Lietuvos þvejø rinktinë iðvyko á Europos èempionatà

Geriausi Lietuvos þvejai, susibûræ á „Tauro“ komandà, iðvyko á 14–àjá Europos plûdiniø meðkeriø èempionatà. Jis ávyks birþelio 28-29 dienomis, Moravos upëje, Uherske Hradiðte mieste (Èekija).
„Ðiame èempionate suvaþiuos visi geriausi Europos sportinës þûklës meistrai – ið viso dalyvauti ketina apie 40 komandø. Mûsø rinktinë, pasivadinusi „Tauro“ vardu, tikisi garbingai atstovauti Lietuvai ðiose prestiþinëse varþybose. Komanda sudaryta atsiþvelgiant á Lietuvos sportinës þûklës klubø lygos varþybose parodytus rezultatus. Rinktinæ sudaro „Lifosos meðkeriotojø“ klubo nariai Audrius Unikas, Henrikas Miðkinis, Ðiauliø „Fortûnos“ atstovas Izidorius Unikas ir Gargþdø „Pylos“ þvejai Marius Baranauskas, Martynas Baranauskas, Vilius Beinorius bei komandos vadovas Raimundas Barkauskas“, – pasakojo Lietuvos rinktinës vadovas Aurelijus Paulauskas.

Jis paþymëjo, kad pirmà kartà Lietuvos þvejø rinktinë turi pagrindiná rëmëjà – „Tauro“ alø. „Dalyvavimas þvejø èempionatuose yra brangus malonumas. Neveltui pirmas vietas „traukia“ turtingø valstybiø D. Britanijos, Italijos, Prancûzijos ir kt. þvejai. Jie „apsiginklavæ“ geriausi áranga, pagaminta ið kosmonautikoje naudojamo anglies pluoðto, naudoja iðskirtinius jaukus, tad plikomis rankomis jø nepaimsi. Todël dþiugu, kad solidi ámonë atkreipë á mus dëmesá ir parëmë rinktinës dalyvavimà èempionate“, – dþiaugësi A. Paulauskas.

„Tauro“ alø gaminanèios „Kalnapilio–Tauro grupës“ vadovas Valdas Tekorius paþymëjo, kad dëmesys þvejams parodytas neatsitiktinai.

„Þvejyba – neatsiejama nuo „Tauro“ alaus. Vyriðkumas, olimpinë ramybë, vienybë su gamta, draugø kompanija – tai bendrosios „Tauro“ alaus ir þûklës vertybës. Be to, kartu su Lietuvos sportinës þûklës mëgëjais siekiame atkreipti á mûsø ðalies upëse ir eþeruose mëgëjiðkos þvejybos sektoriuje tvyranèià netvarkà. Sudëtingos leidimø sistemos, komunistinius laikus menanèios þvejø draugijø liekanos ir siautëjanti pramoninë þvejyba vidaus vandenyse gali palikti þvejus mëgëjus be „uodegos“. Tikri þvejai visuomet þûklauja tik leistinais bûdais bei labiau vertina patá þvejybos procesà nei laimikio svorá“, – paþymëjo V. Tekorius.

„Tauro“ komandos vadovas A. Paulauskas paþymëjo, kad rezultatus varþybose lemia ne tik patirtis, áranga, bet ir sëkmë – þvejybos vieta yra parenkama burtø keliu.

„Gali vienà dienà lupti karðius vienà po kito ir pirmauti, o kità dienà, gavæs „blogà“ vietà, kurià lemia srovë, dugno reljefas ir t.t., gali stovëti be laimikio nors ir savaitæ. Laimi komanda, kurios pagautas laimikis sveria daugiausiai, todël reikia teisingai pasirinkti taktikà, atsiþvelgiant á þvejybos vietà: ar gaudyti maþesnes, ar laukti „gyvenimo“ þuvies. Visos þuvys pasveriamos ir paleidþiamos atgal á vandená, toks ir yra sportinës þvejybos principas“, – sakë A. Paulauskas, vadovaujantis ir Lietuvos sportinës þûklës klubø lygai, kuri vienintelë Lietuvoje turi teisæ siøsti sportininkus á tarptautines varþybas.

Paskelbta 2008-06-27, informacijos ðaltinis: praneðimas spaudai

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas