Kolekcionavimo aistra – stipresnë uþ sunkmetá

Geguþës 22-23 dienomis Ukmergëje vyks antroji tarptautinë alaus atributikos birþa, kurià rengia kolekcininkø klubas „Prie bokalo“. Renginyje dalyvaus per 100 kolekcininkø ið deðimties ðaliø.

Alaus atributikos kolekcininkai savaitgalá atras Ukmergæ, o miesto gyventojai ir sveèiai jei netaps alaus specialistais, tai tikrai daugiau suþinos apie ðá populiarø gërimà. To tikisi ir alaus atributikos kolekcininkai, ir „Vilkmergës“ aludariai, tapæ renginio rëmëjais.

Atðaukë miesto ðventæ

Ukmergë ðiemet tapo vienu Lietuvos miestø, kuris liko be tradicinës miesto ðventës. Ilgai planuoto ir daugelio miestieèiø laukto renginio buvo atsisakyta dël sunkmeèio Taèiau net ir sunkiu gyvenimo laikotarpiu þmonëms reikia ne tik duonos, bet ir reginiø.

Alaus atributikos kolekcininkø klubas „Prie bokalo“ planavo, kad birþa taps miesto ðventës dalimi, taèiau ir po neigiamo ukmergiðkiø sprendimo nusprendë nenuleisti rankø ir kurti miestui ðventæ, nors ir nedidelæ.

Todël geguþës 22-23 d. Ukmergës miesto centre ðurmuliuos jau 2-oji tarptautinë alaus atributikos kolekcininkø birþa, á kurià suvaþiuos kolekcininkai ið Latvijos, Estijos, Suomijos, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Slovakijos, Èekijos, Lenkijos. Tokie renginiai Europoje ir visame pasaulyje turi gilias ðaknis, nes tai vienas bûdø propaguoti alaus kultûrà, tradicijas, iðsaugoti paveldà.

Kolekcininkai ið Lietuvos ir uþsienio ðaliø atsiveð daug ávairios alaus atributikos, kurià galës apþiûrëti ir ásigyti kiekvienas norintis.

Siûlo ne gerti, o ragauti

„Mûsø kolekcininkø klubas neskatina gerti daugiau alaus, taèiau siekiame kad kiekvienas lietuvis gautø bent minimaliø þiniø tiek mûsø ðalyje kaþkada gamintà ir dabar gaminamà alø, apie viso pasaulio alaus rûðis, – sako klubo „Prie pokalo“ pirmininkas Remigijus Ravinskas. – Klysta tie, kas galvoja, kad toks klubas skatina alaus vartojimà. Klubo nariai pasisako uþ saikingà alaus rûðiø degustavimà, bet ne besaiká gërimà“.

Nors klubas skaièiuoja dar tik treèiuosiu savo veiklos metus, bet jau gerai þinomas alaus pasaulyje. Todël kolekcininkams pavyko savo planais ir idëjomis sudominti „Vilkmergës alaus“ daryklà, kuri daug prisidëjo prie ðventës.

Klubo pirmininkas R.Ravinskas tikisi, kad tokie renginiai Lietuvoje ne tik skatins domëtis alaus istorija, bet ir padës suvienyti ðiuo metu dël mokesèiø naðtos besivaidijanèias didþiàsias alaus daryklas ir maþuosius aludarius.

„Manau, kad reikia ne pjauti vienas kità, siekti bendrø tiklsø. Svarbiausia – iðsaugoti ir puosëlëti jau nuo XI a. Lietuvoje gaminamo alaus tradicijas“, – mano R.Ravinskas.

Kolekcionuoja ávairià atributikà

Klubas „Prie bokalo“ savo gimtadieniu vadina 2007 m. kovo 3 d., kai trys vienminèiai Darius ir Ugnë Ðirmeniai bei Virginijus Brazys nusprendë ákurti naujà klubà ir suburti po visà Lietuvà iðsibarsèiusius alaus atributikos kolekcininkus.

Nors tuo metu Lietuvoje veikë ir kitas klubas, bet jo veikla buvo apmirusi, o internetu aktyviai bendravæ ir savo kolekcijas vis didinæ entuziastai norëjo daugiau bendros veiklos.

Alaus atributikos kolekcininkø aistros objektu gali tapti viskas, kas susijæ su alumi – bokalai ir taurës, kamðteliai, padëklai ir padëkliukai, etiketës, atidarytuvai, juostelës, peleninës, tuðinukai, automobiliukai, kalendoriukai, skardinës,marðkinëliai, kepuraitës, senoviniai alaus buteliai ir kitokie suvenyrai su alaus pavadinimais.

„Daþnai alaus atributikos kolekcininkai painiojami su alaus mëgëjais. Bet tarp alaus atributikos kolekcininkø yra ir tokiø þmoniø, kurie alaus visiðkai negeria“, – juokiasi klubo vadovas.

„Prie bokalo“ nariø entuziazmas uþkrëtë ir uþsienio kolekcininkus – klubo nariais tapo du baltarusiai ir vienas latvis. Todël klubà jau tikrai galima vadinti tarptautiniu.

Pernai geguþës mënesá klubas surengë pirmàjà tarptautinæ alaus atributikos kolekcininkø birþà ðalia Palangos, Þibininkuose esanèioje „HBH Juozo“ alaus darykloje. Joje dalyvavo daugiau nei 70 kolekcininkø ið 7 ðaliø.

Pasaulyje tokios alaus atributikos kolekcininkø birþos yra labai populiarios ir vyksta deðimtmeèius. Jø metu kolekcininkai gali mainytis, pirkti, parduoti ávairios alaus atributikos. Daþnai bûna, kad paðalinis þmogus, pabuvæs tokioje birþoje, tampa aistringu kolekcininku.

Klubo nariai 2008 m. aplankë didþiules tradicijas turinèias birþas Þyviece (Lenkija), Martine (Slovakija), taip pat maþesnes birþas Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Èekijoje.

Ðventës programa

Geguþës 23 d.

Aikðtë prie Kultûros centro

10 val. Tarptautinës alaus kolekcininkø birþos atidarymas (dalyvauja alaus atributikos kolekcioninkai ið Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Slovakijos, Rusijos, Lenkijos, Suomijos, Lietuvos);

10-20 val. „Vilkmergës alaus“ kiemelyje ragausime alaus, skanausime ðventës patiekalø, linksminsimës kapelø varþytuvëse. Bus daug prizø ir siurprizø. Dalyvauja „Kaimo muzikantai“, Dainavos muzikantai, Siesikø, Deltuvos, Vidiðkiø kaimo kapelos. Sveèiai: „Daumantø muzikantai“, Anciûnø kaimo kapela;

14 val. Motociklininkø klubo “Blitzkrieg Ukmergë“ vëliavos ðventinimas.

Klubo nariø ir sveèiø pasirodymas (aikðtelëje prie „Gero skonio“);

16 val. Ukmergës kraðto menininkø parodos atidarymas (Kultûros centro dailës galerijoje);

17 val. Ukmergës meno saviraiðkos kolektyvø, dalyvaujanèiø Lietuvos Tûkstantmeèio dainø ðventëje, koncertas (Kultûros centro didþiojoje salëje);

19 val. Ukmergës jaunimo muzikinë akcija.

Ðventës metu, Senoje autobusø stotyje veiks atrakcionø parkas vaikams, laukiame tautodailininkø, amatininkø, konditeriø, kulinarø ir t.t.

„Vilkmergës alaus“ oro balionas jûsø paslaugoms (esant palankioms oro sàlygoms).

Ðventës rengëjai – alaus atributikos kolekcininkø klubas „Prie bokalo“ ir UAB „Vilkmergës alus“.

Paskelbta 2009-05-21, informacijos ðaltinis: „Prie Bokalo”

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas