mUZIk.ALUtiS


 KYLE demo
  Self released 2006 demo CDr

Amerikonai pradedantieji nu-metaleriai, trijø dainø demo, muzika standartas, o vokalas netgi visai pramuðë, gana originalus. O labiausiai patiko jø tinklapis – gerai sukurptas. Þodþiu viskas jiems dar ateityje…… [Read full review]

 KANIGET self-titled
  Self released 2006 CDr

At Cd uþraðyta „gothic punk rock“ – na man èia pasirodë tik pirminiai bandymai kaþkà kurti. Nesudøëtingos melodijos, monotoniðkas vokalas, gotikos në kvapo, tiesiog liudnas punk rock. Dar reikia augti ir augti… Ávertinsiu 4/10. Long ago and far away in Los Angeles, the City of Angels, Dark Angels, there appeared a vision of.….. Kaniget. Bassist, Indian rock goddess Surekha „Rex“ Zwenaju, and … [Read full review]

 PHYLLE „The one“
  Self released 2006 CDr

Graþu profesionalu, bet ne vieta èia visokiems rnb riaperiams. Priklydo per klaidà. Bet perklausæs galiu pasakyti, kad ateities þvaigþdës èia nematau… Agliðkai irgi nebus…… [Read full review]

 DONS „Lights on“
  Platforma records 2006 CD

Broliai latviai. Rokas ant popso ribos. Arba popsas at roko ribos. Bet gyvi instrumentai visada yra graþu. Vienà kà galiu pasakyti – profesionalumas pas latvius tikrai didesnis nei bet kurio mûsø lietuviø atlikëjo. Jei neþinoèiau kad latvis, sueitu kaip koks tipinis britas. Uþ kokybæ statau 7/10. O gabalams truksta kokio vieno super-hito, kaþkaip visi per vienodi jau èia… Beje toje paèioje firmo… [Read full review]

 AL MARGOLIS / IF, BWANA „Rex xhu ping“
  Pogus productions 2005 CD

Amerikietis, besididþiuojantisa savo kilme kiekvienà albumà pristato vis kitoká. Ðá kartà tai per smegenis duodanti monotoniðka psichinë-ambient–delika. Perklausiau kelis gabalus (po 12-13 min) ir taip uþveþë, kad sedþiu kaip baravykas ir nebeþinau kà toliau daryt… Ámetu angliðkà ifo ir einu numigsiu, atsigausiu… New Al Margolis release features Margolis¹s compositions for tapes, electroni… [Read full review]

 DAPHNE self-titled
  Self released 2006 CD

Bruklino rokerukai save nuvertina iki „pop-rock“ kategorijos, nors að pasakyèiau kad tai tvirtas rokas. Ðiuolaikiðkas, amerikoniðkas, hitø nëra, bet klausosi gana draugiðkai. Kaip debiutui labai stipru. Jokiø nereikalingø instrumentø – tipinis roko albumas. Info apie juos: The self-titled debut album from the playful foursome Daphne mixes elements of rock, grunge and punk. The New York City ba… [Read full review]

 SWEET WEDNESDAY „Wharever you go“
  Bright sound productions 2006 CD

Nors grupë anonsuojama kaip „folk-rock“, iðgirdæs jà gireþtai nusprendþiau kad tai eilinis katri – muzika kantriems. O kadangi as kantri muzikai nekantrus, tai ir net nevertinsiu. Nors ðiaip Amerikoj folk muzika ir yra kantri, berods… Þodþiu dar vienas per klaidà èia patekæs diskas. Bet info paskelbsiu visgi. On their debut album, Wherever You Go, Sweet Wednesday takes listeners traveling acr… [Read full review]

 COOL HUNTER „All I want“
  Vision SD pictures 2007 CD

Slovakø rokerukai, gal netgi pop-rokerukai, liûdni kaip kokie kjûrai, naudojantys nemaþai elktornikos. Þodþiu gana aukðto lygio niûrus depresuojantis electro-pop. O kodël gi ir ne? Kai kurios dainelës gana geai uþveþë. Ávertinsiu 7/10. Toliau angliðkas info: CoolHunter is: Slavomir Bachraty (lead vocal, lyrics and chords), Peter Kotus (guitars and back vocals). We do show with 2-3 persons, usin… [Read full review]

 PROJECT AEON „Before the fall of empire“
  Frozen productions 2006 digipack CD

Ið virðelio nusprendþiau, kad gausiu poþer metalo dozæ, ir nedaug klydau. Neypatingai susuktas poveris su bûgnø maðina, vokalais, kurie tik kartais padainuoja, o daþniausiai parepuoja ar tiesiog skaito paskaità nuo sakyklos apie tai, kaip mes blogai gyvename ir kaip turime keisti pasaulá, kaip èia viskas negerai, kaip þmonës turi susivienyti ir t.t. Þodþiu muzikinis bandymas gelbëti pasaulá. Parað… [Read full review]


 DR. JAKAB FERENC „XXL Classics on synthesizer“
  Self released 2004 CD

Jaunas, bet jau barzdotas vengrø kompozitorius skleidþia pasauliui savo vizijà, kaip reikia atlikti Bethoveno, mocarto, Bacho, Ðopeno ir kitø didþiøjø genijø muzikà. Ið pavadinimo galite nuspræsti, kad viskas atliekama tik elektriniu sintezatoriumi. Visumoje gana idomi interpretacija, bet kai kurie kûriniai iðmuða ið konteksto ir gadina visà diskà. Todël bendrai vertinèiau 5/10, vien tik keliø … [Read full review]

 BIG STREET MG.PR. „Acoustic kindergarten“
  Ezra Infotainment 2006 digipack CD

Ðvedø pop-rokeriai, gal labiau pop nei rock. Kaþkas link Stingo ar panaðios muzikos. Akustinës gitaros, saksas ir kita bilibirda. O tikëjausi rimto rokelio. Todël vertinu tik 5/10. Net kaip popsui per vienodi gabalai, neveþantys. Pridursiu tik angliðkà info: Big street m.p. is a project which incorporates different kinds of musical styles. It is a mix of acoustic jazz-pop, rock, a little blues … [Read full review]

 TOOTH „Mudlarking“
  Soft records 2006 double CD

Nesitikëjau iðgirsti toká ðedevrà. Vienareikðmiðkai 10/10! Poros valandø kelionë po kaþkokià mistinæ ðalá, net ramiai negali paklausyti – norisi kaþkur vykti, kaþkà pamatyti, tiesiog uþveda diskas kelionëms. Rami elektronika, supinta su gyvais instrumentais, mistika, keistais vokalais – viskas lyg pasakoje. Galiu pridurti tik vienà – ðá diskà reikia bûtinai perklausyti! Angliðkas info: Mudlarki… [Read full review]

 STREAKY JAKE „What’s wrong?“
  Metal Postcard records 2006 CD

Liudno garso gitaristas visq valandà liûdnai dainuoja apie savo matyt liûdnà gyvenimà pritardamas sau tik gitara. Sako kad jis kaþkoks mistinis Australijos muzikatas, kultinis savo ðalyje. Bet mums tai nieko nesako. Bet gal angliðkas apraðymas padës? Palieku neávertintà. Streaky Jake who originally hails from Perth Western Australia is currently somewhere in europe enjoying a northern hemispher… [Read full review]

 SOAPBOX PREACHERS „On the Inbetween“
  Self released 2006 CDr

Demo áraðëlis ið amerikietiðko panko pradedanèiøjø. Kol kas tik garaþo lygio. et vertiti klaviðai nebesispaudþia. Beje jei praeitose recenzijose truksta raidþiø – èia mano klaviatûra striginëja, bado iðeiti á pensijà. ieko nebus, jei 12 metø atlaikeiè laikyk ir toliau :)… [Read full review]

 TAMMY HALL „Rejuve“
  Elfenworks foundation 2006 CD

Trio – pianinas, smuikas ir perkusijos. Muzika – tylus ant ambiento ribos svyruojantis jazziukas. Tylu ramu kaipkapinëse. Patiko, neperkrauta nereikaligais instrumentais, visa muzika gyva. Ávertinsiu 6/10. O toliau tegul kalba jie patys apie save. Announcing jazz pianist Tammy Hall „Rejuve“ – all-original music played in a soft, soothing style using specially tuned pianos, with violin and percu… [Read full review]

 DIE MOULINETTES „Für eine Handvoll Moulinettes – 10 Jahre verstrickt“
  Echokammer CD 2007

Nagi graþu netgi blizga. Ðeðiadeðimtøjø metø estrada atleikama ðiais laikais, ðiek tiek pridedant roko elementø, bet vis dar iðlieka ta tokia prancûziðkø filmø dvasia. Romantiðka ir graþu. Neákyru, puikiai tika fonui ramioje kavinëje. Ávertisiu 7/10. Ðis CD mane pakrovë teigiama energija visai dienai. Ech, dabar taip prie ðiltos jûros pagulët su kokiu kokteiliuku po skëèiu. na bet neásijauèiam, ne… [Read full review]

 INNOVADERS „Acid reign“
  Metal Postcard records 2006 CD

Kaip virðelis man primena senus Atari þaidimus, taip jø muzika primena senà aðtuoniasdeðimtøjø elektroninæ muzikà. Tyli rami, kuklus bytas, keisti per senovinius efektus praleisti balseliai. kaðkuom priminë KRAFTWERKus. O bendras ávertinimas – rami fonië techno muzika, ir 6/10 balø. Ir dar keli ávertinimai ið uþsienio: Yet again Brooklyn breaks the mold.. the freshest acid this side of 1990. … [Read full review]

 LIONS IN THE STREET „Cat got your tongue“
  Hand to Mouth Music Inc. 2006 CD

Atrodytø eiliniai jauni bliuz/rokeriukai ið Kanados, ale vat kaþkà tokio turi – ir profesionaliai varo ir jauèiasi, kad ið visos ðirdies, èia ne mûsø rokeriai iðlindæ ant scenos be jausmø pylikinantys gitaromis. Amerikonams duodu 7/10 uþ teisingà poþiûrá á rokà. Plius kompakte ádëti du profesionaliai nufilmuoti ir sumontuoti klipukai, kaip tokiai grupei, netgi per geri. O Lietuvos rokeriai tokiø k… [Read full review]


 NIKO SKORPIO „Escape from heaven“
  Some Place Else 2006 CD

Na jeigu að tokiu tempu bëgèiau ið rojaus, tai buèiau netoli tenubëgæs. Gan þinomas tamsaus industrinio ambiento kûrëjas ðá kartà netoli tenutolsta nuo stiliaus kanonø – paûbavimai, vëjas, skambaliukai. Po truputá, bet uþveþa. Ties albumo viduriu jau pasidaro ádomu kuom tai baigsis. O reikëjo baigti 8 kompozicija, nes 9 kompozicija jau iðkrenta ið gan vientiso albumo. Þodþiu tvirtas 7/10 ir dedame… [Read full review]

 AMATORY „Kнига Mертвых“
  Amatory 2006 CD

Eiliná kartà ásitikinu, kad lengviau suprantama kalba (o ðie veikëjai dainuoja rusiðkai) yra vienas pagrindiniø taðkø vertinant muzikos gerumà tavo organizmui. Atrodytø klasikinis death metalas, profesionalus, super áraðas, bet vat rusiðki vokalai daro savo – kaþkaip arèiau dûðios. Ir tekstai tokie ne apie þarnas ar ðetonus, o apie (spëkite!) – apie meilæ. Gal tokie tekstai labiau tiktø heavy meta… [Read full review]

 KILLFUCK „Killfuck“
  2006 CD

Neveltui tokià muzikà vadina „fast-food metal“. Susirenka profesionalûs metaliuûgos muzikantai, ir priraðo 30 gabalø po 1-2 minutes. Super draivovas reikaliukas – trumpai agresyviai ir aiðkiai. Tekstai ypaè uþmuðantys („Bambula podnial èetyre stula“ arba „Ty kavboj i pashol nachren“). Visiðkas po!!izmas ir tai dþiugina. Ypaè dþiugina rusiðki tekstai – kai viskà supranti (susidaro áspûdis, kad b… [Read full review]

 KOJI ASANO „Trio Suites No.1-No.3 for Oboe, Piano and Cello“
  Asano Production 2006 CD

Ðis japonø kompozitorius anksèiau pasireiðkæs ir elektroninës muzikos scenoje èiuo metu kepa klasikinës muzikos kompaktus. Na nesu tokios muzikos mëgëjas todël apie jà ir pasakyti kaþkà sunku. Todël ir neávertinsiu, paliksiu tai klasikos þinovams. Nors man kaip profanui nepatiko, per lëta ir nëra „draivo“. Kaþkokie nuobodûs papilikinimai… Apie muzikantus: Bin Ueda, Piano: Born in 1968, Tokyo…. [Read full review]

 L’ENFANCE ROUGE „Krðko-Valencia“
  Wallace records 2005 digipack CD

Dar vienas roko projektas ið Italijos. Na kaþkà ypatingo jame surasèiau nëra. Super_duper profesionalaus grojimo irgi nëra. Yra standartinis galima pasakyti pradedanèiøjø lygio rokelis su italiðkais tekstais, depresuota nuotaika ir viskas. Ávertinimas 4/10. Reikia stengtis reikia… Dar bus angliðkai ir italiðkai! English. François R. Cambuzat (vox & guitars), Chiara Locardi (bass & vox) a… [Read full review]

 BLACKEN THE BLACK „Entrance to the exit“
  Echokammer CD 2007

Á kompaktà áveda psichinis klipukas vienai ið albumo dainø. Kaip ir toliau visa muzika – minimalistinis electro pop-punk? Ar kaip pavadinti. Toks uþdepresuotas moteriðku vokalu ir monotonija. Galvojau atsibos, betgi ne, iðklausiau iki galo. Ir ávertinsiu 6/10. Toliau angliðkas info ið jø tinklapio. Exit. Exito. Exitus – way out. Success. Death – on luminous boxes, spanish, clinical white. Exito… [Read full review]

 OVRO „Mosaick the Serpent / Vipera Aurea“
  Some Place Else 2006 CD

Patiko ádomi idëja – á vienà Cd sukiðti du EPus. Ðeði gabaliukai, tada keli tylos gabaliukai ir dar ðeði gabaliukai. Automatiðkai du virðeliai, beje puikiai iðleisti, nuostabaus dizaino ir kokybiðkos spaudos. Ðiusprinanèios foto su karviø kaukolëmis, kaþkokie laukai, ðamanai, angelai. Kitas virðelis – nuogybës, uþpakaliai, bet suvilkti á ádomià koncepcijà. Tamsi elektronika besiribojanti su dark a… [Read full review]

 DIABLO SWING ORCHESTRA „Тhе Вutсhег’s Ваllгооm“
  Guillotine Grooves CD 2006

Ði rusiðka recenzija viskà nusako konkreèiai ir aiðkiai, kad belieka tik pridëti 9/10 ávertinimà: Дебютный альбом шведских металлических свингер … [Read full review]

 LION’S DEN 63 „Tricky Turf“
  Echokammer CD 2004

Bëgam bëgam bëgam. Kokys tai elektroninis hopas greito tempo su semplingais regio tipo vokalais. Ið pradþiø patiko, vëliau nusibodo. Bendrai ávertinsiu 6/10. Kompakte ámestas ir video klipukas, teisingiau dokumentiniø Jamaikos vaizdø kratinys. Ði muzika labiau jaunimui, kur èia mes seni metalistai jau nebepersiorientuosime… Angelskai: Prof. Albert Pöschl (LION’S DEN, QUEEN OF JAPAN) and Noe Knoc… [Read full review]

[More reviews] [0:36] [36:72] [72:108] [108:144] [144:180] [180:216] [216:252] [252:288] [288:324] [324:360] [360:396] [396:432] [432:468] [468:504] [Recenzijø archyvas]free counters