Britai net ir þiemà negali be alaus festivaliø

Sausio 20-tà dienà CAMRA paskelbë didþiausios alaus ðventës Didþiojoje Britanijoje, vykstanèios þiemos metu pradþià. Manèesteryje Startavo NATIONAL WINTER ALES FESTIVAL, rengiamas kasmet nuo 1991 metø. Teko ten pabuvoti ir ALAUS BROLIJOS 8 þmoniø kuopelei. Taigi trumpai apraðysime visà veiksmà.

Keturias dienas vykusioje alaus fiestoje buvo galima paragauti virð 200 alaus rûðiø, bei tikro sidro. Visas alus buvo kruopðèiai atrinktas ir aprobuotas CAMRA.

Alaus ðventëje tradiciðkai buvo renkamas geriausias alus, vadinamas tiesiog “Champion Ale”. Ðiemet juo tapo “Elland” alaus darykloje gaminamas “1872 Porter”, uþ savo nugaros palikæs “Breconshire’s” daryklos “Ramblers Ruin” ir “Acorn’s” daryklos “Gorlovka Imperial Stout”.

Teisëjai pastebëjo kad ðiemet buvo ypaè sunku iðrinkti geriausià alø, nes buvo pateikta labai daug naujø ir ypaè kokybiðkø alaus rûðiø. Taip pat buvo renkamas geriausias alus ávairiose siauresnëse kategorijose.

Geriausiu eliu “Old Ale/Strong Mild” klasëje iðrinkti “Breconshire“ alus „Ramblers Ruin“, „Leeds“ alus „Midnight Bell“ ir „Beartown“ alaus daryklos „Black Bear“.

„Barley wine“ (t.y. mieþiø vyno) kategorijoje geriausiais pripaþinti „Robinsons“ daryklos „Old Tom“, „Kinver“ daryklos „Over the Edge“ ir „Otley“ alus „O8“.

Tamsaus alaus („Stouts and Porters“) kategorijoje nugalëjo „Acorn“ daryklos alus „Gorlovka Imperial Stout“, „Beowulf“ alaus daryklos alus „Dragon Smoke Stout“ ir „Wapping“ daryklos „Stout“.

Ðios alaus ðventës metu CAMRA nariai uþverbavo virð 80 naujø nariø. Alaus vartotojø gynimo asociacijà CAMRA ákurë 1971 metais keturi tikro alaus entuziastai. Jau po 2 metø asociacijoje buvo 5000 nariø, ðiuo metu joje yra 100,000 nariø. Asociacija turi virð

2002 metai CAMRA pasiekë, kad bûtø vyriausybë pakeistø alaus akcizø ástatymà, ko dëkoje palengvinta smulkiøjø alaus daryklø dalia. Nuo to laiko pradëjo atsirasti daug naujø smulkiø alaus daryklø. Ðiuo metu Didþiojoje Britanijoje priskaièiuojama apie 700 alaus daryklø, gaminanèiø apie 2500 alaus rûðiø.

Paskelbta 2010-02-15, informacijos ðaltinis: Vidmantas Laurinavièius

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas