Tyrimas susiejantis alkoholio vartojimà su moterø nutukimu

Dietologai daþnai moterims pataria visiðkai nutraukti alkoholio vartojimà, kad iðvengti kalorijø. Taèiau naujausi tyrimai rodo, kad moterys, kurios reguliariai ir saikingai saikingai vartoja alkoholá yra maþiau linkusios priaugti svorio maþiau, nei negerianèios moterys.

Iðvados, apie kurias prieð kelias savaites praneðë „Archive of Internal Medicine“ þurnalas, yra grindþiamos 19220 JAV gyvenanèiø 39 metø ir vyresnio amþiaus moterø tyrimais. Visos jos patenka á „normalaus svorio” kategorijà , sudarytà atsiþvelgiant á jø kûno masës indekso tyrimus. Mokslininkai „Brigham“ moterø ligoninëje Bostone stebëjo alkoholio vartojimo áproèius daugiau kaip 13 metø. Apie 60 procentø ið tyriamøjø moterø buvo ðiek tiek arba daþnai iðgerianèios, apie 40 procentø moterø alkoholio nevartojo iðvis.

Per tyrimà, 41 procentas moterø uþsiaugino antsvorio arba nutuko. Nors alkoholyje yra kalorijø, bet á tyrimà átrauktos visos negerianèios moterys faktiðkai priaugo daugiau svorio per stebëjimo laikà: vidutiniðkai apie tris svarus daugiau nei saikingai gerianèios moterys. Antsvorio rizika buvo beveik 30 procentø didesnë pas negerianèias moteris, palyginus su saikingai alkoholá vartojanèiomis.

Bet tokia tendencija nelieèia vyrø. 2003 metø tyrimo Britanijoje rezultatai rodo, kad reguliariai geriantiems vyrams svoris didëjo daugiau nei negerianèiø. Èia bûtø galima kaltinti vyrø ir moterø mitybos skirtumus, mat vyrai daþniausiai pasirenka alkoholá, kaip priedà prie ir taip suvalgomo maisto. O moterys alkoholiu daþniausiai pakeièia dalá savo maisto raciono, tuo paèiu ir kalorijø skaièiø, ypaè angliavandeniø kieká.

Kitas skirtumas tarp moterø ir vyrø – medþiagø apykaitos tyrimai rodo, kad vyro geriamas alkoholis patiria maþai medþiagø apykaitos kûne pokyèiø, o moterims alkoholis ðiek tiek pagreitina metabolizmà.

Paskelbta 2010-08-06, informacijos ðaltinis: Vidmantas Laurinaièius pagal internetà

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas