>> Apklausa
  Ar pastaruoju metu daþniau vartojate gyvà tikrà maþø alaus daryklø alø, palyginus nei kelis metus prieð?
  Kaip sutiksite Naujus Metus?
  Ar krizës metu geriate maþiau alaus?
  Kiek metø lankotës www.alutis.lt?
  Ar pabrangus alui, jo pirksite maþiau?
  Kokià Jûsø alaus raciono dalá sudaro importinis alus (áskaitant lietuviðkais prekybiniais þenklais paþymëtà importiná alø) ?
  Ar per Europos krepðinio èempionatà vartojote daugiau alaus nei áprasta?
  Ar vairuojate iðgëræ alkoholio? (tik nememeluokit!)
  Kaip reaguosite á Seimo paskelbtus „blaivybës metus”?
  Ar neteko nusivilti naujàja alaus buteliø „depozito” sistema?
  Kas Jus labiausiai nervuoja kituose þmonëse?
  Ar reikia Vilniuje drausti prekybà alkoholiu po 22 val.?
  Kà renkatës atsigerti, kai negalite iðgerti alaus ? Pvz. vairuojant ar dël kitø prieþasèiø ?
  Kas LABIAUSIAI átakoja Jûsø pasirinkimà perkant alø?
  Jeigu reiktø alaus statinëmis kokiai nors progai, kur ieðkotumët informacijos?
  Kokiame prekybos tinkle jûsø manymu geriausias ir didþiausias alaus pasirinkimas?
  Kà manote apie „Horn Honey Porter” (medaus porterá)?
  Kà manote apie draudimà pardavinëti alkoholá rugsëjo 1 dienà?
  Ar teko kada netyèia parduotuvëje/kioske nusipirkti pasenusio/surûgusio alaus?
  Ar Jums patinka, kaip reklamuojamas alus Lietuvoje ?
  Kaip manote, ar lietuviai alkoholá vartoja saikingai?
  Kokios rûðies alø perkate daþniausiai?
  Kaip jums ÐVYTURIO DEGINTAS ? . . . . . . . . .
  Kaip sutiksite naujus metus? . . . .
  Ar teko nusivilti ðiemet organizuotais alaus þaidimais?
  Kuris ið „Vilniaus Tauro” logotipø jums patinka labiau?
  Kokioje taroje alus Jums skaniausias ?
  Kas Jums skaniau ?
  Ar turëtø bûti Lietuvoje gaminamas alus, stipresnis nei alk. 9,5 tûrio proc. ? Pvz. 11 ar 12 alk. tûrio procentø?
  Ar patenkinti 2004 metais vykusiomis alaus akcijomis ir þaidimais?
  Ar reikalingi Lietuvai kalëdiniai alûs?
  Ar priduodate tuðèius butelius?
  Kokios informacijos Alutis.Lt pasigendate labiausiai?
  Kurio alaus etiketës Jums graþesnës?
  Ar atðalus orams gersite stipresná alø?
  Koká procentà sudaro Jûsø alaus racione importinis alus?
  Kiek vidutiniðkai alaus iðgeriate (vienam þmogui) þiûrëdami vienas krepðinio varþybas?
  Ar reikëtø uþdrausti rûkyti baruose, kaip padaryta kai kuriose uþsienio ðalyse?
  Kokio stiprumo alumi reiktø leisti prekiauti ðventëse?
  Kaip Jus paveikë akcijos alaus po 99 centus?

[0-40] [40-80

– klausimas merginoms    – klausimas vaikinams
 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas