai ir kraunasi ið to turtus 2008-05-17 (LT)


 Aludariai „PijaRinasi” geriausiai 2008-05-19 (LT)


 Alø geria ir antys, gaila kad jos neátraukiamos á statistikà 2008-05-19 (LT)


 Greitai automobiliuose veþiosimës tik uþdarytus alkoholio butelius 2008-05-21 (LT)


 Boðko Ðrotas, slovenø aludaris – 5 santykinai turtingiausias þmogus planetoje 2008-05-22 (LT)


 „Kalnapilio” aludariai Panevëþio centre ið po þemiø siurbs mineraliná vandená 2008-05-22 (LT)


 Austrø alaus spekuliantai kels kainas per futbolo èempionatà 2008-05-24 (LT)


 Alkoholio reklamos draudimas per sporto varþybas vartojimo áproèiø nepakeitë 2008-05-24 (LT)


 Kvailumo virðûnë – amerikonai á butelius pradëjo pilstyti… vaiduoklius! 2008-05-26 (RU)


 Japonai virs alø ið kosmoso mieþiø, lyg jø þemëje neuþtektø 2008-05-28 (LT)


 Seimas vël naiviai kaitalioja ástatymus – patys negeriam ir kitiems kvailai draudþia 2008-05-28 (LT)


 „Alita” turi 10 milijonø nuostoliø, daugiausia dël alaus kaltës 2008-05-28 (LT)


 Televizijos pabrangino reklamos kainas po 23 val. – ir vis dël naujojo alkoholio reklamos ástatymo 2008-05-30 (LT)


 Londone paskutinë alaus ðventë metro – va èia tai linksmybës! 2008-06-01 (LT)


 Kioskai ir degalinës atleisti nuo buteliø supirkimo 2008-06-03 (LT)


 Panevëþyje – aistros dël „Kalnapilio” planuojamo græþinio 2008-06-04 (LT)


 Klaipëdoje iðgalvotas naujas bûdas apsipirkti alkoholio 2008-06-04 (LT)


 Dël nelegaliø „Ðvyturio” ir kitø ámoniø sandëliø – sàmyðis Klaipëdoje 2008-06-05 (LT)


 Pauliankos kalvadoso varykla baigia sugriûti be prieþiûros 2008-06-09 (LT)


 Alytuje policija medþioja girtus dviratininkus ir pësèiuosius 2008-06-09 (LT)


 „Anykðèiø vyno“ vairà perima moteris – na gal ir gerai, visgi vynas laikomas moteriðku gërimu 2008-06-09 (LT)


 Dirbant kioske, ne kas, ne kas… Ypaè Ðiauliuose. Oi sunki profesija… 2008-06-09 (LT)


 Rûkaliai bus iðvaryti ir ið lauko kaviniø. Greitai rûkyti teks vaþiuoti á Lenkijà. 2008-06-17 (LT)


 Kioskai ir degalinës nori alkoholio, seimas neduoda, minia oðia, benzinas brangsta 2008-06-17 (LT)


 Kioskininkai prie seimo kovoja uþ alø, seimas miega… 2008-06-17 (LT)


 Estai gers nuo deðimt iki deðimt… 2008-06-20 (LT)


 „Valstieèiø laikraðtis” apie kaimo aludarius… Nesinervinkit, viskas bus gerai! 2008-06-26 (LT)


 Sudauþyta Ð.Marèiulionio iðkovota taurë, paskolinta „Ðvyturio” akcijai. Gerai kad medaliai nedûþta… 2008-06-28 (LT)


 Lenkai iðgrûdo alø ið pliaþø. Teks gert degtinæ… Ðiltà, stiklinëmis… 2008-06-30 (LT)


 Lauko kavinëse ir toliau mus nuodys dûmais 2008-06-30 (LT)


 „Ragutis” savo produkcija pilstys á naujus „bambalius” 2008-07-01 (LT)


 „Raguèio” kasininkë „prisidurdavo” prie atlyginimo deðimtim tûkstanèiø 2008-07-01 (LT)


 Vieðas asociacijø pareiðkimas dël alkoholio prekybos laiko ribojimo 2008-07-08 (LT)


 Panevëþio kioskininikø mirtis 2008-07-10 (LT)


 Domeinas „ðvyturys.lt”: kur du peðasi, treèias – teismas 🙂 2008-07-13 (LT)


 „Ðvyturio” barà laimëjo vaikinas ið Naujosios Akmenës. Va taip miestelënai ir atsiduria sostinëj… 2008-07-13 (LT)


 Nuo ðiandien estai naktim nebegaus alkoholio 2008-07-14 (LT)


 „Kalnapilio-Tauro” vadas – sportininkas! 2008-07-16 (LT)


 „Stella Artois” perperka amerikonus „Budweiser” ir ketina tapti alaus koncernu nr.1 pasaulyje 2008-07-16 (LT)


 Seimas neparuoðë namø darbø – Alkoholio ástatymo pataisos bus nagrinëjamos tik rudená 2008-07-16 (LT)


 Uþstato uþ „bambalius” teks laukti kelis metus 2008-07-18 (LT)


 Vietos gyventojai iðgujo pigø alø ir raðalus ið vietinio „Ikiuko” 2008-07-18 (LT)


 Marijampolës girtuokliø problemos 2008-07-19 (LT)


 Apie Bambalá-Karaliø 2008-07-19 (LT)


 Geras iðradimas einant á rungtynes 2008-07-19 (LT)


 Alkoholis, genai, kaþkokia mokslinë mistika 2008-07-20 (LT)


 Pirmieji legalûs namudiniai vyndariai Lietuvoje! Ðaunu, kuo daugiau natûraliø produktø ir maþiau pinigø uþsienio vynui pirkt. 2008-07-20 (LT)


 Eugenijus Petroðius – „Ðvyturio” direktorius apie savo darbà 2008-07-21 (LT)


 Pasvalyje „uþraukta” nelegali aludë, veikusi be jokiø dokumentø 2008-07-22 (LT)


 Pirmieji legalûs namudiniai vyndariai Lietuvoje pasirodo – nelegalai. Mokesèiø inspekcijos kerðtas. 2008-07-28 (LT)


 Senovæ menantá gyvàjá Pakruojo kraðto naminá alø geriausiai puoselëja moteriðkos rankos 2008-07-28 (LT)


 Britai privengia alaus… 2008-07-29 (LT)


 Tropinis kirstukas, daþnai sau leidþiantis pasimëgauti alkoholiniu nektaru, pripaþintas didþiausiu girtuokliu gamtoje 2008-07-29 (LT)


 Miuncheno „Oktoberfest” jau nebeliko vietø. Gersim alø èia. 2008-07-29 (LT)


 Antrasis bambalio gyvenimas kartais bûna ádomesnis nei pirmasis 2008-07-30 (LT)


 www.ðvyturys.lt nebekels aistrø teismuose – kas kaltas kad buvai þioplas? 2008-08-01 (LT)


 VTAKT masiðkai atiminëja akoholio prekybos licenzijas Vilniaus restoranams 2008-08-07 (LT)


 Britai neásileidþia metrinës sistemos net á barus 2008-08-07 (LT)


 Krinèino aludario kovos su vietos bendruomene vaikø darþelyje ir teismuose 2008-08-07 (LT)


 Silvestras Stallone Rusijoje reklamuos degtinæ 2008-08-17 (RU)


 Ðvyturys.lt jau pas aludarius… 2008-08-18 (LT)


 Interviu su „Kalnapilio-Tauro” aludariu Rièardu Barakûnu 2008-08-27 (LT)


 Ðventykla Tailande – ið milijonø alaus ir brendþio buteliø 2008-08-28 (foto)


 Alkoholio gamintojø rezultatai optimizmo nestiprina 2008-08-28 (LT)


 Varlë su alaus bokalu nepatiko popieþiui, todël kad ant kryþiaus 2008-08-30 (LT)


 Nauja masinio gërimo mada “Botellon” 2008-08-30 (LT)


 Ðvedës prasigerinëja… 2008-08-30 (LT)


 Big Boss Beer 2008-08-30 (RU)


 Vaikis su „Ðvyturio” skarbonke simbolizuoja Lietuvà Airijoje… Be komentarø… 2008-09-03 (LT)


 ÐALIN PURVINAS LENKIÐKAS RANKAS NUO MIDAUS!!! 2008-09-04 (Lt)


 Amþina atilsá alaus daryklai „Chimkora” 2008-09-05 (LT)


 Amþina atilsá Adolfo Liukpetrio alaus daryklai 2008-09-05 (LT)


 Bambali bambaliuk, kada gi tave supirkinës… 2008-09-16 (LT)

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas