mUZIk.ALUtiS


 The Meta Collection
  Meta Records

Na va dar vienas super ðaunus rinkinukas, ðá kartà ávairiø prodiuseriø surinkta elektronika, supanèiota indiðkos ir kitokios rytietiðkos saitais. Diskas prasideda magiðkais tablos garsais, persipinanèiais su tradiciniais indiðkais puèiamaisiais ir neákyriu techno ritmu. Pirma daina taip uþhipnotizuoja, kad nekyla ranka iðjungti CD neperklausius jo kelis kartus. Prie ðio CD dirbo tokie atlikëjai, k… [Read full review]

 UN CADDLE RENVERSE DANS L’HERBE „Now there’s a weird taste in my mouth“
  Dekorder

Na kq gi dar vienas maþo formato CD ið Dekorder firmos, siaubingai ilgu pavadinimu. Kaip ir ankðèiau apraðyti du CD ðis irgi paliko neblogà áspûdá. Ramus ir labai lengvai klausomas elektroninis ambient su vietomis iðlendanèiais smuiko ir akustinës gitaros garsais…. [Read full review]

 Contemporary culture convention compilation III
  Everest Records

Gana ádomus ðveicariðkos elektroninës muzikos rinkinukas – èia yra visko, nuo visiðko noiso, iki subalansuoto ambiento, ar net visiðko techno. Rinkinuke yra ðiø grupiø ir atlikëjø po vienà dainà: Kaleidophone, Steinbruchel, Everest, Balduin, Rm74, Dimlite, Person, Peter Baumgartner, Niels Jensen, Herpes O Deluxe, And Me. Tikrai geras CD susipaþinimui su ðveicarø alternatyvios elektronikos scena. I… [Read full review]

 FRONT 242 „Pulse“
  Front 242

Naujausias ðios legendinës grupës darbas. Kaip ir senai tapo aiðku, kad ði grupë yra tapusi elektroninës industrijos etalonu. Ðis diskas ne kà skiriasi nuo senesniø darbø, vis ta pati idealiai gerai klausoma muzika. Tik po keliø vienodø CD jau ðiek tiek pabodusi. 8/10… [Read full review]

 μ-ZIQ „Bilious Parts“
  Planet Mu Records

Na ðtai dar vienas ið ádomesniø egzemplioriø ðià savaitæ. Tik vat neapsisprendþiu kai pavadinti, kaþkoks keistas samplecore su trukinëjanèiais techno beatais ir nuklydimais á lankas. Tikrai ádomus ir nenuobodus darbas. Rekomenduojama semplø megëjams. 10 ið 10…. [Read full review]

 VAKS VANSKAB AK „s.t.“ CD
  Dekorder

Vëlgi maþo fotmato CD vokelyje ala „plokðtelë“. Na kà galiu pasakyti – linksmas elektroninis ekperimentavimas. Muzika tarsi ið kokiø avangardiniø multikø, linksma ir neápareigojanti. Smau ir linksma. Viskas reikia baigti ðià recenzijà, vienþo rekomenduojame jei ieðkote kaþko neáprastai linksmo…. [Read full review]

 L’AMME IMMORTELLE „Zwielicht“
  http://www.lameimmortelle.com/

Net ir neþinau, kà pasakyti – grupë gana garsi industrial scenoje, todël belieka tik pasakyti, kad tai yra jø geriausiø dainø remiksø albumas, o dainos yra tokios: 1. Erinnerung (stringsection) remixed by Magnus Thomasson/The Protagonist 2. Judgement (faith and the muse) remixed by William Faith/Faith And The Muse 3. Epitaph (sacrificed) remixed by Tobias Hahn/Janus 4. Rearranging (matze_mix) rem… [Read full review]

 COPTIC RAIN „Utra X-treme“
  grupës saitas

Gana garsi slovënø industrinio metalo grupë. Tiesa ðis CD buvo naujiena net jiems patiems. Pasirodo tai Rusijoje surinktas grupës „best of“ ir iðleistas be grupës þinios. Na bet muzika ástabiai melodingas industrial sumaiðytas su metalu, momentais panaðus á THEATRE OF TRAGEDY. Tikrai vertas dëmesio variantas, du CD, viso 35 agresyvios ir melodingos dainos. Kadangi nelegalus, virðelio nedësime, áme… [Read full review]

 JOHN HEGRE „A nice place to leave“
  Dekorder

Maþo formato CD dëkliuke primenanèiame maþà plokðtelës vokelá. Ant virðelio nieko iðskyrus pavadinimà, firmos interneto adresà ir dramblá. Viduje – sidabrinis kompaktukas su muzika, kurià að drásèiau pavadinti „krapðtukø ambientas“. Elektroninis ambientas su staiga atsirandèiais visiðko noiso elementais. Gana ádomus ir patrauklus darbelis. Na aiðku tiems, kas supranta ðiuolaikinio pasaulio garsus … [Read full review]


 DWELLING „Humana“
  http://www.equilibriummusic.com/

9 ramios ir nuostabios kompozicijos. Portugaliðkos viduramþiø muzikos interpretacijos moteriðku vokalu pritariant gitarai, klaviðams, snuikui. Vietomis jauèiama gana ryðki èigoniðkos muzikos átaka. Angliðkai diskas pristatomas kaip: Ethereal Neo-Classical compositions, inspired by the essence of Portuguese Fado, brought to life by acoustic string instruments and voice. „Humana“ follows the same pa… [Read full review]

 CARYA AMARA „Vestigial Digital“ CD
  Earthrid Records

Gana á domus, bet tuo paèiu metu slegiantis noisinis ambientas. Na pavadinti já eksprerimentiniu nebûtø teisybë. Veikiau viskas surepetuota, juolab grupë giriasi ðiame diske nenaudojanti kompiuteriø ar sintezatoriø…. [Read full review]

 CARYA AMARA „Tales of the Unattractive“ CD
  Earthrid Records

Prieðingai nei prieð tai apraðytas diskas, ðis yra dar labiau ambientinis ir ðá kartà visiðkai elektroninis. Foninei muzikai gal ir tinka, bet gana greitai pabosta…. [Read full review]

 INDIAN TREE PIE „Indian Tree Pie“ CD
  

Keistø garsø ir melodijø simfonija, greièiausiai galima pavadinti ambient. Du CD tikrai geras fonas praleisti tamsià naktá besiklausant muzikos ðios muzikos. Vienas pagrindiniø privalumø, kad visa muzika èia, ðiais visuotinio elektornizacijos metu, grojama gyvai…. [Read full review]

 SISSY SPACEK „Sissy Spacek“ CD
  Nu Form

75 greito noiso kompozicijos. Visiðkas instrumentinis noisas su neaiðkios kilmës garsais. Na nebent jau visiðkiems beproèiams…. [Read full review]

 GUTHER „I know you know“
  www.guthermusic.de

10 keisto ir melancholiðko pop roko dainø. Ðeimyninë grupë – þmona dainuoja, vyras groja. Kadangi pirmasis diskas, tai ir trûksta jam kaþko. Visai neuþveda, nors neákyriam ir ramiam fonui (vaikus migdyti) jis tiktø. Nors ir vokieèiai, dainuoja angliðkai…. [Read full review]

 DARK PATHWAYS Vol.2: Eclipse
  www.crunchpodmedia.com

Antras ðios serijos rinkinukas skirtas pristatyti naujus kylanèius tamsios elektronikos artistus. 14 dainø, kiekvienos grupës po 1 dainà, o grupës surinktos ið viso pasaulio – Izraelio, Rusijos, Australijos, Vokietijos, Ðvedijos ir JAV. Grupiø sàraðas: WILT, GA-NE-TLI-YV-S-DI, MANHERRINGBONE, CRUELTY CAMPAIGN, OVUM, STOLEN LIGHT, SLEEPING WITH THE EARTH, BLOODFLOWERS, CHAOS AS SHELTER, SUSPICION B… [Read full review]

 DARK PATHWAYS Vol.1: Force
  www.crunchpodmedia.com

Ganëtinai stiprus rinkinukas, kuriame surinktos jaunos ir perspektyvios grupës. Visà rinkinuko stiliø bûtø galima pavadinti, kaip techno, industrial, noise muzikos miðinukà. Surinktos grupës ne tik ið JAV, bet ir ið Europos: EXCLIPSECT, MONOID, FIXED, MONOTONE CORROSIVE, KREPTKREPT, CODEC, FREE DEATH, TYROPHEXI4, TARMVRED, SYNCHYSIS, PINE TREE STATE MIND CONTROL, BIG CAT, DAI, KONSTRUCT/DE/KONSTRU… [Read full review]

 TROUM „Symbiosis“
  www.troum.com

Maþo formato CD gana ádomioje pakuotëje su rankomis pieðtu (!!!) virðeliu. Muzika galima bûtø apibûdinti, kaip elektroniná ambientà, tiesa jis gana sausas ir nuobodus. Juolab kompozicijos kaip ambientiniam þanrui yra gana trumpos – po dvi su puse minutës. Kaip fonas meditacijai gal ir tiktø. Arba prieð miegà vietoje lopðinës. Ðiø vokieèiø dueto muzikà iðleido „Transgredient Records“, o pabaigai si… [Read full review]


 Robin Storey & Victor Nubla, „About Breathing“
  Caciocavallo

Good music of any kind is a product of taste and restraint. It doesn’t matter if you’re working with a single contact mic or a full orchestra—if you lack taste and restraint, you won’t end up with decent results. Unfortunately, this collaboration really lacks. I’ve enjoyed Storey’s work in Zoviet France and Rapoon, so this was a let-down. A myriad of samples and loops are employed, so it’s a bit… [Read full review]

 CHRISTIAN WOLZ „E Inom Rah“
  Prikosnovenije

After a wonderful track on Belladonne, many people ask for more from Christian Wolz.Christian Wolz comes back with an album in the same spirit: 12 jewels carved by his magic voice. Hypnotic, shamanic,bewitching, this master piece blends voice and lovely orchestrations sometimes celtic sometimes medieval and esoteric. As if Dead Can Dance met Diamanda Galas or a breton bard. A new must in the IRIS … [Read full review]

 TANAKH „Villa Claustrophobia“
  CARGO RECORDS

The album repays constant relistening because you discover something new each time, and it’s just the thing for dark nights alone and descent into musings about the terrors that lurk without…and within. A good combination of ‘conventional music’ with experimentalism, Villa Claustrophobia appears on the Canadian Alien8 Recordings label which more characteristically carries works by the likes of F… [Read full review]

 (THE USER) „Symphony #2 for Dot Matrix Printers“
  Ashpodel records

This reminds me of E.A.R.’s games with „Speak-and-Spell“ toys (Data Rape). Obsolete technology is put to a useful purpose. Having on their previous outing created a musical instrument from an old grain silo in Montreal (The User), aka composer Emmanuel Madan and architect Thomas McIntosh, here turn their energies towards vintage dot matrix printers, transformed into sound modules through the use o… [Read full review]

 PRIKOSNOVENIE compilation
  PRIKOSNOVENIE

Prikosnovenie have issued Iris (1996 PRIK010 CD), a celebration of female voices. Besides the excellent ethereal neofolk of Cherche-Lune , XVII° Vie, and Jack or Jive (from Japan), the album features the rather different sounds of Nicole Kasparian Roche (a classical soprano who sings Armenian songs with piano accompaniment by Pascal Salmon) and Anna Homler (an American singer with an Amerindian so… [Read full review]

 TUNGÜSKA „Tungüska“
  OKTAGON

The album is electronic but not exclusively so, and the blending of electronica with tuneful ambience successfully generates both depth and excitement. All in all this is a very entertaining recording and great for train rides…. [Read full review]

 SOL INVICTUS „Trieste“
  World Serpent Distribution

Sol Invictus have been working hard on the concert circuit, but those who have so far failed to catch them could do no better than obtain this live recording of a gig they played in Trieste, Italy, last November. Entirely acoustic, this album has Tony Wakeford, Matt Howden and Sally Doherty at their most folky…. [Read full review]

 PREDELLA AVANT „Predella Avant“
  BLACK RAIN

Predella Avant is a Dutch project synthesizing dark and dramatic film-soundtrack-style music. It’s as bombastic and martial as Der Blutharsch, but it’s also neoclassical in an ambient industrial sort of way. The nicely produced digipak is short of a track listing or much other information…. [Read full review]

 OSTARA „Whispers To The Soul“ 10″ vinyl
  Eis Und Licht

Ostara is another of my favourite groups. This 10″ release from Eis Und Licht is a new version of the earlier 7″ picture disc issued by World Serpent, and features no less than six tracks. ‘The Trees March North’ has interesting poetry although I fail to interpret the surreal northward march of trees outside of Macbeth. This is followed by ‘Never Weep’ which is indicative of pop potential or would… [Read full review]

[More reviews] [0:36] [36:72] [72:108] [108:144] [144:180] [180:216] [216:252] [252:288] [288:324] [324:360] [360:396] [396:432] [432:468] [468:504] [Recenzijø archyvas]free counters