Èekiðko alaus festivalis Prahoje 2009 05 21 – 24

Atvykite ir mëgaukitës didþiausia alaus ir kulinarine ðvente Èekijoje !

1diena (21 diena) Apie 18 val. iðvykstate ið Lietuvos. Kelionë per Lenkijà.

2 diena (22 diena) Atvykimas á Prahà. Ásikûrimas vieðbutyje. ALAUS FESTIVALIS. Nakvynë.

3 diena (23 diena) Pusryèiai. Ekskursija po Prahà: po Senàjá ir Naujàjá miestus bei Mala Strana. Senieji miesto vartai – Parako bokðtas; XV a. astronominis Rotuðës laikrodis, Karolio tiltas, jungiantis Senàjá miestà su Mala Strana, Hradèanø rajonas. Apþiûrite Prahos pilá – buvusià karaliø rezidencijà ir Ðv. Vito katedrà. Siûlome aplankyti Auksinæ gatvelæ, Senuosius karaliø rûmus, Ðv. Jurgio bazilikà. Po pietø – alaus festivalis. Nakvynë vieðbutyje.

4 diena (24 diena) Pusryèiai. Iðvykimas namo. Vakare sugráþtate á Lietuvà.

Informacija apie alaus ðventæ: Tai geriausia kà siûlo èekø aludariai ir kulinarai. Ragausite daugiau kaip 50 rûðiø èekiðko alaus, visuomet ið kokybiðkø stiklo àsoèiø ir bokalø. Jus aptarnaus 300 merginø ir vaikinø apsirengusiø Èekijos nacionaliniais kostiumais. Specialistai ið garsiausiø Èekijos restoranø ir maitinimo kompanijø lauks jûsø kiekvienoje palapinëje. Kiekviena palapinë turi specialiai jai pritaikytà scenà, kurioje vyksta ádomios programos.

Festivalyje atsiskaitoma festivalio piniginiu vienetu – Tolar (1 Tolar = 40,- CZK /5.3 LT )

http://www.ceskypivnifestival.cz

Kelionës kaina – 540 Lt

Á kelionës kainà áskaièiuota : Kelionë autobusu, 2 nakvynës Prahoje su pusryèiais , kelionës vadovo paslaugos, bendroji ekskursinë programa,kelionës dokumentø sutvarkymas.

Pastabos: Mokami objektai~ 40 EUR

Kelioniø organizatorius „VILDORA”

Algirdo 41-2, LT-03216 Vilnius; tel./faksas: 2163498, tel.: 2162836

[email protected], www.vildora.lt

Paskelbta 2009-04-25, informacijos ðaltinis: reklama

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas