Alus tûkstantmeèio dainø ðventëje. Foto-reportaþas.

Dainø ðventë nuvilnijo per Lietuvà. O kokios dainos be alaus? Ir koks alus be dainø? Dainø ðventës ðeðtadiená teko paklajoti po Sereikiðkiø parkà. Ir kà gi, informacija apie ten reziduojanèius kaimo aludarius pasitvirtino su kaupu. Ið tolo aplenkdamas palapines su didþiøjø aludariø logotipais, prie kuriø beje eilës buvo þymiai trumpesnës, atkakau iki „stebuklingojo“ keturkampio.

Pirmajame kampe sutikau Kristinà Grigonienæ ið Jovarø kaimo, ir jos „Ðinkoriø“ alø. Gaila, bet nebuvo „Nakvosëlio“, kuris beje oj kaip tiktø ðiai ðventei. Na bet nieko, palauksim kol atsiras „Alaus namuose“ rugpjûèio mënesá. Na bet gurkðnelis „Ðinkoriø“ pakëlë nuotaikà tolimesniam Sereikiðkiø laikinøjø aludþiø tyrinëjimui.

Antrajame kampe sutinkame „Apynio“ aludarius ið Pakaunës. Þmoniø eilë bene didþiausia ið visø, todël iki aludario net pasisveikint neprasibroviau. Na ir kà ji ten trukdyti, juolab kelias pas já eitø pro piktà ðaðlykø kepëjà visus nuþiûrintá tokiu þvilgsniu, kad iðtiestos rankos su ieðmu atstumu net musës skristi bijo.

Treèiajame kampe – Aldona Udrienë ið Jovarø. Alus kaip visada skanus, visa palapinë mirga Ðnekuèio ðypsenomis, kurià papildþiau „Alaus namø“ skrajutëmis. Be alaus buvo galima gauti ir „Davros“ giros. Gira kainavo 4 litus, o alus 5 litus. Tokios kainos beje buvo pas visus aludarius.

Ketvirtà naminiø aludariø kampà uþëmë Pasvalio „Raginëlis“ su aludariu Rimantu Gerve prieðakyje. O aplink pluðo bemaþ visi suaugæ jo ðeimos nariai. Èia jau stabtelëjau ilgiau, nes ðio alaus jau buvau negëræs porà metø. „Kaimynø“ sulindo gan smagiai, kartokas toks, nors aludaris dievagojosi, kad tik ði partija gavosi tokia kartoka. Na bet man tiko. Bet dar labiau tiko „Kaimynø Medaus“ alus. Ajajajaj koks saldutis, jauèiasi tikro medaus skonis, nëra toks „þolelinis“, kaip „Apynio Medaus“. Þodþiu skelbiu „Kaimynø Medaus“ alø ðios ðventës alumi ir atradimu!

Visi aludariai alutá pilstë ir iðsineðimui, todël vakaras prie televizoriaus klausant liaudiðkos muzikos tikrai neprailgo.

Jau iðeinant ið mugës kurioje knibþdëjo visokio plauko tautodailininkø, tarp kuriø produkcijos nieko susijusio su alumi nepastebëjau, uþtikau „Jovarø“ laivà. Arèiausiai Valdovø rûmø priðvartuotame laive þvejai-jûreiviai juokingais drabuþiais pilstë alø net iðsijuosdami, nes vieniems tai buvo pirmas taðkas iðgert alaus, kitiems paskutinis prieð iðeinant.

Taip ir nulingavau á namus, „Alaus namus“, rankose besineðdamas nenugertà „Kaimynø Medaus“ alaus bokalà. Policininkai tik palydëdavo þvilgsniais, bet prieiti pakalbinti nedráso…

Belieka pasiþiûrëti trumpà foto-reportaþà apie tai kà jums papasakojau…

Paskelbta 2009-07-07, informacijos ðaltinis: Vidmantas Laurinavièius, foto irgi.

„Ðinkoriø” kioskelis

„Apynio” citadelë

„Jovarø” aludarë su anûku

„Raginëlio” baèkutë

„Jovarø” barþa…

…ir jos águla

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas