Alaus festivaliai Èekijoje ðià vasarà

Jau 15 kartà (2009 08 07-08) Humpolco miestelyje ávyks alaus festivalis Bernard Fest 2009 www.bernard.cz. Ðventës metu galima bus aplankyti Bernard alaus daryklà, o taip pat sudalyvauti ávairiausiuose koncertuose. Humpolco (www.mesto-humpolec.cz) alaus festivalis kasmet pritraukia daug gero alaus mëgëjø.

Antras rupgjûèio savaitgalis Vrchlabí miestelyje jau 12 kartà priklausys Karkonoðø alaus festivaliui www.kpivnislavnosti.cz. Lankytojø laukia nacionalinës èekiðkos virtuvës patiekalai ir koncertai. Dràsiausieji gali sudalyvauti ávairiausiuose konkursuose susijusiuose su alaus tema, pavyzdþiui, alaus statinës ridenimo konkurse.

Tradicinë alaus ðventë ðeimininëje alaus darykloje Chodovar (www.chodovar.cz) mieste Chodová Planá ávyks rugsëjo 22 d. Lankytojai galës paragauti senovinës èekiðkos virtuvës patiekalus restorane Ve Skále, kuris randasi senovinëse uoliniuose rûsyse. Po skaniø pietø galima atsigaivinti alaus SPA ir pirèiø komplekse arba apsilankyti alaus darykloje.

Nuostabi ðventë alaus mëgëjø laukia 52-oje alaus ðventëje Zatco miestelyje www.docesna.cz. Rugsëjo 4-5 dienomis galima bus patikrinti savo jëgas ðokiuose su alaus bokalu ant galvos bei paragauti 40 alaus rûðiø.

Á alaus sostinæ – Pilsner Fest

Bûtent Plzeň mieste 1842 metais gimë þinomas visame Pasaulyje Pilsner Urquell alus. Jau anuomet Pilsnerio alus þavëjo savo auksine spalva, tirðta sniego baltumos puta ir iðskirtiniu skoniu.
Kasmet rugsëjo mënesá alaus daryklos kieme (www.prazdroj.cz) ávyksta Pilsner alaus festivalis. Ðiemet ðventë vyks rugsëjo 4-5 dienomis.

Paskelbta 2009-06-27, informacijos ðaltinis: Czech Tourism

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas