VII-asis tradicinis aludariø boulingo turnyras, tinklapio www.alutis.lt taurei laimëti [pataisyta!]

Uþsiregistravusios komandos (registracijos datos eiliðkumu): KALNAPILIS – TAURAS – ÐVYTURYS – UTENOS ALUS – ALUTIS.Lt – VILKMERGËS ALUS – EXTRIM – TËVIÐKËS ALUS

1. Septintasis atviras Lietuvos aludariø boulingo turnyras tinklapio Alutis.Lt taurei laimëti ávyks 2008 metø kovo 31 dienà nuo 19:00-24:00 val. Turnyro vieta – Vilnius, boulingo klubas „Cosmic Bowling” (Vytenio g. 6/23, www.bowling.lt ).
2. Dalyvauti gali visi su alaus pramone susijæ kolektyvai – alaus daryklos, tiekëjai, klubai ir pan. Komandà sudaro 3 þmonës.
3. Ðiø metø naujovë – nebebus keitimø komandose þaidimo metu. Bet 1 moters, t.y. miðrios komandos taisyklë iðlieka.
4. Þaidþiamos 2 áskaitinës partijos. Prieð áskaitines partijas – apðilimas ir treniruotës.
5. Pagrindiniams turnyro rëmëjams – “Kalnapilio-Tauro grupë”, “Ðvyturys-Utenos alus” ir “Alita Distribution” suteikiama teisë á turnyrà deleguoti po dvi komandas.
6. Kitiems aludariams suteikiama teisë turnyre dalyvauti viena komanda, iðskyrus atvejus nurodytus sekanèiame punkte.
7. Nesurinkus 12 komandø kvorumo, likus savaitei iki turnyro paskelbiamas tuðèiø vietø kiekis ir jas gali uþimti bet kuri dalyvaujanti komanda, iðstatydama dar vienà komandà. Mokestis uþ papildomà komandà – sutartinis, bet maþesnis uþ startiná.
8. Kuo anksèiau uþregistruosite komandas, tuo geresnes sàlygas ir kainas pasiûlysime.
9. Prieð turnyrà tradiciðkai áteiksime kelis diplomus uþ pasiekimus alaus rinkoje 2007 metais.
10. Erotinis boulingas ðiemet ávyks! Já organizuos „Aluèio Tra-lia-lia mergaièiø“ organizacinis komitetas. Prizas – apatinio trikotaþo rinkinukas su Alutis.Lt logotipais.
11. Prizai dël kuriø kovosime – tai 66 cm aukðèio medinës taurës-apdovanojimai pirmoms trims vietoms, netikro aukso medaliai pirmos vietos nugalëtojams, atminimo diplomai visoms komandoms. Ir savaime suprantama – GARBË!
12. Dalyvavimo mokestis kiekvienam dalyviui yra suderinamas atskiru susitarimu, ir jis vieðai neskelbiamas. Dalis mokesèio gali bûti sumokama barteriu – atributika ir prizais (susitarimo reikalas).
13. Turnyro finansinë ataskaita pateikiama tik generaliniam rëmëjui(-ëjams), jei toks(-ie) atsiras.
14. Iki turnyro – speciali nuolaida treniruotëms – 20 Lt/valanda (darbo dienomis iki 17 val.) ir 45 Lt (po 17 val. ir savaitgaliais). Slaptaþodis – „Aludariø boulingo treniruotës“.
15. Firminiai turnyro marðkinëliai – 35 Lt uþ vnt. (nemokamai juos gaus tik laimëtojai tam tikrose rungtyse). Marðkinëliø kaina gali bûti átraukta á bendrà sàskaità. Marðkinëliø dizainas netrukus bus patalpintas ðiame puslapyje.

KOMANDOS REGISTRUOJAMOS TIK TEL. 8 676 73937

Paskelbta 2008-03-04, informacijos ðaltinis: Turnyro organizacinis komitetas

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas