Egiptas: Ten kur atsirado alus, ir dabartinë jo padëtis piramidþiø kraðte

Gerai padirbëjus reikia ir pailsëti. Taigi pirmas kartas Afrikoje. „Alaus namø“ buvau tiesiogine tà þodþio prasme iðsiøstas á Egiptà. Todël reikia apraðyti kas ten per alus. Visø pirma skrydis – „duty free“ Vilniaus oro uoste alus brangesnis nei bet kuriam Vilniaus kioske (6 skardinës – 20 Lt), lektuve skardinë „Kalnapilio“ – 10 Lt arba 3 eurai. Na bet su „Ðvyturio“ skardinëmis (na nebuvo ten ko daugiau ið daiktø panaðiø á alø!) kelionë neprailgo ir ðtai jau lëktuvas nusileidþia Hurghadoje. Pirma mintis – kur alus?

Pagal vietos ástatymus alkoholio parduotuvëse nëra – per 48 valandas nuo atskridimo turistai jo gali ásigyti vadinamose „duty free“ parduotuvëse. Bet likimas taip lëmë, kad man atskridus viena jø sudegë, o antra buvo velniai þino kur, kitame miesto gale. Bet be alaus nelikau.

Visuose baruose alus liejasi laisvai visà parà. Vieðbuèio bare man jo pardavë net 5 val. ryto. Kadangi ne degintis skridau, vieðbuti buvo ne „all included“, bet uþtat miesto centre, vos 100 mertø nuo pagrindinës miesto gatvës ir vos 100 metrø á kità pusæ nuo jûros. Pirmà vakarà, jau sutemus atsisëdau lauko kavinëje „Sea Gull“ ir iðkarto ásitraukiau á alaus meniu. Pirmasis egiptietiðko alaus gurkðnis buvo „Meister Max“, baisi bjaurybë, 8 laipsniø macnumo, tokiam karðtyje ir toká stiprumà? Nea, toliau einame prie silpnesniø. „Luxor Weizen“ – á kvietiná gal ir panaðus, bet net iki lietuviðko kvietinio netraukia, bet jau þymiai geriau nei prieð tai gertas pilstukas. Þodþiu 1 „Meister“ ir 2 „Luxor“ – 48 vietos svarai (24 Lt). Iðsineðimui á vieðbutá paimti 6 buteliukai skirtingo alaus – 70 svarø (35 Lt). Na bet kavinë pasitaikë ið brangesniø, kaip vëliau pasirodë.

Sekanti diena prasidëjo nuo pasivaikðèiojimo po valkatø rajonà – ðeðtà ryto visi dar miega, dirba tik kelios maisto parduotuvës. Pradedame nuo nealkoholinio – „Birell“ – skardinë vienur 2 svarai (1 Lt), gretimoj gatvelëj – 10 svarø. Bet jei igeri vietoje ir graþini butelá, atiduoda 5 svarus. Pastatë dëþæ nuo alaus, padëjo pagalvëlæ, sako sëskis, gerk. Taip ir padariau. Po „trumpo“ pasivaikðèiojimo (maþdaug 10 km nuo centro) link prabangiø vieðbuèiø rajono, tas pats „Birell“ – 1,5 svaro (0,75 Lt). Tiesa tikras alus ten restoranuose jau po 20-28 svarus (10-14 Lt) uþ butelá.

Beje per visà miestà maèiau tik vienà barà, kur alus buvo pilstomas ið baèkø, visur kitur stovi ðaldytuvai, ðaldantys iki 1-2 laipsniø ðilumos. Ir ten visas alus tik buteliukais ir skardinëmis. Tiesa bokalà visada pasiûlo, firminá su logo. Du tokie „Stella“ bokaliukai saugiai atkeliavo ir iki Lietuvos…. Ten pas juos daromas biznis ið visko – nori bokalo, nusiperki uþ 5-7 svarus, nori padëkliuko – svaras. Etiketës ir kamðtelius lupk nuo butelio.

Gráþus á miesto centrà pirmame pasitaikiusiame bare – buteliukas „Sakara Gold“ uþ 9 svarus (4,50 Lt). Bet pasirodo tuo arèiau valkatø rajono, tuo labiau kainos krenta. Tiesa kavinëse sëdi tik turistai ar vietiniai darbuotojai-uþsenieèiai (jie patys musulmonai, alkoholio nevartoja). Ir visur laisvai gausi alaus iðsineðimui, tiesa supakuoto á tamsø juodà maiðelá. Tàdien rasta aludë „Agro Roma“ tapo mano ðtabu, juolab alus ten tekainavo 7,5 svaro (3,75 Lt), susidraugavau su padavëju Ronaldo ir „apsauginiu“ Mustafa (jo darbas vaikðèioti po gatvæ ir kviesti klientus uþeiti á barà). Iðvaþiuojant, kad palikti maþiau svorio bagaþe, padovanojau jiems „Alaus namø“ marðkinëlius, kuriuos jie iðkarto uþsidëjo ir vëliau lakstë po barà su jais (þr. paskutinæ foto).

Taigi koká alø radau Hurghadoje:
„Stella“ – 4,5% – Al Ahram Beverages (Heineken)
„Sakara Gold“ – 4% – Al Ahram Beverages (Heineken)
„Luxor Weizen“ – 5% – Egyptian International Beverages Co. (EgyBev)
„Luxor XXX“ – 10% – Egyptian International Beverages Co. (EgyBev) – 9 Lt skardinë
„Meister Max” – 8% – Al Ahram Beverages (Heineken)

Dar pasitaikë tuðèias butelis „Sakara Seven Stars“, kurio pasak Ronaldo jau nebegamina. Savaime suprantama yra ir uþsienis –„Heineken“, „Lowenbrau“… Parduotuvëse galima rasti apie 10 rûðiø nealkoholinio, bet apie já ir neraðysiu, kadangi jo daug ir neiðragavau, o jis ir yra daþniausiai ne Egipte gamintas. Beje alaus kainà Egipte átakoja stiprumas – silpnas alus kainuoja dvigubai pigiau nei stipresnis.

Koks patarimas keliaujant á Egiptà? Jei ruoðiatës gerti tik alø – neimkite “all included”, nes permokësite kokius 500 Lt, o realiai uþ tokià sumà galima mieste iðgerti (o ne vieðbuèio kiemo ðaligatvio plyteles trinti) apie 140 bokalø alaus, t.y. 20 per dienà. O valgyti ten per tokius karðèius visai nesinori. Per savaitæ rimèiau pavalgiau vos du kartus. O ðiaip teko ir nusidëti – pavalgyti makdonalde, nes vietinis maistas tikrai gan nepriimtinas lietuvaièio skrandþiui.

Daugiau nuotraukø ið “neturistinio” Egipto – www.fotki.com/zwerakas/egiptas-ne-turistams/

Þinoma alaus Egipte gamina ir daugiau, bet deja Hurghadoje jo neradau. Ðtai koks sàraðas puikuojasi RateBeer.com:

1 Sakara Classic
R 3.11 2 Pilsener

2 Stella Marzen
R 3.07 1 Oktoberfest/Märzen

3 Luxor Weizen
2.82 4 German Hefeweizen

4 Sakara 7 Stars
R 2.74 8 Pale Lager

5 Sakara Red
R 2.56 2 Vienna

6 Oro Eight Stars
2.56 4 Malt Liquor

7 Sakara Premium
R 2.51 9 Pale Lager

8 Stella Export
2.39 21 Pale Lager

9 Stella Premium
2.33 21 Pale Lager

10 Luxor Nubia
2.32 13 Foreign Stout

11 Egyptian Pilsener
R 2.17 1 Pilsener

12 Luxor XXX
2.16 10 Malt Liquor

13 Luxor Classic Lager
2.14 8 Pale Lager

14 Meister Lager
2.13 19 Pale Lager

15 Luxor Special Gold
2.09 7 Pale Lager

16 Sakara King
2.01 20 Malt Liquor

17 Stella Lager
1.93 76 Pale Lager

18 Meister Max
1.90 41 Malt Liquor

19 Sakara Gold
1.78 90 Pale Lager

20 Birell
1.58 26 Low Alcohol

21 Santana
1.48 4 Low Alcohol

Paskelbta 2009-12-29, informacijos ðaltinis: Vidmantas Laurinavièius

Pirmo ryto natiurmortas…

Vietos baras, apeitas patrankos ðûvio atstumu

Taip gabenamas alus á barus

Ðvediðkas baras

Staliukas lauko kavinëje Marinos rajone

„Agro Roma” – Ronaldas, að ir Mustafa su „Alaus namø” marðkinëliais

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas