mUZIk.ALUtiS


 SUBTLE „The Mercury Craze“
  Lex records 2006

Kà tik apþvelgto albumo singlas – dvi minëtos dainos versijos, naujas gabaliukas ir CD-romas su Video titulinei dainai. Klipas labiausiai ir patiko – kaþkokie gnomikai, teisingiau pelës su kaukolëm vietoj galvos, kaþkokie miðkai, graþu. Klipà vertinu deðimt balø!… [Read full review]

 SUBTLE „For hero: for fool“
  Lex records 2006

Ádomus darbelis, net sunku nusakyti stiliø – kazkokia psichodelinë elektronika su daug gyvø instrumentø, parepavimais, moterø choru. Þodþiu visai nieko tokia gan tamsi miðrainë gavosi. Vienas originalesniø diskø paskutiniø metu. Rekomendacijos – á vertinimas 8/10. Truputis angliðkai: Part experimental rock, part electronica, and part hip-hop, Subtle’s For Hero: For Fool is a complex, innovative, s… [Read full review]

 DERNIERE VOLONTE „Devant le miroir“
  Hauruck 2006

Na va antras paeiliui tikrai geras kompaktukas. Prancûzø elektro industrial, gal net labiau medieval elctro ebm. Toks graþus, ramus, vietomis karingas, bet viskas aukðèiaumsiame lygyje – ir muzika ir vokalas. Þodþiu ne ðedevras, bet rekomenduotinas diskas. Ypaè kad viskas jame prancûziðka – ir dainø tekstai ir viskas ant virðelio tik prancûzø kalba. Ávertinimas 8/10…. [Read full review]

 CYCLONE Б „Consequence of hidden truth“
  Advoxya records

Va ir estukai parvaro, ir ne bet kaip, o labai stipriu albumu, iðleistu Rusijoje. Visai mielas ðirdþiai dark ebm su tokia karinga nuotaika. Viskas super profesionalu – nëra prie ko prisikabinti, stiliaus klasika. Seniau jeu niekam nedaviau tokio ávertinimo – 9/10. Ir truputis angliðkai: Cyclone B is a progressive, self-established and innovative electro-music band from Baltic Estonia, distinguishe… [Read full review]

 JAKUTA AND CARL s/t
  Little Joe Peep records and promotion 2004

Tragiðkas elecro popsas su mintis apie gotika, industrijà, èiek tiek noiso, vokalistas bando mëgþdioti kjûrus, bet jam tai pasakykim ðvelniai – nesiseka.Iðskyrus virðelio apipavidalinimà niekas daugiau nepatiko. Vienà kartà perklausiau ir uþmirðau. Ávertinimas 3/10…. [Read full review]

 80th DISORDER „Transform“
  Melotrik 2006

Smagus Ep su keturiomis liûdno popso su nuolinkiais á gotikà dainomis. Pirmas naujos firmos relyzas, pirmas grupës relyzas – þodþiu kaip pradþiai visai neblogai. Ávertinimas 7/10. kadangi diskas trumpas tai ir recenzija bus trumpa…. [Read full review]

 EX_TENSION „Freedom“
  Ex_Tension

Prancûzø elektronðèikø „self-relyzas“, kaip jie patys raðo EP, bet koks èia EP jei trukmë 58 minutës? Tai kiek tada trunka full lenght? Muzikytë – pseudo militarstinis techno industrial be vokalø, keli semplai ir viskas. Þodþiu kaip kaþkur minëjau toks silpnas kaip armija krajowa per karà su vokieèiais. Nors kartais reikia paklausyti ir tokiø ramesniø karingos elektronikos pavyzdþiø. Bendras ávert… [Read full review]

 WILLIAM C. HARRINGTON „Urban electronic music“
  Angry Vegan

Na sako ðis þmogelis 30 metø kaupë ávairius miesto garsus, ir tik dabar sudëjo juos á diskà. Savaime suprantama pagraþindamas visiðkai minimalistine elektronika ir ávairiais efektais. Keliose vietose nuskambëjo gana neblogai, bet bendras albumo kontekstas per daug iðtemptas – ávertinsiu 6/10. Na ir angliðkai truputá apie autoriø: Urban Electronic Music was constructed using loops recorded over a 3… [Read full review]

 DEAD MAN’S HILL „Lakes of Sacrifice“
  Bugs crawling out of people

Visai neblogas karingas electro dark industrial su chorais, daug piktø klaviðø, satanistiniø eilëraðèiø deklamavimø, kitos stiliui bûdingos bilibirdos ir militarizmo. Þodþiu nuskambëjo piktai ir sulindo geriausiose stiliaus tradicijose. Ávertinimas 7/10. Truputis angliðkai: brand new full length cd from belgium dark industrial artist dead man’s hill. a brilliant blend of militaristic drums, epic o… [Read full review]


 „Condominium“ compilation CD
  Mousike Lab

Na kà ar teko kam atlaikyti 15 elektroninio krapðtukizmo genijø viename CD? Ðis diskas yra toks, jie kaip kokie gnomikai lenda ið visø galø su savo elektroninës muzikos samprata ir krebþdëjimais. Kà bepridurti? Nebent grupiø sàraðà. O ðiaip diskas tik stipriø nervø þmonëms. Að teiðklausiau jo iki pusës. Kità pusæ palikau sekanèiai dienai. Labai jau slegia, 5/10 sakyèiau. Taigi grupës: mondii, cla… [Read full review]

 FOREST JACKSON „Cymbalism“
  Mosz

Pagal virðelá tikëjausi kaþkokio krapðtukizmo, bet gavau gana ádomià pseudo-bytinës ramios gyvos elektronikos dozæ. Ið esmës tas pats krapðtukizmas, bet ðásyk naudojant elektroninius instrumentus plius ðiek tiek byto ir kiestø paukðèiø semplø na savaime supranta (bent ið pavadinimo) visokiausiø cimbolø. Na siaubo filmui gal ir netiktø, kokiam „Soliaris“ tipo filmui bûtø pats tas. Ávertinimas 6/10…. [Read full review]

 NAUSEOUS YOUTH FUTURE „Dosage“
  Broken Fader Cartel

Kaþkokystai elektro bytinis krapðtukizmas. Neákyrus toks, su rytietiðkais motyvais. Tokiø grupiø pasaulyje daug, mada joms uþëjo ar kà? Jei duotø paklausyti kur kitur tikrai ið masës neiðskirèiau. pernelyg tiesmukiðkai laikomasi stiliaus. Ávertinimas 5/10. TRACKS: 1. why, seperate knob, why?, 2. mbbdpp, 3. dental care, 4. constant anti, 5. hhh, 6. ilidi, 7. hicountry, 8. trxgelignit… [Read full review]

 DAEMONIA NYMPHE „Remixed“
  Palace of Worms records

Puikus darbelis – keliolika veikëjø suremiksavo ðios grupës dainas. Ið viso to gavosi ramus electro-akustinis pasiplaukiojimas, vietomis ásibëjenèiu bytu, bet taip ir beliekanèiu ramioje formoje, neiðsiðokant iki noiso. Nuostabûs vokalai, teisingiau ðnibdþesiai ir laicahiniai poemø skaitymai. Kaip fonui puiku – iðkarto ávertinu ðá diskà 8/10. Taip pat dëmesio vertas ir apipavidalinimas – CD iðleis… [Read full review]

 „Das Drehmoment … dreht weiter“ compilation CD
  Drehmoment

Kaþkoks vaikø darþelis. Krûva nesisutupëjusiø ebmæelectro grupiø bandanèiø iðlauþti menà. Gerai kad rinkinukas, nes jei bûtø pilni albumai, matyt nusiðauèiau. Þodþiu kursinis darbas tema „Kaip að ásivaizduojø tamsios elektronikos muzika“. Atlikta dvejetui – ateikit perlaikyti po 5 metø maþiausiai… Patenkinamai vertinu tik SOLENOID, SMAG, DIE LIEBE. O visi kiti, kaip sakë mûsø scenos þvaigþdë Ant… [Read full review]

 Post Alcoholic Body Sindrome. d(eath) 1
  Advoxya records

Puikus rinkinukas sukurptas Rusijoje. Ið esmës – geros kokybës ebm, synth popsas ir panaèi elektoninë beprotybë. Ypaè dþiugina, kad du treèdaliai grupiø yra ið rytø Europos, savaime suprantama ir ið Rusijos. Tik pavadinimas neatininka muzikos – tokià muzikà paklausius pachmelui tik uþsidepresuosi. Ið disko iðskirèiau kelias grupes – TEKKNO ORGASM, NOTHIGN NADA, NOGUES IN NOCTE. Visa kita – senas… [Read full review]

 „Landscape: recognizable“ CD
  Creative Resources

Trijø krapðtukizmo menininkø ið Vokietijos (Birgit Ulher, Lou Mallozzi ir Michael Zerang) „ðedevras“… Kà bepridurti – pelës mano namuose krapðtosi panaðiai. Gal tik dûdelëmis negroja ir balionø nagais nebraiþo. Bet ðiaip uþ disko konceptualizmà ávertinimas bus 7/10. Pasileisiu naktá – pagàsdinsiu þmonà…… [Read full review]

 REVELATION compilation CD
  Bugs crawling out of people

Firmelës keistu pavadinimu rinkinukas. Tamsus industrial ambient hard beat siaubo filmams tinkanèios muzikos rinkinukas. Baugu bet graþu. Kai kurie kolektyvai uþveþë. Visø kolektyvø sàraðas: prospero, dead man’s hill, casual coincidence, NöRV, pneumatic detach, legion ultra, sedarka, bETON bARRAGE, cold flesh colony, scrap.edx, iszoloscope, asphalt leash, nitrous flesh. Tiesiog vabaliukø lendanèiø… [Read full review]

 FLESH EATING FOUNDATION „The dead“
  Fleash Eating Foundation

Lietuvaièiams uþtektø pasakyti – seni geri mûsø FANARAI, pagraþinti keliais lyriniais nukrypimais ir angliðkais tekstais (na juk jie ið UK), vietomis persiliejama á standartiná ebm, bet ið esmës staugimas ir hard bytas su kompiuterinëm gitarom. Nieko naujo. Ávertinimas 4/10…. [Read full review]


 KOJI ASANO „Baroque Ensemble no.1-no.5“ CD
  Asano Productions

Dar vienas ðiuolaikinio klasikinës muzikos kûrëjo darbelis. Na kadangi klasika turëtø bûti klasika tai taip ir paliekame ðá CD ramybëje. Kaip fonas gerai vaþiuoja, bet klausytis specialiai tikrai nesiruoðius… Ávertinimas 5/10. Por medio de una rica y variada instrumentación, Koji Asano ha venido creando un original y sugerente universo musical. Su trabajo electroacústico se distingue por la… [Read full review]

 PAUK „Odinokye serdca“ CD
  Korrozia Metalla

Kaþkaip prisiminiau nerûpestingà vaikystæ, muzikà, kurià tada klausiau ir kà – pasirodo vienas jaunystës favoritø „Korrozia Metalla“ ið Maskvos vis dar gyvas. Kitu sàstatu, bet gyvas. Ðá kartà pasitaikë solinis grupës ákûrëjo diskelis. Muzika – melodingas rokelis, ne toks grieþtas, kaip „korozijos“ laikais, bet muzika profesionali, super sugrota. Deja tekstai visiðkai „tupi“ kas ir gadina bendrà v… [Read full review]

 ABHOR „Abhor“ virtual CD
  SplitFace records 2006

Daugiau tokios koncepcijos ir Lietuvai bus geriau. Konkretus elektroninis grindcore su porno tekstais. Trûksta tik vieno – dar kokiu 30 gabalø, nes ðie keturi labai jau greit susiklauso. Ávertinimas 7/10…. [Read full review]

 LETHE „Tapybos-muzikos projektas“ CD
  Dangus 2005

Sunku ðnekëti apie vieno geriausiø draugø muzikà. Maèiau, kaip prieð 10 metø buvo kuriama ði muzika, kaip Ðlipas ruoðë paveikslus ðiam projektui, kaip savo rankomis klijavo ir lankstë pirmojo tiraþo kompaktø virðelius (dabar „Dangus“ iðleido nuostabø digipakiná variantà), kaip nervinosi visus ðiuos metus ir galø gale Ðlipo akis laikant rankoje jau gatavà produktà. Apsiribosiu objektyviu ávertinimu… [Read full review]

 LAUXNA LAUKSNA „Sakai“ CD
  Dangus 2005

Pagaliau prisiruoðiau prisikasti ir iki ðio CD rimtesnio perklausymo. Lietuvaièiai, purvino elektroninio industrial piktieji genijai. Kaip debiutiniam diskui stipru. Ið bendro konteksto uþstrigo, kad á galà truputi prasideda nusibosti. Gal nereikëjo tokio ilgo iðkart daryti – pradþiai bûtø uþtekæ mini disko. Na bet èia mano sapaliojimai. Pagirtinas (kaip ir visø „Dangaus“ diskø) nepriekaiðtingas d… [Read full review]

 LAIBACH „Volk“ CD
  Mute records 2006

Kaip þinia, LAIBACH man yra kultinë grupë, ir ðis CD buvo laukiamas su ypatingu nerimu. Idëja graþi – 14 dainø, o teisingiau 14 pasaulio valstybiø himnø koveriai laibachø stiliumi. Muzika ðiek tiek nuvylë – vël sugráþta prie grynos elektronikos, panaðios á „Nato“ laikus. Idëjiðkai stipru, ið muzikinës pusës silpnoka. Patiko Italijos, Rusijos himnai – na pastarasis gal daugiau ið nostalgijos… Dal… [Read full review]

 FANTÔMAS „Suspended animation“ limited edition CD
  Ipecac recordings

Ðis CD mane tiesiog pribloðkë. Trumpos kompozicijos po 1-2 minutes (kaip jei patys pristato „30 miniature holydays in 43 minutes“). Totalus thashcore. Trumpai ir aiðkiai. Plius intro-priedai ið animaciniø filmukø, primena gerus senus THAUMATURGE. Bet ðis zespolas uþmuða profesionalumu – ne paslaptis, kad ðioje bandoje groja tokios gwiazd’os kaip Mike Patton (FAITH NO MORE), Dave Lombardo (SLAYER),… [Read full review]

 MAKYS „Nice noisy nose“ CD
  Makys records

Prieð mus – ið Vilniaus pogrindþio (garaþo) iðtrauktas piktojo ambiento genijus Makys. Kaip visada tokià muzikà vadinu konceptualiu krapðtukizmu. Neuþknisantis, gal vietomis per tylus, per didelës pauzës (bent jau man) tarp atskirø muzikiniø spalvø. Bet ið esmës kiek teko girdëti tokio stiliaus uþsienio atlikëjø, Makys ðiuo atveju daugumà jø perspjauna. Plius jauèiasi kaþkas tokio artimesnio lietu… [Read full review]

 GINGER LEIGH „Sparrow Wings“ CD
  Red River productions

Jau nepirmas ðio amerikono relyzas pasiekæs mano ausis, ir pirmas kuris patiko. Uþciklinta elektroninë ir gyva muzika, pirma kompozicija – tokia tarantiniðka, smagi, antra jau slegianti, bet toliau eina ramesnës, vëliau vël slegianèios. Ið konceptualizmo reiktø paminëti ne tik idomø CD apipavidalinimà, bet ir dainø pavadinimus. Bendras áspûdis – daþnai neklausysiu, bet muzika tinkama fonui, noiso … [Read full review]

[More reviews] [0:36] [36:72] [72:108] [108:144] [144:180] [180:216] [216:252] [252:288] [288:324] [324:360] [360:396] [396:432] [432:468] [468:504] [Recenzijø archyvas]free counters