Ið kelioniø: BROWAR NA JURZE

Lenkijos pietuose, maþdaug pusiaukëlëje tarp Èenstochovo ir Katovcø yra toks miestelis Zawierce. O jame ir aplankëme vietos alaus daryklà. Ðeimyninë alaus darykla BROWAR NA JURZE ákurta 1997 metais buvusios pieninës teritorijoje, kuris dabar paverstas gana dideliu pramogø centru. Pirmame aukðte restoranas, ðalia statomas senovinio stiliaus vieðbutis ir spa centras.

Mûsø vizito metu alaus darykla nedirbo – sutiktas vieno savininkø sûnus nedraudë pasivaikðèioti po alaus daryklà, kuri labiau primena tarybinio stiliaus alaus daryklà, nei ðiuolaikiniø technologijø monstrà. Kadangi, pasak mums trumpai pristaèiusio alaus daryklà darykla verda alø viso labo tik kartà per savaitæ, visa darykla atrodë tuðèia ir nyki. Alus pilstomas tiek ðalia bravoro esanèiame bare, tiek ir á stiklo butelius. Kai kurios rûðys yra pasterizuojamos, nors yra ir gyvo nepasterizuoto alaus.

Mums pasisekë bent paragauti „Boner Tmawe”, kuris tà dienà buvo pilstomas tik bare. Skonis – bent man tai karamëlë per stipriai suskrudinta, spalva – graþus visais juodas ir sausokas stautas. Stiprumas berods alk. 4,5 tûrio proc.

Kitas rûðis jau gavome stiklo buteliuose – „Boner Pils” ir „Boner Mocne” (alk.6,6 tûrio proc.). Jas iðragavau jau Lietuvoje. „Pils” –kaþkuom priminë „Gubernijos Þiguliná”, nors pas lenkus vël persistengta, ðá kartà su karèiaisiais apyniais. „Mocne” – ðiek tiek maþiau apyniø, nors geriasi gana sunkiai, kad ir tik 6,6. Abu alûs dirbtinai prisotinti E300 (askorbo rûgðtis, natûralus antioksidantas, vitaminas C), pasterizuoti, filtruoti.

Po eksursijos sekë fotosesija prie MIG lëktuvuko, iðstatyto ðalia plento – kaþkaip tokiø lëktuvø teko matyti gan nemaþai, ir visi jie reklamuodavo restoranus. Maisto vietoje neragavome, bet patiekalai ant kitø stalø atrodë gana praðmatniai ir apetitingai. Þodþiu sustoti tikrai verta, juolab pati restorano vidinë aplinka gana pseudo-senovinë, ir skoningai árengta.

Dar pabaigai keli sausi faktai – vanduo alui semiamas ið 125 metrø gylio greþinio. Alaus darykloje pagaminama 20 tûkst. Hektolitrø alaus per metus. Adresas: Zawiercie ul. Paderewskiego 114.

Paskelbta 2010-06-21, informacijos ðaltinis: Vidmantas Laurinavièius

Lëktuvas ir iðkaba prie kelio

Áëjimas á restoranà

Restorano salës

Statomas vieðbutis su Spa centru

Viename ið cechø

Produkcija

Atsisveikinant su bravoru

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas