Ir Ðetonas turi savo alø…

Dovanø gautas belgiðkasis „Satan Gold“ buteliukas privertë pasidomëti ðios daryklos istorija. Na bet pradþiai apie patá alø – alk. 8,0 tûrio proc., iðpilstytas (bent tai kà gavau) á 0,33 l talpos stiklo buteliuka. Gal að jau pergëræs belgiðko alaus, todël pats skonis nieko ypatingo nesukëlë, tiesiog dar vienas aukðtos kokybës belgiðkas alutis, kaip ir priklauso tokiam alui baigiantis fermentacijà jau butelyje. Na o dabar ir apie alaus daryklos istorijà…

Apsupta graþia gamta, netoli tradicinio ramaus kaimelio, Buggenhoutwood þemëse, Peizegem kaimelyje, (Boschkant, Brabant) randasi alaus darykla „De Block“. 14 amþiuje, iðpopuliarëjo pirmos aludariø gildijos, Henricus De Bloc gavo alaus virimo teisæ, kaip Brabanto ir Bourgundy Kunigaikðèio vasalas.

Taèiau ðià alaus daryklà praktiðkai ákûrë jo giminaitis Louis De Block, tuo metu stambiausias malûnininkas ir ûkininkas kraðte. Ji buvo vedæs vietos smulkaus aludario dukrà ið Baardegem kaimelio, ir tai paskatino duoti pradþià alaus daryklai „De Block“.

Ið kartos á kartà perëjusi alaus darykla praëjusio amþiaus treèiame deðimtmetyje atiteko Alfonsui De Block, jo broliams ir seserims. Ðiuo metu Alfonsas De Block yra seniausias Belgijoje gyventis aludaris.

Alø, padagimintà ið puikiausio salyklo ir kitø grûdø ir ávairiø prieskoniø, su sava mieliø kultûra, (moksliðkai detalizuota), vienija tradicija, pereinanti nuo vienos kartos kitai, kaip nesibaigiantis senoliø ir jaunimo ryðys.

Ðios daryklos alaus pasirinkimas gan ádomus: „Satan Gold“, „Satan Red“, „Kastaar“, „Triple Abbeybeer Dendermonde“, „Sint Timotheus Blond“, „Sint Timotheus Dark“, „Réservée De Block“, randami ne tik Europoje, bet ir Japonijoje, Kanadoje, Jungtinëse Valstijose, Australijoje.

Alaus darykloje organizuojamos ir ekskursijos su degustacija – 70 eurai.

Paskelbta 2009-04-29, informacijos ðaltinis: Vidmantas Laurinavièius

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas