Su puta, UAB

Netoli Panevëþio esanèiame Paliûniðkio kaime, 1991 m. buvo ákurta alaus darykla „Su puta“. Mûsø alus gaminamas pagal senas lietuviðkas tradicijas, jo gamybos ðaknys kilusios nuo Kupiðkio kraðto. Kupiðkëniðkà alø gamino mûsø seneliai, tëvai ir pagal jø perduota receptà gaminame ir mes. Taigi mûsø ðeima nuo sena paþásta aludarystës amatà. Receptas iðliko tas pats, tik pagal ðios laikus patobulinta technologija. Alus nepasterizuotas, todël yra gyvas, natûralus ir savito skonio, yra filtruotas ir nefiltruotas. Gaminame tris rûðis alaus: „Putos lengvas“ 5.8 % alk., „Sidabrinë puta“ 7.7 % alk., “Putos stiprusis” 9.0 % alk. Kiekviena alaus rûðis gaminama atskirai. Alø brandiname 2-3 mënesius ir tik tada juo prekiaujame. Filtruoto ir nefiltruoto alaus galima nusipirkti PET buteliuose po 1.5, 2, 3, 5 litrus firminëje alaus daryklos parduotuvëje. Mûsø alus iðveþamas á ávairius Panevëþio apskrityje esanèius barus. Galima uþsisakyti didesnius kiekius alaus su nuolaida. Pilstomas á 30, 50 litrø statinaites.


Daugiau iliustracijø – spausk ant paveiksliuko.
Jei nuoroda neaktyvi, tai reiðkia, kad daugiau iliustracijø neturime.
Jei turite nuskanuotø èios alaus daryklos etikeèiø ar nuotraukø – atsiøskite el. paðtu mums.

Ámonës vadovas
Artûras Gûra

e-m@il

Tikslus ámonës pavadinimas:
Su puta, UAB
Ámonës kodas:
168488190
Ákûrimo metai:
1991
Adresas:
Þemdirbiø g. 14, Paliûniðkis, Karsakiðkio apyl., Panevëþio r.
Telefonas
8/45/559490
Mobilus
869886617

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio“ alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio“ alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika“ alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic“ ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas“ uþ „Vilkmergës alaus“ prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters