Alaus mëgëjø nuotykiai Slovakijoje arba pasak Algio Ruðio – „kas jiems leido ásivesti eurà”…

Spalio 8-9 dienà Martino mieste, Slovakijoje vyko jau 35 tarptautinis alaus atributikos kolekcionieriø susitikimas. Á já suguþëjo dalyviai ið beveik 16 valstybiø. Nuvyko ten ir nemaþas bûrys lietuvaièiø, kuriø tarpe ir „Alaus Brolijos“ seniûnas, bei keturi brolijos nariai. Pats miestelis pasirodë gana niûrokas pusiau pramoninis, tarp kalnø, mieste þiûrëti nëra ko, centrinæ gatvæ galima vadinti didele aikðte, pora paminklø ir visur – sovietinis palikimas „eurozonoje“. Ðeðtadiená parduotuvës dirba iki pietø, miestas tuðèias, iðkabos nekeistos matyt nuo senø laikø, sekmadiená iðvis niekas nebeveikia, iðskyrus kelis supermarketus uþ miesto (o jie beje veikia kiaurà parà).

Pats susitikimas vyko vietos sporto komplekse, kuris buvo pasiruoðæs sutikti apie 1000 kolekcionieriø, kuriø buvo laukta, deja (sako viena ið prasèiausiø „birþø“) atvyko tik 350 kolekcionieriø su palyda, þodþiu apie 500-550 þmoniø. Apie prie stalø vykusius mainus nëra ko raðyti – jie turbût vienodi visame pasaulyje. Programoje – tradiciniai þaidimai su alaus bokalais, skardinëmis ir kita atributika.

Ádomiausia dalis, bent jau man – pasienyje sustojæ smulkieji slovakø aludariai. Paragavus po gurkðná kiekvieno alaus iðsirinkau favorità – tamsø “Sessler” alø ið maþo Slovakijos bravoruko. Visur alus buvo ne tik pilstomas, bet ir buteliuose, kainos uþ puslitrá – nuo 0,5 euro iki 1,2 euro. Bemaþ kiekvienas aludaris ðalia savo alaus turëjo ir stipresniø reikaliukø – distiliuotø alaus trauktiniø ir uþpiltiniø. Pasirodo tai yra jø tautinis paveldas ir já laisvai leidþiama daryti maþiesiems aludariams, o prekiaujant ið daryklos ar ðventëse nereikalingas kasos aparatas net stipriesiems gërimams. Paragavau vienos tokios „-ovkos“ ir nutariau visgi likti prie alaus. Tokie gërimai èia jau pasimëgavimui namie prie þidinio.

Ðventëje savo alø taip pat pristatë alaus daryklos “Kaltenbecker”, “Medlesice”, “Þeleznorudsky Belveder”. Susitikimo generalinis rëmëjas – vietos alaus darykla “Martiner”.

Teko susipaþinti su Slovakijos, Serbijos ir Bulgarijos alaus mëgëjø ir atributikos kolekcionieriø klubais. Labai bjauriai pasirodë vengrai, atvaþiavæ tik paspekuliuoti atributika. O ðiaip eiliná kartà árodyta, kad alaus mëgëjai yra atviraðirdþiai, iðskyrus minëtus vengrus kurie kaþko nepasidalino (matyt þemiø) su rumunu, vos nesukeldami muðtyniø renginio „after-party“, vieðbutyje „Èarna Pani“.

Gráþtam prie alaus. Ið bendro kelionës konteksto matosi, kad Lietuva atsilieka su maþaisiais aludariais, ypaè ástatymø srityje. Taip pat tara – visas alus pilstomas tik á stiklinius butelius, rankiniu bûdu, uþdarytus paprastais alaus kamðèiais, graþu net blizga ir paimti patogu. Taip pat populiarios 5 litrø metalinës skardinës – baèkutës. Perkama tuðèia be uþraðø baèkutë, ant jos klijuojamas lipdukas su bravoro etikete. Ir atrodo graþiai ir patogu.

Þodþiu kas ten sako, kad mes jau Europoje, tai labai klysta. Alaus srityje, mes dar „bambalynëje“ eroje.

Paskelbta 2010-10-31, informacijos ðaltinis: Vidmantas Laurinavièius

Pakeliui á Martinà aplankëme ir kelias Slovakø alaus mini-daryklas

Bendras susitikimo vaizdas

Slovakø maþieji aludariai

Èekø maþieji aludariai

Mano favoritas Slovakijoje

Lietuvos olimpinë gëda

Buvo galima gauti ir tokio aluèio

Ið kairës: ALAUS BROLIJOS broliukai Ruslanas (Kijevas) ir Remigijus (Marijampolë) bando paaiðkinti gyvenmimo tiesas Vasiai (Minskas)

Kaip baugu tokiame tuðèiame mieste….

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas