VIII-asis Aludariø Boulingo Turnyras www.alutis.lt taurei laimëti – 2010 03 26

Taigi taigi! Aludariai á mûðá! Po metø petraukos á Lietuvà sugráþta jau AÐTUNTASIS ALUDARIØ BOULINGO TURNYRAS www.ALUTIS.LT TAUREI LAIMËTI! Kaip ir seniau taisyklës nesikeièia. Kiekvienas aludaris ar su alumi susijusi kompanija gali uþregistruoti 3 þmoniø komandà (bûtinai turi bûti bent viena moteris). Registracija pradedama jau dabar, baigiama surinkus 12 komandø. Registruotis arba gauti daugiau informacijos galima el.paðtu [email protected], arba tel. 8 676 73937. Ðiemet visa naktis linksmybiø su ðokiais ir trankiausiu afterparty!!! Bet viskas ið pradþiø.

DEL TECHNINIØ KLIÛÈIØ TURNYRAS PERKELIAMAS Á KOVO 26!!!

Veiksmo vieta ir laikas – 2010 metø kovo 26 diena, penktadienis (labai jau daug buvo praðymø daryti turnyrà savaitgalá). Renkames nuo 19:00 Vilniaus Boulingo Klube (J.Jasinskio g. 16, Vilnius). Vyksta registracija, burtø traukimas, pasiskirstymas takeliais. Apie 19:30 – apðilimas, apie 20:30 þaidimo pradþia. Þaidþiamos dvi áskaitinës partijos, vienos komandos visø trijø þaidëjø taðkai sudedami. Þaidimo pabaiga nusimato apie 23:00-23:30.

Tada visas linksmas bûrys su vëliavomis ir dainomis pro Seimà keliauja á apdovanojimø ceremonijà ir „afterparty“ , kurie vyks ALAUS NAMUOSE (A.Goðtauto g. 8, Vilnius) maþojoje salëje. Ten suskaièiuojami taðkai, ávyksta iðkilminga apdovanojimø ceremonija. Nugalëtojo vëliava keliauja á Alutis.Lt ðlovës muziejø.

Banketà dovanoja ALAUS NAMAI, alaus kiekvienas aludaris á vietà prisistato pats (kiekis neribojamas), likuèiai atitenka Alutis.Lt savanoriams-padëjëjams. Susirinkusius linksmina linksmiausias italas Lietuvoje – DJ Kristijonas. Veiksmas iki 5 val. ryto.

Dalyvavimo mokestis – 400 Lt+PVM. Uþ mokestá gausite þaidimà, prizus, gerà nuotaikà, turnyro marðkinëlius kiekvienam þaidëjui (nurodykit marðkinëliø dydþius iki kovo 5 dienos), banketà, alaus.

Nuotraukos ið senesniø turnyrø:
Septintojo – http://www.fotki.com/zwerakas/boulingo-turnyras-w/
Penktojo – http://public.fotki.com/aludariu-boulingas/5-tasis_aludariu/
Treèiojo – http://www.alutis.lt/news/news.php?id=936

p.s. praðome visas komandas pasigaminti savo vëliavas. Jeigu kà – jas nebrangiai gamina toks Mindë – tel. 8 600 56565.

Pasiilgau Jûsø visø, o ypaè „12“ kamuolio!
Nuoðirdþiai, turnyro prezidentas
Vidmantas Laurinavièius

Paskelbta 2009-01-05, informacijos ðaltinis: Organizatoriø info

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas