Garage sale: iðparduodu visà tuntà bokalø, tauriø, stikliniø ir viso kito – uþeikit paþiûrëkit… [atnaujinta liepos 7]

Kadangi nutariau susitvarkyti garaþà (maðina nebetelpa), jame radau visokio (daugiausiai stiklinio) gërio. Taigi jei esi kolekcionierius, baro ar kaimo sodybos savininkas ir neturi ið ko pavaiðinti sveèius – uþmesk aká… Ðiais laikais kai aludariai praktiðai nebedalina bokalø nemokamai, gal kam prireiks nuo dëþutës iki ðimtuko vienodø bokalø ar tauriø nebrangiai (pigiau nei senukuose)…

Iliustracijos – straipsnelio gale. Norint ásigyti skambinam 8 676 73937 arba raðome [email protected]. Patys suprantate po vienà bokalà tikrai neveþiosiu, arba patys pasiimsite Rokantiðkëse, arba galiu perduot per „Alaus namø” barmenus. Didesná kieká Vilniaus teritorijoje atveþèiau. Bet kol kas þiûrim kà turim!

1. Ðvyturio puslitriniai su rankena, masyvaus stiklo – 28 vnt Rastal gamybos, 30 vnt. Sahm gamybos (biðki skiriasi bokalo aukðtis ir logotipo dydis) – po 3,50 Lt./vnt. Imant visà kieká – 180 Lt.
2. Utenos puslitris, aukðtas su rankena – 6 vnt. Rastal, 1 vnt. Sahm – parduodu tik komplektà kartu uþ 22 Lt.
3. Vilkmergës Èili kaimo – 9 vnt. po 5 Lt. Jei visus kartu – 40 Lt uþ viskà. Firminëje deþutëje.
4. Vilkmergës alus litrinis – 6 vnt. po 10 Lt. Visa deþutë – atiduosiu uþ 50 Lt.
5. Nebëra.
6. Kalnapilio litrinis su senu logo – 1 vnt uþ 10 Lt.
7. Tauro su sidabriniu tauru – 3 vnt uþ 10 Lt kartu.
8. Guinness maþos „tulip“ taurës (0,25 litro) -12 vnt, vienoje deþëje, 50 lt uþ visas.
9. Kalnapilis 0,3l litro masyvaus stiklo bokaliukas su rankenële , senas logo – vienetas 3,50 Lt, imant visà kieká – 104 vnt – atiduosiu uþ 300 Lt.
10. Kalnapilis 0,5 be rankenos – 2 vnt. – 10 Lt uþ abu.
11. Kalnapilis Grand 0,3 taurë ant kojelës, su apynio paveiksliuku. Grakðti ir smagi taurë -29 vnt. po 3,50 Lt/vnt, imant visà kieká – 90 Lt.
12. Nebëra.
13. Ðvyturio 0,3 l ið serijos su ðvyturiais – „Ventës rago“ – 13 vnt po 3,5 Lt, imant visas – 35 Lt. Dëþutëje.
14. Nebëra.
15. Utenos 0,3 litro, aukðtas su rankena – 12 vnt. – parduodu tik komplektà kartu uþ 35 Lt.
16. Kruðovice 0,3 ltr taurë, pilna dëþutë 6 vnt. – uþ 20 Lt.
17. Ðvyturio 0,3 l ið serijos su ðvyturiais – „Norvegija“ – 13 vnt., „Ðvedija Gotland“ – 3 vnt., „Ðvedija Nidengen“ – 2 vnt., „Suomija“ – 7 vnt. Viso 25 vnt. uþ 70 Lt. Atskirai parduoèiau nebent norvegus…
18. Kalnapilio medinës servetëlinës – 14 vnt, reikalui esant puikiai persidaþo… 15 Lt uþ visà kieká.
19. Nebëra.
20. Ðvyturio 0,3l su rankenële, 3 vnt, 6 Lt uþ visus (biðki padevëti).
21. Fizz taurë 0,3 litro,6 vnt., 20 Lt uþ viskà.
22. Bajorø stiklas, yra apie 10 vnt. po 2 Lt vienetas.
23. Woodpecker sidro stiklas ant kojelës, 15 vnt. po 3 Lt. Imant visà kieká – 30 Lt.
24. Pepsi reljefinës stiklinës 200 ml, 12 vnt. po 3 lt. Nu labai jau linksmos ir graþios. Visa deþæ atiduosiu uþ 25 Lt.
25. Mëlynos peleninës be jokiø uþraðø, stiklas, 24 vnt. po 3 lt. Imant visà kieká – 50 Lt. Galësite uþsidëti savo logo.
26. Kaþkokio vyno taurë – pridësiu prie kokio kito pirkimo nemokamai.
27. Jagermeister stikliukas. 3 vnt. Labai graþûs ir patogûs, tai po 5 Lt vienetas.
28. Evian mineralinio stiklinaitës 5 vnt. uþ 10 Lt.
29. Dovanø prie kito uþsakymo – Vichy taurelë, 1 vnt.
30. Þr. 26 punktà.
31. Vilkmergës sukto stiklo – þr. 12 punktà.
32. Sobieski storo plastiko servetelinës, dviejø storiø. Viso 37 vnt. Uþ visas 40 Lt. Gerai daþosi arba uþsiklijuoja lipduku. Galima imti maþesniais kiekiais uþ 1,50 Lt/vnt.
33. Nebëra.
34. Kauno alaus plastikinës dëþës alui (telpa 10 buteliø). Yra apie 10 dëþiø. Atiduodu po 10 Lt uþ vnt.
35. SUPER PASIÛLYMAS! Kalnapilio masyvaus stiklo puslitriai. Yra 125 vnt., imant maþiau – 3,50 Lt uþ vienetà, imant daugiau nei 20 vnt. – 2,50 Lt uþ vnt.

Paskelbta 2010-07-06, informacijos ðaltinis: Vidmos garaþas

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas