mUZIk.ALUtiS


 IR VISA TAI KAS YRA GRAÞU YRA GRAÞU „Vacys taip liepë“ CD
  IVTKYGYG

Limituoto tiraþo CD skirtas labiau draugams. 47 minutës svarstymø kaip reikia groti bliuzà – vadovauja bûgninkas Vacys… Virðelis atspaustas tiesiai ant dëþutës. Ðiek tiek pseudo bliuzo kompozicijø…. [Read full review]

 Sound_00 / Iversen „Sound_00 / Iversen“ 7″EP
  Dirtydemos

Dviejø ambientiniø noiseriø splitas. Pirmas ið akedonijos, antrasis berods ið Ðvedijos. Tamsûs ir baugûs gabaliukai. Beklausydamas treèios kompozicijos norom nenorom sumaþinau garsà, labai jau ásivaþiavo. Ið tokios muzikos vienas geresniø áraðø, gaila kad tik keturios trumpos kompozicijos (viso apie 8:30 min.). Kaip visda ðiek tiek angliðkai: Antonio and Jan-M collaborate here for a debut release … [Read full review]

 KOJI ASANO „Violin and viola suites no.1-no.7“ CD
  Asano Production

Neþinau kodël ðis CD pasiekë mane, bet èia yra kaþkokia naujos kartos klasikinë muzika. Nors miksuojama kompiuteriu, bet skambesys kaþkoks Paganinio laikmeèio. Nerimta bent jau man. Nusiøsiu á konservatorijà. Kaip visada angliðkai: Asano was invited as a composer to Mittersill Composers Forum in Austria in 2004 Fall. During the forum he wrote a Violin and Viola Duo Piece *“No.1 Hollersbach” as he … [Read full review]

 DUB TRACTOR „Hideout“ CD
  City Centre Offices

Nors ir jau uþkniso tokie elektroniniai dubiniai lëti diskai, ðis gal kiek iðsklaidë nuotaikà. Bent vokalas. O muzika visiðkas standartas su keliais krapðtukizmais. Ramios elektronikos megëjams – nepakartojamas reginys, bet að mëgstu konseptualiau. Ir daugiau gyvo garsoè nusibodo kantuperiai. Angelskai: Anders Remmer has been making music for such a long time that it is quite hard to keep track of… [Read full review]

 JANEK SCHAEFER „Migration“ CD/LP
  Dense promotions

Gana ádomus konseptualus ambientas su ðiek tiek krapðtukizmo ir elektronikos. Fonui tinka nuostabiai, bet visi kaþkoks per daug uþtemptas. Vienas ið masës. Na bet kà jie apie save angliðkai: ‘Migration’ is the new studio album by one of the most individual composers working in the field of sound art. A stunning soundtrack to a site specific dance that premiered in a space opposite Grand Central St… [Read full review]

 ELECTRIC PRESIDENT „s/t“ CD
  Morr Music

Na neþinau kodël, bet paskutiniu metu atsiunèia vis keistesnës muzikos. Ðie bièai ið velniai þino kur, tiktø nebent mûsø siurialybës ðou „dangus“ ar pan. kaþkoks liûdnas popsas, profesionaliai atliktas, bet tai ir viskas. Nieko vertas daiktas. brrrrr……………….. [Read full review]

 B.FLEISCHMANN „The Humbucking Coil“ CD/LP
  Morr Music

Keistas veikëjas, bet ádomus. Ramus ritmiðkas groovas su keistu vokalu. Tiktø fonui kokiai narkomanø kavinei. Arba ðiaip fonui. Net neþinau kà bepridurti… Angelskai nebus, nevertas ypatingo dëmesio projektas, pasaulyje tokiu milijonai…. [Read full review]

 ATARAXIA „Strange Lights“ / AUTUNNA ET SA ROSE „Logos“ double digi CD
  Equilibrium Music

Ádomus variantas. Ðalia gana gerai þinomos ATARAXIA pridedamas antras CD su maþai þinoma italø kapela ir viskas iðleidþiama dvigubo digipako CD pavidalu. Pirmieji nor ir garsieji, patiko maþiau nei maþiau þinomi pradedantieji. Gal jau ATARAXIA pradejo iðsisemti? Vienodos mergo raudos pritariant pijaninuj (tsaknt). Nuobodu pasidaro po dvieju dainø. Tinka tik fonui… Antrieji gan ádomûs. Bet tik pa… [Read full review]

 THE CORTET „hhhh“ Digi-CD
  Unsounds

Dar vieni krapðtukai, ðá kartà labai romantiðki ir melodingi. Plius gyvi instrumentai, ne tik kantuperiai. TInka naktá leisti kapinëse. Labai jau tylu, ramu tik keli iðsiðokimai, keli ádomus ëjimai. Bet ið pastarøjø trijø diskø tikrai geriausias. English: A quartet of unique and unconventional improvisers that explore worlds of complex sonic textures with ensemble playing of the highest order. Cor… [Read full review]


 IRIS GARRELFS „Specified Encounters“ digi-CD
  BiP_HoP

Dar vienas eletroninis krapðtukizmas. Tiesa þymiai geresnis, nei prieð tai apþvelgtas. Ðis bent turi kaþkiek sielos ir jauèiasi, kad áraðytas ne ið pirmo karto… Elektroninio krapðtukinio ambiento megëjams tikrai patiks. Bent ju yra ir gyvø garsø netik dauþymas per mikroschemas…. Jie apie save: Iris Garrelfs is best known for her emotive, improvised glitch-tech performances based around electro… [Read full review]

 OUTPOST „Time-based landscapes“ CD
  

Sorry, kaþkà mûsø programeris pridirbo, antra recenzijos dalis èbus èia… founded in 1998 the institute for transacosutic research concentrates on the invention and definition of the term “transacoustics”, which researches the theory that by permanently changing the auditory angle and continually reinterpretating conventional manners of hearing, the borders of the acoustic and the audible can … [Read full review]

 OUTPOST „Time-based landscapes“ CD
  Institut fur transakustische forschung

Eilinis nieþtukø-krapðtukø variantas. Kaþkas tinksi, kaþkas pypsi, kaþkoks ramus, bet chaosas. Manau kad eiliniai lietuvaièiai tokiø kompaktø galëtø prikepti jei ne po mdu tai po vienà kasdienà tai tikrai. Virðelio koncepcija patiko. Ir tik ji. Kaþkokiem elektorniniai krapðtukizmai… O kà jie patys apie save mano:… [Read full review]

 ADULT „Gimme Trouble“ CD
  Thrill Jockey

Na jeigu þinote lietuvius FANARUS, tai èia kaþkas panaðaus ið Detroito, Amerikës. Gal ðiek tiek ádomesnis moteriðkas vokalas ir labiau kreizova muzika, bet pox…izmas toks taps. Elektroniniai pankai, vienà kartà paklausai ir pamirðti. O vat FANARUS gali klausyti, nes tekstai tautiniai. Kaip visada ðiek tiek angliðko info: The songs on Gimmie Trouble are the work of three months of isolation and t… [Read full review]

 THE FAIR SEX „Thin Walls – Part II“ CD
  Endless Records

Seni ir gana neblogai þinomi gothic electro industrial sëbrai vokieèiai. Rinkinukas „bestas“ – gabaliukai nuo 1986 iki 2004 metø. Paklausius visgi susidaro áspûdis, kad grupë tiek 1986 tiek 2004 metais grojo toká par standartiná muzakà ie labai maþai progresavo, nebent tik muzika tapo solidesnë, bet mintys ir idëjos liko tos paèios. Na o kà padarysi. Kaip muzikinis ronas gerai – draivo maþai…. [Read full review]

 MASSIV IN MENSCH „Menschdefekt“ CD
  Artoffact Records 2003

Tamsaus vokiðkojo pavadinkime tai gothic techno projektas. Uþvedantis ir tamsus – visia tiktø visokioms tamsios muzikos diskotekoms. Trumpa jø istorija angliðkai: Massiv in Mensch are one of the new breed of electronic artists seamlessly blending techno, industrial, and punk with their latest hard-hitting assault on the dancefloors! Menschdefekt is easily their most sophisticated work to date, a b… [Read full review]

 Kirlian Camera „Invisible Front.2005“ CD
  Kirlian Camera unoficial fan-club

Kaip visada nuostabus naujas ðios italø grupës diskas. Nieko nepridursi – sodri ir rami elektronika, perpildyta tamsos nuojauta ir nuostabiu moteriðku vokalu. Grupë egzistuoja jau 24 metus, taigi manau apie profesionalumà kalbos bûtø nereikalingos. Nuostabiai iðleistas Cd su stilinga knygele, kuri pretnduotø á atskirà meno kûriná…. [Read full review]

 GINGER LEIGH „A true life story“ CD
  Masuno

Kadandi ðis keistai supakuotas ir iðleistas CD pas mane nepasileido nei ant vieno aparato ar kompiuterio teks pacituoti FLUX EUROPE recenzijà: A third straight noise to a third industrial blustering to a third unadulterated weirdness, this is littered with howls of pain, unnerving Middle Eastern wailing and an extraordinary visual capacity that makes it like the fractured soundtrack to some d… [Read full review]

 BOMBARDIER „Live“ CD
  Low Res

Tiesiog neblogos kokybës koncertinis áraðas ið 2001 metø koncerto. Kas þino grupæ þino ir kà jie gali pasiûlyti gyvai. Tik fanatikams. Rimtam susipaþinimui su grupe reiktø ðvaresniø áraðø…. [Read full review]


 COLONGIB & OCTOPUS INC.
  Kraftive records + Obtain Freedom

Bendras dviejø amerikos ambientinio noiso grupeliø darbas. Ramus krebþdantis, retkarèiai atsirandantis bytas, dauþomo metalo garsai, kaþkokia mistika. Ávertinèiau 7/10. Labiau mane sudomino CD esanti kompiuterinis takelis, kuriame pateikiamas ðiø grupiø video ir flash menas. Su vaizdu ði muzika tikrai þiûris 100 kartø geriau. Rekomenduojama video arto megëjams…. [Read full review]

 ADAMISGOD „236 Fingers Per Minute“
  Chmafu Records

Gana agresyvaus ir impresyvaus hard noiso projektas, bytas, keisti garsai, semplai, viskas turbo greièiu. Super energijos uþtaisas. Originalu, ypaè depeðistams ið kantrybës iðvedinëti. Man patiko. 10/10. Angelskas info: Limited edition of 50 handnumbered copies. Part of this edition comes with comics by adamisgod, another part with stickers. Release date for the comics edition is Oct. 31, for th… [Read full review]

 BOGSIMADA & MARUFURA FUFUNJIRU „So who’s insane?“
  No Cords

Gana ádomus ir originalus plit CD. Visa ðio projekto esmë yra tokia, kad viena grupë groja kairiuoju kanalu, kita deðiniuoju, jø muzikos nuostabiai susipina ir sudaro tikrai ádomià garsø visumà. Nuostabi ambientinë elektroninë simfonija, tikra atgaiva ausims po tokios krûvelës perklausyto noiso… Angliðkas info: For this split dogsimada and maru agreed on a time table as the score for the composi… [Read full review]

 13th HOUR „Lithium Project“ CD-ROM
  Low Res

Limituoto tiraþo CD-ROM, kuriame maþdaug 30 minuèiø muzikà puoðia ávairûs kompiuteriniai vaizdai ir paaiðkinimai. Muzika ið „Bombardier“ grupës lagerio, ir kas neþino kas tai yraè tai pavadinkime tai hard beat. Kaþkas panaðaus kà groja mûsø undergroundo didþëjai…. [Read full review]

 SACHE NEUDECK „Kratzlauf“ CD
  Chmafu Nocords

Vokiðko ambientinio noiso projektas, kaip tokia muzikà vadina IVTKYGYG bûgnininkas „krapðtuku noisas“. Na bet klausosi gana padoriai, nesinori staigiai iðjungti neápusëjus pirmai „dainai“. Ðiek tiek minimalistinio beato gerokai pagyvina muzikà…. [Read full review]

 KETTEL! „Look at this! Ha ha ha!“ CD
  Kracfive records

Tikrai ðaunus elektroninës ramios technomuzikos miksas su gamtos garsais, folk nuokrypomis. Tai jau antras dvideðimtmeèio Reimerio Eisingo ið Olandijos projektas. Puikus fonas darbui ir poilsiui. Gana ádomiai padarytas humoristinis virðelis. 9/10. Ir dar ðiek tiek angliðkai… The noble REIMER EISING returns for his second outing on KRACFIVE, again enlisting his loyal gnome-choir to sing and play … [Read full review]

 BOMBARDIER „Excommunicated“
  Low Res

Sunkiosios industrial techno grupës BOMBARDIER ið JAV albumas, kuriame yra ir keli jø paèiø kitø projektø 13TH HOUR ir KAMPHETAMINE remiksai. Tamsi ir „þosta“ muzika. O ðtai kà raðo uþsienio kolegos apie tai: Awesome full-length CD filled…, no…, overflowing with the punkcore darkness we know and love from BOMBARDIER. Manages to invoke the spirit of SKINNY PUPPY, the ghost of DISCHARGE, a tropi… [Read full review]

 KMFDM „WW III“
  KMFDM

Karingieji amerikos industrialistai. Nors ðis diskas nedaug skiriasi nuo senesniø grupës darbø – tas pats 200 bpm su metalizuotom gitaromis. Agresyvu, greita, þodþiu – kaip visada. KMFDM ir lieka KMFDM. Vientik ko verti dainø pavadinimai: WWIII, Stars And Stripes, From Here On Out, Bullets, Bombs, Bigotry, Blackball, Moron, Jihad, Revenge, Last Things, Pitty The Pious, o albumà pabaigia „Intro“…. [Read full review]

 VIMANA FLIGHT
  Michael Schaffer

Na gana originalus bûdas sukurti grupæ. CDr áraðytos 3 grieþto metalizuoto industrial kompozicijos, o ant virðelio puikuojasi skelbimas „Ieðkome vokalisto grupei“. Taigi tiek apie ðá pusfabrikatá…… [Read full review]

[More reviews] [0:36] [36:72] [72:108] [108:144] [144:180] [180:216] [216:252] [252:288] [288:324] [324:360] [360:396] [396:432] [432:468] [468:504] [Recenzijø archyvas]free counters