mUZIk.ALUtiS


 DEAN DE BENEDICTIS „A lone reply”
  Surface 10 records CD 2001

Nors diskas dedikuotas Amerikos indënams, muzika man labiau priminë tolimuosius rytus. Toks graþus ramus plaukiojantis ambient tribe ethno, su visokiausiais tradiciniais bûgneliais, fleitomis, kitais tik vietinei faunai paþástamais instumentais. Man patiko, ávertinsiu 8/10 ir toli á lentynas nekiðiu, kad visada bûtø po ranka. For Dean De Benedictis, known to the electronic music world as Surfa… [Read full review]

 STOP BY FEAR „Momentum Into Nothingness”
  Tequa productions 2005 CD

Graþios dþiazinës improvizacijos – viskas gyva, daug instrumentø ir nuotaikø. Gal per daug gadina garsà per monotoniðki ir uþnkisantys klaviðai. Be jø gal net geriau skambëtø. Ávertinu 5/10. Ir vël nemûsiðkai. In the letter which accompanied this release from the ambient-jazz consortium, Stop By Fear, guitarist/band leader L.A. Jenkins wrote “…our music is a quintessential marriage of new music … [Read full review]

 H¿retici 7o74 „Heard Flayings”
  Some Place Else

Tamsu ir baisu. Kadangi áraðas „live” ásivaizduoju kaip turëjo bûti salëje. Tamsus death industrial ambientas su keistais rytietiðkais nuokrypiais. Ávertinu 8/10, neblogai uþveþë. Na ir kaip visad angelskai: Heard Flayings is the second live-EP from H¿retici 7o74, the dark-ambient ritual-musick band of Ovro and Niko Skorpio. Their previous live-EP Haeretici, Schismatici, Excommunicati (SPECDR06037… [Read full review]

 ICH NIENTE „Ri-Tagli”
  Into my bed recordings 2004 CD

Vëlgi tas pats Daniele Brusaschetto, ðá kartà su kolega Mirco Rizzi. Diskas be vokalo, tiesiog du gitarasatai ekspromtu kuria kaþkokias improvizacijas, be jokios mnties ir be didelio polekio. Dþiazo improvizacijø mëgëjams. O að ávertinsiu 5/10. Truputá nuobodu. Italiðkai pavarykime: E’ sempre quel matto di Daniele Brusaschetto che, qualche anno fa, insieme a Marco Rizzi sfornava questa straordinar… [Read full review]

 WALKING IN THE RAIN ON THE OSTROW TUMSKI compilation
  ABM 2006 CD

Ðauni firmelë surinko á vienà diskà viskà kà turi geriausio – nera prie ko prikibti, super, super. Tamsaus ambiento, industrial gerbëjams turëtø bûti kaip biblija. Ávertinu 9/10. Toliau angelskai: We can hear a multitude of sounds, taste a multitude of flavours, walking under the rain in the evocative setting of Ostrow Tumski. From the thin grey shades of Herbst 9 to the esoteric hypnotisms of All… [Read full review]

 ÍON „Madre, Protégenos”
  Equilibrium Music 2006 digipack CD

Etno muzika, kaþkuom primena senà gerà „Robin Hudo” serialo muzikà. Ir ne veltui – grupë ið Airijos, nuostabus lyriðkas moteriðkas vokalas, muzikos minimum, viskas grojama tiek gyvais, tiek elektroniniais instrumentais. Lyrikos megëjams. Ávertinu 7/10. Ir angelskai: Though fairly minimalist in its overall approach, the album’s true wealth stems from its various layered soundscapes and the introspe… [Read full review]

 DANIELE BRUSASCHETTO „Live at Satyricon”
  Bar la Muerte 2006 CD

Tiesiog koncertinis diskelis… No more comments…… [Read full review]

 CORELINE „Please keep moving forward”
  Infekted sound 2006 CD

Ið virðelio tikëjausi kaþkokio ambiento ar eilinio krapðtukizmo, o èia kaip smogë, kaip gera paliko, paskutiná kartà taip gera buvo tik per kovo 11-àjà. Toká 200 bpm minimum terroristiná techno, be jokiø kompromisø ir ðvelnumø. Rimtas reikalas agrasiviakø mëgëjams. Vertinu 8/10. Coreline has been creating pounding industrial noise since the turn of the millennium. Fast, complex rhythms meet open, … [Read full review]

 LARVA „Autosectarismo”
  Self released CD

Palyginus su kitu ðios dark ebm grupeëls CD „Diogenes sindrome”, ðis albumas man patiko þymiai labiau (gal dël to kad klausiau visiðkoje tamsoje vienas namuose ir pilnu garsu). Uþveþa – ávertinu 8/10. Keista, bet du tokie skirtingi diskai. Þiûrësim koks bus treèias jø diskas…… [Read full review]


 DISHARMONY „Frames”
  Aliens production 2006 CD

Dar vienas puikus èekiðko dark ebm variantas. Ði firmelë moka atsirinkti kas geriausia. Patiko, tamsu, semplai, vokalø nerasta, karingas bytas. Rimtas atsineðimas á darbà. Ávertinsiu netgi 10/10, ko jau senokai nedariau. Bûtina perklausyti. Limituotas CD leidimas DVD dëþutëje, mistiðkas kaip visada. Tiesa be savø kompozicijø ir jø miksø yra ir GAPING CHASM, ANTHEDONIA ir FLINT GLASS remiksø…. [Read full review]

 MATTIA COLETTI „Zeno”
  Wallace records 2006 CD

Jaunas bièiukas pradeda savo muzikinæ karjerà brazdindamas akustinæ gitarà (taip pusëtinai), liudnai þliumbdamas á mikrofonà ir kartais pabarðkindamas visokiais barðkuèiais. Net ne vertinsiu, pas þmogø matyt sunki depresija… Info angelskai: Mattia is 23 years old. Even if so young he is very well experienced, thanks to lots of shows in italian and European Stages, and thanks to his attitude to c… [Read full review]

 TEMPLE OF TWILIGHT „All the believers”
  Self released 2006 CD

Atsivertus CD ir pamaèius grupës narius supratau tik vienà – ðie senukai bent profesionaliai gros. O kà gi senas geras gotinis rokas. Kaþko prisimiau „Sisters of Mercy” ir kità panaðià praëjusio amþiaus muzikà. Penkios dainos nuo ritmingo gotik-roko nusivaþiuojanèios á þliumbikiðkas balades. Man áspûdþio nepadarë (na að gi ne gotas), 5/10. O ðtai kà jie mano apie save: Brutally resounding explosio… [Read full review]

 ROCHETTI, FHIEVEL, SIGURTA „Pocket progressive”
  Creative Sources recordings 2004 CD

Trys italø krapðtukai tik tà ir daro ðiame diske, kad krapðto ir bando iðgauti muzikà. Net pasileidus visu garsu ne visus krapðtukizmus iðëjo iðgirsti. Konceptualus reikalas – tik mëgëjams, o man tai 4/10. Ir info kaip visada: This is my first contact with music from this label and it is a good start. The three musicians above recorded this CD in two days and needed two days more for editing and m… [Read full review]

 ANLA COURTIS „Tape works”
  Pogus productions 2006 CD

Kaþkoks senas geras electorakustinis horroras. Kaþkas kaþkur cypia, kaþkur pilasi vanduo, kaþkas ájungia gràþtà ar radijà… Áraðyta 1991-1998 metais Argentinoje, vëliau 2003 metais perraðyta á CD Kanadoje, iðleista JAV. Ið viso to iðdava 7/10, nes skamba tikriau ir natûraliau nei dabartiniai laptopininikai… Kaip visad angliðkai: This crudely built anthropomorphism continues in Courtis’ work tod… [Read full review]

 QUEEN OF JAPAN „Foreign politics”
  Erkankung durch Musique / Echokammer 2004 CD/LP

Áspûdingas intro, po kurio seka 15 vidutinio tempo po***stinio elektro pop-panko, kartai pereinanèio á visiðkà disko, depresovnu moteriðku vokalu. Ið esmës senokai tokios muzikos negirdëjau, tai ir patiko. Gera atsvara gitarø bruþinimo ir krapðtukizmo nukankintam organizmui. Ávertinsiu 7/10. Ir ðiek tiek angliðkai: „What the foreigners suggest will set your language out of sync.” You’d think that… [Read full review]

 ROLLERBALL self titled
  Wallace records 2006 digipack CD

Gan uwvedantis tamsesnio stiliuko pop-rockas, moteriðkas vokalas, daug gyvos muzikos, bet yra ir elektronikos. Þodþiu profiðkas rokelis. Ávertinsiu 7/10 ir uþmirðiu – gal per nelyg „ne tamsus” mano galvai. Angelskai: Portland Oregon’s Rollerball are the very definition of a cult band. Their image is shrouded by aliases & self sustained mystique and their discography packed with hidden gems and gen… [Read full review]

 ASCANIO BORGA „Bad ground”
  Ascanio Borga 2006 CD

Tamsaus ambiento kompozitorius. Kaþkas tylaus, pakilanèio, staiga krentanèio, vien sintezatoriai, vietomis tuðèios pauzes po minute ar dvi, þodþiu tylumo mëgëjams. Ávertinsiu 6/10. Ir ðiek tiek nemûsiðkai: „Bad Ground” is a 47 minute long 2 piece suite sub-divided into a total of 8 separate movements, the distinction of which might not always be unquestionable, but aids in the development of an ev… [Read full review]

 DANIELE BRUSASCHETTO „Bluviola”
  Radon Studio 2001 CD

Na jeigu mes Kaune turime Jarà ið Echidnos ir kitø grupeliø, tai kaþkas panaðaus bûtø Daniele Italijoje… Ðis diskas – dainuojamoji poezija, kurios fone griaudþia stiprus metalizuotas industrial. Elektronika, gyvos gitaros, semplai ir visas kitas gëris. Gerai kad vokalas italiðkai varo – sudaro gerà aurà. Jei tà patá iðleistume anglø kalba bûtø prastai, o dabar bent egzotiðkai klausosi. Duodu 6/1… [Read full review]


 DANIELE BRUSASCHETTO „Poesia totale dei muscoli”
  Bosco rec./D.s.k./Bar La Muerte/O.v.n.i. rec./Radon Studio (Italy/USA) 2003

Keistas variantas. Piktas italas deklamuoja kawkokius eileraðèius savo kalba pagal toká gana piktà bet tuo pat metu ir mininalià elektronikà. Jei suprasèiau italiðkai, gal pramuðtø, o dabar kaþkoks elektroninis pochuistinis tipo pankas. Ávertinsiu 5/10, nes visos dainos perdaug monotoniðkai panaðios. Bet depresuojanèiai slegianèios, tai kai kam turëtø patikti…… [Read full review]

 SOTE „Dastgaah”
  Dielectric records 2006 CD digipack

Visai netgi pramuðantis ambientinis krapðtukizmas su tolimøjø rytø muzikos nuokrypiais. Neuþknisa kaip nekaikurie krapðtukizmai, todël ávertinsiu palankiai 8/10. Plius reikia ávertinti ir puikiai iðleistà digipackà. Rytietiðkø motyvø mëgëjams ásigyti bûtina!… [Read full review]

 NECROTEK „Satanik”
  James Geist 2006 demo CDr

Neblogas amerikoniðkas tamsus electro industrial. Lëtas, flëgmatiðkas, su baugiais garsais, semplais ið siaubo filmø, þodþiu tikrai satanik… Vokalas deklamuojantis kaþkokias maldas, þodþiu satanistams patiks. Keista kad su profesionaliai sukurta ir áraðyta muzika ðis veikëjas dar neturi kontrakto. Þodþiu 7/10. Angliðkai: Necrotek is dark electronic industrial. Influences include Skinny Puppy, Pu… [Read full review]

 DAS PRÄPARAT „Mein Schmerz trägt Deinen Namen”
  Dark Dimensions 2006 mini-CD

Teisingas vokiðkas harðinis electro pavadinkim gothic. Grieþtai vokiðkai (ir dainuojama vokiðkai), dvigubas male/female vokalas. Dainos gana skirtingos – visiðko electronoiso ir stûgavimø iki graþios baladës moteriðku vokalu. Nusibosti nespëjo, nes tik 5 gabalai (19 min). Ávertinu 7/10, dar patiko virðelio dizainas ir apskritai iðleidimas…. [Read full review]

 WILLIAM C. HARRINGTON „Recorded live”
  Nova Express 2006 CD

Perklausius studijiná áraðà ðis skiriasi gal tik kitomis, bet labai panaðiomis kompozicijomis. Ið esmës gerai. Ávertinu ir pamirðtu – 6/10…. [Read full review]

 DAS DREHMOMENT 5th anniversary compilation vol. 2
  Das Drehmoment records 2005 CD

V’lgi ta pati elektronika, tik ðiame diske jau tamsesnë ir naujesnio sukirpimo, man patiko labiau nei prieð tai apþvelgtas baltasis albumas. Taigi einame: SNEAK-THIEF (7), MAKINA GIRGIR (7), DIVIDER (7), FBS (6), AURICA (8), ELECTROSEXUAL (7), SILENT SIGNALS (7), ICH (7), LEGPOP (5), ZHARK (9). Bendras ávertinimas – ðiek tiek tamsesnis electropopsas – 7/10…. [Read full review]

 DAS DREHMOMENT 5th anniversary compilation vol. 1
  Das Drehmoment records 2005 CD

Berline reziduojanèios firmelës rinkinukas. Kam skirtas matosi ið pavadinimo. Muzika – nuo minimalistic techno iki syntpopso, electronikos. Þodþiu ne stipru, o ramu ir romantiðka. Kai kurios dainos tinka net ðokiams (kaimo). Kaip visada rinkinukuose grupiø sàraðas ir ávertinimai: OSTZILATOR (8), KEEN K (7), KIT BUILDERS (4), MAS 2008 (5), LESBIAN MOUSECLICKS (5), DATAFREQ (8), IMAFAN (7), BETA EVE… [Read full review]

 SWITCH-OFF „Inconcludenzia”
  Bosco records 2003 CD

Kartais improvizuojant gaunasi netgi geriau nei surepetavus. Vieno ið muzikiniø simpoziumø Italijoje improvizacija. Dalyvavo Pierluigi e Daniele Brusaschetto / Daniele Pagliero / Maurizio Suppo / Mirco Rizzi / Mauro Aloisio. Apie Daniele Brusaschetto iðgirsite dar ne kartà, nes reiks apþvelgti jo ilgà diskografijà. O ðis diskas – mistiniai bûgnai, kaþkokia ritualinë muzika, vos vos vokalo. Þodþiu … [Read full review]

 CRYOSPHERE self-titled
  Glacial Movements CD

Ir vël baugus ir tamsus diskas. Bet nei ant virðelio nei tinklapyje neradau ið kokio svieto galo. Graþiai baugus elektro dark ambientas. Graþu ir mistiðka. Ávertinu 7/10. Na perklausius iki galo visgi tikisi, kad grupë ið kokios ðiaurinës ðalies…. [Read full review]

[More reviews] [0:36] [36:72] [72:108] [108:144] [144:180] [180:216] [216:252] [252:288] [288:324] [324:360] [360:396] [396:432] [432:468] [468:504] [Recenzijø archyvas]free counters