mUZIk.ALUtiS


 SPUTTER self titled
  Creative Sources recordings 2005 CD

Kaip gaminami tokie kompaktai? Imamas trimitu improvizuojantis vienas dþiazmenas, prie jo priklijuojamas elektroninis krapðtukas. Ir galø gale viskas perleidþiama per mistinius efektus. Ir gaunasi toks krapðtukizmas… Ávertinèiau 4/10. Without reeds, trumpets (like trombones) can be cold instruments for such minimalist playing, and Ulher doesn’t try to mask the fact. Her playing can be guttural a… [Read full review]

 ZOÄT-AON „The triplex bestial“
  Aural Hypnox 2006 limited edition CD

Ðiaurës Suomijos kraðtai mums siunèia tamsaus ambiento dozæ. Tokià muzikà reiktø klausyti sutemus ir gurkðnojant kokias „Þalias devynerias“. Dienà toks dalykas netinka. 60 minuèiø tikrai tamsios ir slegianèios nuotaikos. Limituotas leidimas 1000 vnt. iðleistas alia 7″EP dëkle – o viduje kompaktas. Ávertinimas 9/10. By the careful adjustment and manipulation of both modern and archaic mediums is cr… [Read full review]

 [1] Kilo of Black Bondage „Fear the windows“
  Wallace records 2006 CD

Na va dar vienas ádomus variantas. Prasideda paprastu kraðtukizmu, baigiasi agresyvia elektronika, kaþkokiais mistiniais tekstais, daug triukðmo, semplø, nutylëjimø, pagarsëjimø. Ir vël krapðtukizmas. Labai puiki makalionë – vertinu 8/10. Info angliðkai: The musicians of [1] Kilo of Black Bondage were united for the first time in 2003 during the I.D.E.A.L festival at the Lieu Unique in Nantes, Fra… [Read full review]

 DIELECTRIC DRONE ALL STARS „Dr. One“
  Dielectric records 2006 double CD

Vëlgi ádomi mintis rinkinukui – á vienà vietà sukviesti visus savo firmelëje iðsileidusiø muzikantø atstovus ir liepti áraðyti dvigubà diskà. Mintis gera, atlikimas dar geresnis. Tylus ramus ambienas, po tris ðmotus kiekvienam diske, graþus kartoninis vokelis, þodþiu viskas graþu. Ávertinsiu 8/10. Daugiau papasakoti nëra kà – reikia klausytis…… [Read full review]

 ST.RIDE „Piume che cadono“
  Zeit international 2005 CD

Geras pusvalandis paverkðlenimø, krapðtukizmo, visokiausiø kitø keistø garsø. Gerai kad kompozicijos bent neilgesnës nei 2 minutës. Nespëja nusibosti, kai pereina á naujà temà. Galima sakyti patiko – vertinu 7/10. Ir nemûsiðkai: Il progetto sonoro degli St.ride è, -per coloro coloro che guardano da The Books in avanti, che sognano in forme Erstwhile, che vorrebbero pins Bowindo, che nel sonno… [Read full review]

 ETHER „Intimo personelles“
  Mousike Lab 2006 CD

Dar italø elektronðèikø minimalistø projektas. Vël tylu ramu, neperkrauta. Fonui, fonui. Patiko, kad naudojama daugiau semplø su kalbomis ar vokalais. Tylus lëtas dub dubyèius. Áverinsiu 6/10. Andrea Bracali and Andrea Masi meat up in Florence in the second half of the nineties, immediately undertaking a journey/ study into electronic music , experimenting and absorbing sounds apparently distant f… [Read full review]

 SOUNDWAVE ASSASINS 3 compilation
  Dungeon recordings 2006 CD

Kad ir nedidukës bet stiprios electro industrial firmelës „Dungeon recordings“ rinkinukas. Graþu, stipru, ádomu. Trumpai apie grupes – pavadinimas ir ávertinimas skliausteliuose: ASSEPTIC ROOM (7), LEXYNCRYPT (5), LITTLE SAP DUNGEON (6), DIVERJE (4), PERCEPTION CLEANSE PERCEPTION (7), 23 EXTACY (8), ROSES AND EXILE (7), SYMBIONT (4), BOUNDLESS (5) plius intro/outro. Bendras ávertinimas gautusi 6/1… [Read full review]

 INTRASONIC „At the end“
  Intrasonic / 02 sound studios 2005 CD

Nors daþniausiai koncertuose grupës atrodo geriau, ðis diskas þymiai lenkia koncertiná DVD apþvegtà prieð kurá laikà. Puikus tamsus EBM, girdisi daugiau gitarø, daugiau back vokalø, klaviðai sutvarkyti. Visgi studijinis reikalas uþveþë. Ávertinimas 8/10. Intrasonics vibe and sound are undeniable. His remix textures and grooves are inspiring and take the original direction of our songs to a totally… [Read full review]

 RETINA.IT self titled
  Mousike Lab 2004 CD digipack

Dar du italø elektroninës muzikos genijai. Na gal pusiau genijai, bet pliekia kaip reikalas. Ta prasme profesionaliai, o pati muzika – ramus bytinis elektroninis krapðtukizmas. Gabalai ilgi ir monotoniðki, praktiðkai kaip prasideda taip ir baigiasi. Jokiø pakilimø ar nusileidimø. Ávertinu 5/10. Truputis apie kûrëjus: Retina.it is lino monaco and nicola buono. They meet at the beginning of the 90’s… [Read full review]


 MOLDOVER „Live at Warper 2-21-2006“
  Moldover promotional CD 2006

Didþëjus ið Nju-Jorko pristato savo diskotekos samplerá. Super! Per 55 minutes 44 dainos, o sumiksuota bemaþ 100 grupiø. Pradedant Led Zeppelin, baigiant Maiklais Dþeksonais ir Bitliukais. Praktiðkai CD diskotekai – nieko daugiau ir nereikia. Man patiko, nes neuþknisa – per toká trumpà laikà perklausai 100 dainø miksà plius labai netgi kokybiðkà ir originalø. Mes jamam ðità darbà! 9/10 pradþiai…. [Read full review]

 VOMIT 2000 „Music for non-airports“
  Ascanio Borga 1997 CDr

Prisimenu laikus, kai atsiøsdavo kaseèiø juodai baltai kopijuotais viðeliais, su vos áskaitomu tekstu… Èia kaþkas analogiðko bet CD variante. Storas kreivas nukirptas kartonas, su juodai baltai kopijuotu virðeliu, kuris lankstant knygutæ vis nubyra ko kelias dulkeles ant þemës. Graþu! Muzika pati irgi ne nauja – 1997 metais italo Ascanio Borga sukurptas slegiantis dark ambientas tais laikais iðl… [Read full review]

 INTRASONIC „Live in AU 2005“
  Self released 2006 DVD

Australø bene garsiausia EBM grupë, susikûrusi ne taip ir senai, bet jau savo diskgrafijoje turi du CD ir ðá DVD. Na kad kaþkas originalaus nepasakyèiau, visiðkas stiliaus standartas, liûdnas vokaliukas, daug klaviðø, ðiek tiek gitarø. Pats DVD sumontuotas gan linksmai – ne tik live ðmotai, bet ir kadrai ið uþkulisiø, vieðbuèiø, autobusiuko. Nors neþinant jø – tai atrodo kaip eilinë gotø ar indust… [Read full review]

 DATAFREQ „Fun for whole family“
  Das Drehmoment records 2006 CD

Ðis diskas nuneðë mane á aðtuoniasdeðimtuosius, kai disko buvo populiariausias stilius. Ðiuolaikiniai genijai pirdolina disko stiliau muzikà su 80-øjø pigumo vokalo efektais ir vargo nemato. Muzika kaip ið kompiuteriniø þaidimø – klausydamas taip ánikau á prisiminimus apie mokyklà, kad vos neapsiverkiau. Uþ originalià idëjà – 8/10. Prikolas nerealusis. Visiems elektroninës muzikos uþuomazgø fanams… [Read full review]

 RESINA „Opinio omnium“
  Mousike Lab 2003 CD digipack

Susitiko du italai Marco Messina ir Retina.it (èia toks slapyvardis). Nà ir kà gi? Dvi galvos visada geriau nei viena… Tylus ramus minimalistinis krapðtukistinis ambient technaèius. Nei labai uþknisa nei labai uþveda. Ávertinimas 5/10. Their sound is a continuous flow, changing and rich of facets, the result of an approach mainly based on improvisation, made up of rarefied musical scenarios inte… [Read full review]

 CRAWLING WITH FARTS „Ochre Land, Blue Blue Skies / Grand Surface Noise Opera Nr.7“
  Pogus productions 2006 CD

Konceptualizmas. Eilinis. Kaþkas stûgauja, kaþkas krapðtosi, kaþkas mikrofonu per sienà braiþo. Ið viso to susideda toks gan ádomus noisiukas. Gaila kad jau per daug konceptualus… Ávertinimas 5/10. Ir kaip visad nemûsiðkai: Long overdue, long promised release. This may be the last Tarts track (and opera) and one of the first solo composed Gendreau recordings. Or I could be making that all up. An… [Read full review]

 WAVEFALL „Huge frustation“
  Advoxya records 2006 CD

Nagi graþu, net blizga. Stiprus EBM be priekaiðtø – viskas geriausiose stiliaus tradicijose. Super duper. Ávertinimas 8/10. O pati grupë irgi ádomi – rusai, iðsileidæ CD Vengrijoje. Aiðku angliðki vokalai (shto po ruski pet zapadlo?). Pridursiu info rusiðkai: Идея создания коллектl… [Read full review]

 SURFACE10 „Surface Tensions“
  DIN 2006 CD

Dar vienas tamsus reikaliukas, ambientas maiðytas su minimalistine beat muzika, ir visokiais nukrypimais. Susivirðkino labai netgi padoriai. Ne veltui prieð 10 metø debiutiná albumà buvo galima sutikti tokiame legendiniame labelyje kaip Cleopatra records. Po 10 metø ne tik pagerëjo muzikos áraðo kokybë, bet ir idëjos. Þodþiu norintiems chill-out bus pats tas. Ávertinu 8/10. Dean De Benedictis, aka… [Read full review]

 MICHAEL VERNUSKY „Blood that sees the light“
  Alas Seis music 2006 CD

Dar vienas baugus diskelis ið Amerikos. Iðsiskiria bent jau daþnesne melodijø kaita, gyvais instrumentais, visokiais varpeliais, pypsiukais. Þodþiu ne tik monotoniðkas ûþesys, bet ir akustinës gitaros, piano, fleitø solo. Skamba gana ádomiai,bet á galà pradeda pabosti, solo nebeiðgelbëja disko nuo monotonijos. Turëtø bûti trumpesnis. Ávertinimas 7/10. Muzika tinkanti filmams apie gamtà, gyvûnijos … [Read full review]


 RANT „A direct sensous pleasure“
  Schraum records 2006

O viskas buvo taip: du jaunuoliai, vienas su bûgnais, kitas su akustine gitara, matyt laisvalaikiu grojantys restoranuose foninæ muzikà nutarë jà sudëti á kompaktà. Ir sudëjo. Vokieèiai suprask. Þodþiu fonui pats tas, jei patinka akustiniai neákyrûs pasigrojimai, lëti tokie. Ávertinimas 6/10. Turesiu restoranà, pasiviesiu juos pagroti…… [Read full review]

 HELL DEMONIO „Greatest hits“
  Robot Radio Records

Rokas dar nemiro… Ðiuolaikiniai AC/DC pasekëjai, áneðantys á muzikà ir ðiuolaikiðkesniø melodijø, daugiau panko agresijo, þodþiu skamba gan primytyvokai, vokalas levokas, bet manau tai daugiau koncertinë grupë, skirta iðsilieti ant ir prie scenos… O dainose matyt skiriasi tik tekstai, nes melodijos praktiðkai identiðkos. Ávertinimas 4/10. Að juos jau uþmirðau, nebent uþsuks á Lietuvële live su… [Read full review]

 LARVA „Dyogenes Sindrome“
  Kom Blok Records 2006

Tamsus electro industrial visame graþume, nei atimsi nei pridësi. Prasideda intensyviais gabaliokais, vëliau nuplaukia kaþkur á kosmosus. Susiklauso gan padoriai – ávertinèiau 7/10. Graþus digipakas su negyvu varniuku ant virðelio. Ádomu kà tai reikðtø? na bet muzikà rekomenduoju – ne megëjaiè ne megëjai…… [Read full review]

 UNITED MOVEMENT „Rock destroys your mind“
  Trost Records, 2005

Graþus purvinas metal’n’rollas. Pastûgauja ir papilikina gitaromis senø gerø metalo tradicijø vardan. Uþveþa. Ávertinimas 7/10. Senas geras standartas su visokiais pseudo lyriniais nukrypimais. Truputi angelskai: It is that kind of rock that deserves „noise“ written in big letters behind its logo, if you know what I mean. Liberated from the ideological constructions, the music of United Movement f… [Read full review]

 AALFANG MIT PFERDEKOPF „Ich habe nur noch 12 Seepferdchen in meinem Tempel“
  Einzeleinheit, das Label fuer Schnittstellenmusik

Èia tai geras variantas – pusiau krapðtukizmas, pusiau akustiniø instrumentø ambientas. Neblogas stufas akustiniø instrumentø gerbëjams. Tylu ramu, letai ir iðkilmingai gnomikai dzambinantys gitaromis ir kitais keistais styginiais brenda per laukus ir klonius. Kartais nutyla, kartais paðoka, o disko gale matyt prieina ðventà vietà ir paskutinës dvi kompozicijos paneria á keistà tamsø ambientà (jau… [Read full review]

 ROSOLINA MAR „Before and after dinner“
  Robot Radio Records

Kaþkoks keistas trijø bièø standartinis rokelis (ant virðelio net foto grupës prie baþnyèios). Be vokalo, be nieko. Nesupratau kà jie tuom norejo iðreikðti. Ávertinimas 3/10. Italiðkai ðá kartà: Al secondo album sorprende per essenzialità , carica , estro e inventiva il nuovo lavoro dei veronesi Rosolina Mar. Un album in cui convergono di volta in volta (e a volte tutte insieme) sferzate Hen… [Read full review]

 PERCEPTION CLEANSE PERCEPTION „World tour“
  Dungeon recordings

Na tikrai uþvewantis amerikoniðkas grûvinis industrial, militaristika kaþkokia. Gryna elektronika, daug semplø, smagus vokalas. Stiprus materijolas – kadangi èia tik promo naujam albumui, su nekanrumu laukiu pilno albumo. Ið ðio ypaè uþveþë Dead kennedys koveris. Ir ðiaip koncepcija patiko – varo ant Buðo net sienos braðka, svastikom apipaiðyti Amerikës vaizdeliai, þodþiu teisingas kryptingas poli… [Read full review]

 PANZERTANK „Hakenkreuz“
  Self released

Ruskiø ið Tomsko ypaè patriotinio (dainuoja rusiðkai ir vokiðkai) militaristinio industrialo variantas. Keturiuos dainos, stilistika gana ávairi, gal vokalas biðki uzknisanèiai vienodas. Bet visa kita yra ok. Kokybiðka, graþu, geros mintys. Ateityje norëtusi ið jø girdëti tik rusiðkus vokalus, nes vokiðki tai kaþkoks Laibachø ir Ramðteinø miðinukas eilinis gaunas. Ávertinimas 7/10. Пе&… [Read full review]

 MIHA CIGLAR double DVD
  Miha Ciglar 2006

Slovënas, dabar gyvenantis Austrijoje siûlo dvigubà DVD su dviem savo valandiniais pasirodymais. Na kaip tai vyksta – pasiima vaikinukas laptopà, neaiðkios kilmës mikðeriø, efektø, telikà ir viska sudëdamas kartu daro tokiá gan optimistiðkà noisiukà. Visiðkai technologiná. Kartais paisjungia ir keli gyvi klasikiniai instrumentai – smuikai, fortepijonas ir pan. Bendrai vertinsiu 5/10, nes tokios kû… [Read full review]

[More reviews] [0:36] [36:72] [72:108] [108:144] [144:180] [180:216] [216:252] [252:288] [288:324] [324:360] [360:396] [396:432] [432:468] [468:504] [Recenzijø archyvas]free counters