R. Èiþo individuali ámonë

Keliaujant á Gipënus, siûlome uþsukti á Dusetø vienkiemyje esanèià R. Èiþo alaus daryklà. Siûlome degustuoti gaminamà alø ir ekskursijà po bravorà bei kuriamà muziejø alaus darykloje. Aludaris – ketvirtasis ðeimos kartos atstovas, gaminantis alø, kurio receptûra ðeimoje þinoma… nuo 1863 m. R. Èiþo alus nuo kitø ðio gërimo rûðiø skiriasi tuo, kad rûgimo metu á já dedamas…medus. R. Èiþas – kulinarinio paveldo pradininkas Zarasø kraðte.


Daugiau iliustracijø – spausk ant paveiksliuko.
Jei nuoroda neaktyvi, tai reiðkia, kad daugiau iliustracijø neturime.
Jei turite nuskanuotø èios alaus daryklos etikeèiø ar nuotraukø – atsiøskite el. paðtu mums.

Ámonës vadovas
R. Èiþas

e-m@il

Tikslus ámonës pavadinimas:
R. Èiþo individuali ámonë
Ámonës kodas:
8790537
Adresas:
Dusetø vienkiemis, Dusetø seniûnija, Zarasø rajonas
Telefonas
8 – 385 – 56653
Mobilus
8 – 686 – 48890

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)

 Miunchene minimos alaus ðventës „Oktoberfest“ 200-osios metinës 2010-09-19 (LT)

 Po gërimo varþybø „Kas iðgers daugiau uþ mane“ numirë jø nugalëtojas 2010-09-12 (LT)

 „Alkoholio uþrakto“ idëja pamirðta 2010-09-09 (LT)

 „Alita“ su serbais dar kartà sës prie derybø stalo 2010-09-09 (LT)

 Kauno valdþia stoja á kovà su naktiniais alkoholio prekybos „taðkais“ 2010-09-08 (LT)

 Britanijoje alkoholio suvartojama vis maþiau 2010-09-07 (LT)

 Aludariø gudrybë: alkoholis nereklamuojamas, bet reklamuojamas 2010-09-04 (LT)

 Alkoholis áklampina nuo maþumës 2010-09-04 (LT)

 Baltijos jûros dugne rasti 200 metø senumo alaus buteliai 2010-09-03 (LT)

 Futbolo asai Panevëþyje uþsimojo prieð „sausà“ ástatymà 2010-09-03 (LT)

 Ðkotija ketina ávesti minimalià alkoholio kainà 2010-09-03 (LT)

 Savivaldybës nori gràþinti blaivyklas 2010-09-03 (LT)

 Pagal daugiau nei ðimtmetá skaièiuojanèius receptus laukiniø avieèiø ir raudonøjø dobilø alø verda Panevëþio rajono verslininkas Vidmantas Perevièius 2010-09-01 (LT)

 Paradoksas: kodël „uþkietëjæ“ alkoholikai gyvena ilgiau uþ abstinentus? 2010-09-01 (LT)

 Japonai sukûrë alø, nuo kurio neauga pilvas 2010-08-31 (LT)

 Valstybës siekiamas rekordas: 48 mln. litø akcizo uþ stiprø alkoholá nepasiekë biudþeto3 2010-08-29 (LT)

 „Utenos“ alaus integracija á www.pazintys.lt 2010-08-28 (LT)

 Tûkstanèius alaus kamðteliø surinkusio kaunieèio kolekcijà paveldës sûnus 2010-08-27 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters