2009 lapkrièio 28 dienà festivalio VERPETAI metu – ir alaus programa

Kino ir menø festivalis VERPETAI
2009.11.25–28

25 d. (treèiadienis)
Varënos kultûros centre (J. Basanavièiaus g. 2)
18 val. – Susitikimas su reþisieriais Algimantu Puipa ir Janina Lapinskaite. Filmo „Elzë ið Gilijos“ pristatymas. Áëjimas nemokamas.

26 d. (ketvirtadienis)
Varënos kultûros centre (J. Basanavièiaus g. 2)
13 val. – Giedrës Beinoriûtës filmø pristatymas ir susitikimas su kûrybine grupe.
Varënos kultûros centro parodø salëje (J. Basanavièiaus g. 17)
17 val. – a.a. Jurgos Ivanauskaitës fotografijø parodos „Tibetas – kita realybë“ ir Elenos Tervidytës fotografijø parodos „Jurga Ivanauskaitë. Paskutinieji gyvenimo mënesiai“ atidarymas;
Varënos kultûros centre (J. Basanavièiaus g. 2)
18 val. – Filmo apie Jurgà Ivanauskaitæ „Ðokis dykumoje“ pristatymas ir susitikimas su kûrybine grupe.
Áëjimai nemokami.

27 d. (penktadienis)
Varënos kultûros centre (J. Basanavièiaus g. 2)
18 val. – Kauno ðokio teatro „Aura“ spektaklis „Metø laikai“.
Bilieto kaina – 15, 20 Lt.
20 val. – Mëgëjiðko kino vakaras. Áëjimas nemokamas.

28 d. (ðeðtadienis)
Varënos kultûros centre (J. Basanavièiaus g. 2)
Nuo 12 val. – Tikro lietuviðko alaus paroda – degustacija. Paskaitos, diskusijos, filmai apie alø ir jo gamybà.
20 val. Gyvo garso koncertas:
GIUSEPPE LORENZONI (Italija)
DELCHIA (Vilnius)
NüM NüM (Vilnius)
VILKDUJA (Vilnius)
VON THRONSTAHL (Vokietija)
ROSE ROVINE E AMANTI (Italija)
Iki paryèiø ðokdins DJs Smetona (Vilnius)
Bilieto kaina – 20 Lt.

———————————————–

VERPETAI (alaus programa)
2009 11 28 – Varënos kultûros rûmai

12:00 Geriausiø pasaulio alaus reklamos klipø retrospektyva. Ið asmeniniø Vidmanto Laurinavièiaus ir Povilo Mikalajûno kolekcijø. Diskusijos prie alaus bokalø (pristato ALUTIS.Lt).

14:00 Filmo „Beer wars“ (USA, 2009), pasakojanèio apie alaus karus tarp maþø ir stambiø aludariø JAV apþvalga, iðtraukø perþiûra (anglø k.), diskusija apie smulkiø aludariø engimà Lietuvoje ir uþsienyje (pristato ALAUS BROLIJA).

15:30 Geriausiø pasaulio alaus reklamos klipø retrospektyva (pristato ALUTIS.Lt). Ið asmeniniø Vidmanto Laurinavièiaus ir Povilo Mikalajûno kolekcijø. Diskusijos prie alaus bokalø.

16:00 Prie diskusijø stalo – atsakymai á klausimus apie ALAUS BROLIJÀ, naujø nariø verbavimas, artimiausiø planø pristatymas.

17:00 Filmas „Kentish Harvest“ (USA, 1947 m.), anglø k., apie alaus apyniø auginimà tradiciniu senoviniu bûdu (pristato ALAUS BROLIJA). Filmà lietuviðkai komentuoja Vidmantas Laurinavièius.

17:20 TV.Alutis.LT pristato kronikà „Naminio alaus gamyba Lietuvoje“. Kronika pasakoja apie alaus gamybà Panevëþio rajone, kalba aludaris Juozas Navickas.

17:30 Diskusijos prie alaus bokalø apie tradiciná alø. Mini paskaita apie tradiciná kaimiðkà tekintà ir keptiná alø, jo skirtumus nuo ðiuolaikiniø technologijø (su skaidrëmis). Atsakymai á visus rûpimus klausimus apie alø.

18:30 Geriausiø pasaulio alaus reklamos klipø retrospektyva (pristato ALUTIS.Lt). Ið asmeniniø Vidmanto Laurinavièiaus ir Povilo Mikalajûno kolekcijø. Diskusijos prie stalø su alaus bokalais, alaus ekspertai atsako á rûpimus klausimus.

Nuo 12:00 iki naktiðokiø pabaigos pristatomas tikras lietuviðkas alus – pilstomas VARNIUKØ, JOVARØ ir RINKUÐKIØ, kaþkiek rûðiø buteliais. Puslitrio kaina 4,50 Lt. Dalinamos skrajutës, bukletai, kita informacija apie lietuviðkà alø.

SVARBU! Visos ALAUS BROLIJOS ir ALUTIS.LT paskaitos, filmai ir ALAUS NAMØ alus skirti tik asmenims, vyresniems nei 18 metø.

Paskelbta 2009-11-10, informacijos ðaltinis: Organizatoriø info

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas