A. Aleðiûnienës individuali ámonë

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 67 „Dël alkoholio produktø gamybos licencijavimo taisykliø patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. birþelio 30 d. nutarimo Nr. 830 redakcija, Þin., 2004, Nr. 104-3847; 2005, Nr. 35-1144; 2006, Nr. 61-2195, Nr. 105-4007; 2007, Nr. 106-4346) patvirtintø Alkoholio produktø gamybos licencijavimo taisykliø 33, 33.1 punktais ir atsiþvelgdamas á ámonës 2008 m. balandþio 15 d. praðymà, p a n a i k i n t a nuo 2008 m. balandþio 30 d. individualiai A. Aleðiûnienës ámonei (kodas 148415249, Þilvièiø g. 26, Panevëþys) 2001 m. liepos 10 d. iðduotos alaus, kurio tûrinë etilo alkoholio koncentracija nevirðija 9,5 procento, gamybos licencijos Nr. 158 galiojimà. Gamybos vietos ir sandëlio, kuriame buvo laikomas ir ið kurio buvo realizuojamas alus, adresas: Þilvièiø g. 26, Panevëþys.

Tikslus ámonës pavadinimas:
A. Aleðiûnienës individuali ámonë
Ámonës kodas:
4841524
Ákûrimo metai:
2001
Adresas:
Þilvièiø g. 26, Panevëþys
Telefonas
576425

 Su alumi po sakura 2012-04-09 (LT)

 J.V.Daugmaudis. Apie alaus reklamà, lytis ir didingà uþmojá „iðsaugoti“ Lietuvà 2012-04-09 (LT)

 Ádomiausios „Guinness“ vaizdo reklamos 2012-04-05 (RU)

 Kuo skiriasi alaus rûðys? 2012-04-05 (LT)

 Gráþta Vilkmergës alus 2012-04-05 (LT)

 „Staropramen“ alaus daryklà nupirko amerikieèiai 2012-04-05 (LT)

 Autobuse alkoholinius gërimus gëræs Rusijos pilietis keleivius áþeidinëjo ir grasino susidorojimu 2011-12-03 (LT)

 Aludariai: lietuviðkas alus netrukus brangs iki penktadalio 2011-12-03 (LT)

 Klaipëdoje ðalia daryklos atidaryta „Gero alaus parduotuvë“ 2011-12-01 (LT)

 Vakarø Lietuvoje kuriamas naujas kurortas 2011-12-01 (LT)

 Nusikaltëlius policininkai priviliojo alumi 2011-11-30 (LT)

 „Google“ ruoðiasi turëti savo firminá alø? 2011-11-30 (LT)

 Uostamiesèio kavinëje – pasenæs alus 2011-11-30 (LT)

 Kurioje ðalyje vis daugiau suvartojama alkoholio? 2011-11-29 (LT)

 Kai kolekcionavimas virsta manija 2011-11-29 ()

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio“ alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters