Rinkuðkiai, Èygo-Kalkio TÛB

Rinkuðkiø daryklos krikðtatëviu galima laikyti Jonà Èygà. Jis garsëjo kaip vienas geriausiø Birþø kraðto aludariø. Jonas Èygas darydavo mieþinukà krikðtynoms, vestuvëms, jubiliejams ir kitoms ðventëms. Birþø sovietiniai valdininkai jo padaryto alaus nesigëdydavo veþti á aukðèiausias valdþios institucijas. Alaus darymo paslaptis ið tëvo nusiþiûrëjo jo sûnus Rimantas. Jis pasiûlë Sigitui Kalkiui imtis alaus verslo. Alus buvo pradëtas virti Petro Kalkio, Sigito Kalkio tëvo, ásikûrusio Birþø kaime, miestietiðko tipo sodyboje. Rimantas Èygas atsineðë ið tëvo alaus gaminimo technologijà, Sigitas Kalkys, turintis Vilniaus universiteto statybø inþinieriaus diplomà, ëmësi techninës dalies. Vëliau pastatas buvo pertvarkytas, savininkai pirko vis naujus árengimus ir toliau tobulino daryklà. Taip darykla iðaugo iki dabartinës Rinkuðkiø alaus daryklos, Lietuvos alaus rinkoje uþimanèios garbingà 5-àjà vietà. Nuo 1991 metø Rinkuðkiø alaus darykla pasikeitë neatpaþástamai: pastatyti nauji alaus virimo, fermentacijos,filtracijos ir brandinimo cechai, árengta moderni alaus pasterizavimo bei linijø ir talpyklø plovimo áranga. 2003 metais árengtos naujos alaus pilstymo á plastikinius (PET) ir stiklinius butelius linijos. Visà gamybos procesà – nuo alaus virimo iki alaus pilstymo – valdo kompiuteriai. Alaus kokybë kasdien tikrinama laboratorijoje. Didelá dëmesá ámonë skiria aplinkosaugai – darykloje veikia modernûs pirminio nuotekø valymo árenginiai. 1991 metais TÛB „Rinkuðkiai” vieni pirmøjø ásigijo naujàjà alaus gamybos licencijà. 1995 metais, nors tuo metu dar nebuvo reikalaujama, ámonë ákûrë fizikinæ-cheminæ laboratorijà. Dabar ámonëje veikia ðiuolaikinë mikro-biologinë laboratorija. Joje nuolat kontroliuojama alaus kokybë, kuriai ámonëje skiriamas didþiausias dëmesys. 1996 metais darykla ásigijo alaus filtravimo árenginius ir, turbût, pirmà kartà Lietuvoje jau buvo galima paragauti stipraus naminio, bet jau nuskaidrinto alaus. Anksèiau buvæs drumzlinas alus èia buvo iðgrynintas iki gintarinio skaidrumo. 1997 metais ámonë pasistatë naujus 800 tûkst. Lt. kainavusius pastatus: administraciná, alaus brandinimo, filtracijos ir fermentavimo cechus. 1998 metais ámonë viena pirmøjø pradëjo pilstyti alø á plastikinæ tarà. Pagal gamybos mastus darykla ásitvirtino didþiausiø Lietuvos alaus daryklø deðimtuke ir uþëmë septintà vietà. Ámonë tapo didþiausia naminio alaus darykla Lietuvoje. 2000-2001 metais 441 ðalies parduotuvëje pastatyti modernûs Norvegijoje pagaminti ðaldytuvai, kurie skirti iðlaikyti alø kokybiðkà. 2001 metø balandá, ðvenèiant 10 metø jubiliejø, buvo baigtas pirmasis alaus daryklos modernizavimo etapas. Pastatytas naujas alaus iðpilstymo cechas su sandëliu, kainavæs apie 1 mln. litø. Buvo pastatyta ir pradëta eksploatuoti nuotekø pirminio valymo stotis (investuota daugiau kaip 0,5 mln. litø). Gërimo gamyba, maiðymas, filtravimas bei misos virimas buvo visiðkai automatizuotas – kontroliuojamas kompiuterio, kurá stebi vienas operatorius. Viryklos pajëgumai buvo padidinti iki 50 tûkst. litrø alaus per parà. Buvo árengta bene moderniausia Birþø rajone dujomis kûrenama katilinë ir naujas alaus virimo cechas, kas kainavo dar 1,5 mln. litø. 2001 metais, atsisakiusi kaimiðko alaus gamybos ir investavusi á klasikinio alaus tradicines gamybos technologijas, ámonë gamybà padidino 1,2 mln. litrø. 2001 metais, kartu su technologinëmis naujovëmis, darykloje buvo sukurtos ir naujos alaus rûðys, o jas pateikti vartotojams pasitelktos veiksmingos marketingo priemonës. Buvo pakeistas gamintojo þenklas, pagamintos naujos alaus etiketës, pradëta rûpintis ámonës ávaizdþiu. Darykla iðleido 6 naujas aukðèiausios kokybës alaus rûðis, gaminamas pagal senà aludariø ðeimos receptûrà. Tai „Birþieèiø” alaus grupë – alus, apjungiantis trijø kartø vertybes – tradicijas, patirtá ir naujoves. 2001 metø rugpjûèio 2 dienà ámonë ástojo á Didþiøjø aludariø asociacijà. Anksèiau Rinkuðkiai priklausë Maþajai aludariø asociacijai. Vadovø teigimu, ámonë iðaugo, pasikeitë jos interesai ir juos dabar geriau atstovaujanti didþiøjø daryklø asociacija. 2002 metø geguþës 31 d. buvo baigtas antrasis Rinkuðkiø alaus daryklos modernizavimo etapas: buvo árengtas alaus fermentacijos ir nokinimo cechas bei linijø ir alaus talpø plovimo áranga. Á ðià technologijà alaus darykla investavo 2,5 mln. Lt. Dar apie 0,8 mln. Lt. skyrë naujam vokiðkam alaus filtravimo árengimui, kurio dëka gyvo alaus galiojimo laikas prailgëjo iki 45 parø. Ámonë taip pat pastatë naujà modernø alaus rauginimo ir brandinimo cechà, kurio pajëgumai – 8 talpos po 50 tonø alaus. 2003 metø pavasará darykloje sumontuota alaus pilstymo á plastikinæ tarà linija. 2003 metø gruodþio mënesá Rinkuðkiø alaus darykloje sumontuota pilstymo linija, skirta stiklo tarai. Á didþiausià lietuviðko kapitalo alaus daryklà TÛB „Rinkuðkiai“ ji atkeliavo tiesiai ið Europos specializuotos gërimø pramonës parodos „BRAU Beviale 2003“ (Vokietija). Èekø firmos „NATE“ pilstymo linija – naujausias gaminys, pasiþymintis novatoriðkais techniniais sprendimais. Stiklo buteliams skirta pilstymo linija yra visiðkai automatizuota, jos naðumas siekia 10 tûkst. buteliø per valandà. Birþuose sumontuota naujoji pilstymo linija – naujausia ir viena moderniausiu Lietuvoje. Darykla tam specialiai pastatë naujà 500 m2 ploto priestatà, kuriame árengtas pilstymo cechas, stiklo plovimo maðina bei sandëlis. Kartu su nauja iðpilstymo linija, ádiegta ir naujos kartos buteliø pakavimo sistema, kurios dëka butelius galima pakuoti ne tik á standartines plastikines dëþes, bet ir á skirtingø dydþiø, ávairiausios konfigûracijos pakuotes. Naujausi technologiniai sprendimai pritaikyti ir etikeèiø klijavimo mechanizme – jis turi nuotolinio valdymo pultà, tad nebûtina, jog ðalia dirbanèio árenginio stovëtø darbuotojas. Visiðkai automatizuota ir buteliø plovimo maðina, kuri autonominiu reþimu pasiruoðia darbui. Be to, joje ádiegti konstrukciniai sprendimai padidinantys saugumà darbo metu. Pabaigus montavimo darbus, 2003 metø pabaigoje Rinkuðkiø alaus darykloje dirba dvi modernios pilstymo linijos: viena skirta stiklo, o kita – PET tarai. 2003 metais „Rinkuðkiø“ silpno alaus pardavimai sudarë apie 17 proc. viso realizuoto alaus. Per visà ámonës augimo laikotarpá ámonës plotas nuo 30 arø iðaugo iki 1,7 hektaro. Ðiuo metu alaus darykloje dirba apie 130 þmoniø.


Daugiau iliustracijø – spausk ant paveiksliuko.
Jei nuoroda neaktyvi, tai reiðkia, kad daugiau iliustracijø neturime.
Jei turite nuskanuotø èios alaus daryklos etikeèiø ar nuotraukø – atsiøskite el. paðtu mums.

Ámonës vadovas
Sigitas Kalkys, Rimantas Èygas, Petras Kalkys

www page
e-m@il

Tikslus ámonës pavadinimas:
Rinkuðkiai, Èygo-Kalkio TÛB
Ákûrimo metai:
1991
Adresas:
Alyvø g. 8, Birþø k., 41180 Birþø r.
Telefonas
(8 450) 3 52 93
Faksas
(8 450) 3 20 79
Mobilus
(8-800) 11 11 2

 Su alumi po sakura 2012-04-09 (LT)

 J.V.Daugmaudis. Apie alaus reklamà, lytis ir didingà uþmojá „iðsaugoti“ Lietuvà 2012-04-09 (LT)

 Ádomiausios „Guinness“ vaizdo reklamos 2012-04-05 (RU)

 Kuo skiriasi alaus rûðys? 2012-04-05 (LT)

 Gráþta Vilkmergës alus 2012-04-05 (LT)

 „Staropramen“ alaus daryklà nupirko amerikieèiai 2012-04-05 (LT)

 Autobuse alkoholinius gërimus gëræs Rusijos pilietis keleivius áþeidinëjo ir grasino susidorojimu 2011-12-03 (LT)

 Aludariai: lietuviðkas alus netrukus brangs iki penktadalio 2011-12-03 (LT)

 Klaipëdoje ðalia daryklos atidaryta „Gero alaus parduotuvë“ 2011-12-01 (LT)

 Vakarø Lietuvoje kuriamas naujas kurortas 2011-12-01 (LT)

 Nusikaltëlius policininkai priviliojo alumi 2011-11-30 (LT)

 „Google“ ruoðiasi turëti savo firminá alø? 2011-11-30 (LT)

 Uostamiesèio kavinëje – pasenæs alus 2011-11-30 (LT)

 Kurioje ðalyje vis daugiau suvartojama alkoholio? 2011-11-29 (LT)

 Kai kolekcionavimas virsta manija 2011-11-29 ()

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio“ alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters