Kolekcionieriai

Alaus mëgëjø nuotykiai Slovakijoje arba pasak Algio Ruðio – „kas jiems leido ásivesti eurà”…

Spalio 8-9 dienà Martino mieste, Slovakijoje vyko jau 35 tarptautinis alaus atributikos kolekcionieriø susitikimas. Á já suguþëjo dalyviai ið beveik 16 valstybiø. Nuvyko ten ir nemaþas bûrys lietuvaièiø, kuriø tarpe ir „Alaus Brolijos“ seniûnas, bei keturi brolijos nariai. Pats miestelis pasirodë gana niûrokas pusiau pramoninis, tarp kalnø, mieste þiûrëti nëra ko, centrinæ gatvæ galima vadinti didele aikðte, pora paminklø ir visur – sovietinis palikimas „eurozonoje“.


Kolekcionavimo aistra – stipresnë uþ sunkmetá

Geguþës 22-23 dienomis Ukmergëje vyks antroji tarptautinë alaus atributikos birþa, kurià rengia kolekcininkø klubas „Prie bokalo“. Renginyje dalyvaus per 100 kolekcininkø ið deðimties ðaliø. Alaus atributikos kolekcininkai savaitgalá atras Ukmergæ, o miesto gyventojai ir sveèiai jei netaps alaus specialistais, tai tikrai daugiau suþinos apie ðá populiarø gërimà. To tikisi ir alaus atributikos kolekcininkai, ir „Vilkmergës“ aludariai, tapæ renginio rëmëjais. Ukmergë ðiemet tapo vienu Lietuvos miestø, kuris liko be tradicinës miesto ðventës. Ilgai planuoto ir daugelio miestieèiø laukto renginio buvo atsisakyta dël sunkmeèio Taèiau net ir sunkiu gyvenimo laikotarpiu þmonëms reikia ne tik duonos, bet ir reginiø.


I-oji tarptautinë alaus atributikos kolekcininkø klubo „Prie bokalo” birþa

Kvieèiame dalyvauti I-ojoje tarptautinëje alaus atributikos kolekcininkø klubo „Prie bokalo” birþoje. Birþa vyks Palangoje, „HBH Juozo alus” bravore 2008 m. geguþës 9 – 10 dienomis. Apie ketinimus dalyvauti renginyje jau informavo Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos kolekcininkai, didelis bûrys bendraminèiø Lietuvoje. Parengëme dviejø dienø programà, tiesa, norintys gali atvykti tiesiai á kolekcininkø birþà, kur tradiciðkai keisimës sukaupta alaus atributika, bendrausime, varþysimës smagiose rungtyse. Iðsamesnës informacijos bei renginio programos ieðkokite…


6-oji tarptautinë alaus atributikos kolekcionieriø birþa – susitikimas  [7]

6-oji tarptautinë alaus atributikos kolekcionieriø susitikimas – birþa ivyks 2007.09.08 (ðeðtadiená). Adresas: Ozo g. 25, p.c. „Akropolis” alaus restoranas-darykla „Bravaria” (II-ame aukðte). Renginio laikas 9.00-14.00. Jau dalyvavimà patvirtino kolekcionieriai ið Latvijos, Baltarusijos. Klubo nariams áëjimas nemokamas, ne klubo nariams greièiausiai (tikekimës ne) bus simboliskas mokestis.


Kolekcionieriai. Padermës apraðymas. Etiketininkai.

Ði kolekcionieriø padermë yra gausiausia ið visø brewerianos rinkëjø. Juk ir kà rinkti irgi yra, nes visos alaus daryklos turi etikeèiø savo alui. Netgi tos kurios nepilsto á butelius, etiketëmis markiruoja alaus statines. Etiketë laikoma skirtinga, jei jos dizaine skiriasi bent viena detalë ar uþraðas, pvz. pasikeitë alaus daryklos telefono kodas, ar vietoje 2005 galiojimo metø iðspausta 2006, ir t.t. Savaime suprantama skirtingos rûðys ir paveiksliukai automatiðkai yra naujos etiketës. Kai kurie kolekcionieriai renka net skirtingø atspalviø to paties dizaino etiketes (bet daþniausiai tai bûna tik spaustuvës brokas ir rimtesni kolekcionieriai á atspalvius dëmesio nekreipia).


Kolekcionieriai. Padermës apraðymas. Padëkliukai.  [20]

Ði kolekcionieriø padermë áeina á pirmàjá trejetukà tarp brewerianos kolekcionieriø. Padëkliukus lengva laikyti, jø yra tikrai daug – praktiðkai visos alaus daryklos yra iðleidusios bent po vienà padëkliukà. Plius barai, plius alaus ar kitos ðventës irgi pasidaro savo padëkliukø.


Kolekcionieriai. Padermës apraðymas. Atidarytuvukai.  [8]

Ði kolekcionieriø padermë matyt bus viena maþiausiø savo kiekiu. Daiktas naudingas kiekvienam alaus mëgëjui, todël yra mëgëjø juos ir rinkti. Saugoti atidarytuvus gana nesunku – juos galima sukabinti ant sienos ákalus vynukus, netgi ásirëminti ir pasikabinti ant sienos. Pagrindinis jø pliusas – dauguma jø yra nedideli, daþniausiai kiðeniniai. Baruose naudojami yra didesni (kad geriau reklama matytus), daug alaus atidarytuvø sukryþminti su kitais atidarytuvais (pvz. konservams ar vynui), peiliukais ir kita reikalinga ar nereikalinga amunicija.


Kolekcionieriai. Padermës apraðymas. Skardininkai.  [7]

Skardiniø kolekcionieriams bene sunkiausia savo kolekcijà saugoti. Nors skardinës ir graþios ir patrauklios, joms saugoti reikia tikrai daug vietos. Tiesa yra kolekcionieriø, kurie nupjovæ virðø ir apaèià skarda iðtiesinama ir kolekcionuojama kaip etiketës segtuvuose. Lietuvoje pirmoji alaus skardinë atsirado dar 90-tøjø pradþioje – tai buvo „Utenos“ alaus 0,33 l talpos skardinë skirta „Lietuvos avialinijoms“, vëliau atsirado 5 litrø talpos skardinë „Stumbro“ alui. Tada atsirado „Utenos“, „Raguèio“, „Kalnapilio“, „Gubernijos“, „Vilkmergës“ ir „Tauro“ skardinës.


Kolekcionieriai. Padermës apraðymas. Kamðtukininkai.  [19]

Kamðteliø kolekcionieriai pasiþymi tuo, kad jø renkama alaus atributika yra nedidelio dydþio, patogi transportuoti, bei gana ávairi ir plati. Lietuvoje kamðteliai daþniausiai ant buteliø pakeièiami tik ávedus naujà alaus rûðá ar akcijø metu. Tuo pat metu tradicinës alaus rûðys daþnai lieka vienodais kamðteliais. Uþsienyje alaus akcijos vyksta retai, todël tenka laviruoti tarp alaus daryklø ir skirtingø ðaliø. Daþniausiai kamðteliai renkami pagal regionus, bet yra kolekcionieriø renkanèiø visus kamðtelius ið eilës. Taip pat ir metalinius nuo kolos ar mineralinio. Plastikiniai kamðteliai irgi yra renkami tikrø entuziastø.


Visos Lietuvos alaus atributikos kolekcionieriai vienykitës!  [137]

Kadangi Lietuvoje yra tikrai daug alaus atribukos kolekcionieriø, yra netgi jø klubas, bet dëja tenka daþnai nusivilti bendra veikla. Kasdien mûsø tinklapis gauna bent po laiðkà ið kokio kolekcionieriaus, norinèio bendrauti su kitais, todël ðiais metais skelbiame AKCIJÀ – VISOS LIETUVOS ALAUS ATRIBUTIKOS KOLEKCIONIERIAI VIENYKITËS!!! Ðios þinutës viduje, kaip komentarà, palikite savo vardà, pavardæ, adresà susiraðinëjimui, el.paðtà, telefonà, trumpà apraðà kà kolekcionuojate ir ko ieðkote savo kolekcijai. Kol oficialus klubas snaudþia, mes savo maþoje internetinëje terpëje, susirinkime ir keiskimës, keiskimës, keiskimës !!! Laukiame kontaktø…


 [0-10]  [10-20

 
 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas