„Nacionaliniame Giros Ringe 2010“ iðrinkta geriausia gira Lietuvoje

Lapkrièio paskutinëmis dienomis jau antrà kartà vykusiame „Nacionaliniame Giros Ringe“ iðrinkta geriausia gira Lietuvoje. Prieð du metus grupelës entuziastø sumastytas renginys ðiemet ágavo didesná màstà, juo susidomëjo daugelis Lietuvos giros gamintojø.

Pagal konkurso taisykles, ringe dalyvaujanti gira buvo atrenkama Lietuvos parduotuvëse, gamintojams neþinant ir nedalyvaujant. Gira vertinama „aklos degustacijos“ bûdu, iki tol laikoma vienodomis sàlygomis 3 dienas. Viso ringe dalyvavo net 26 Lietuvos rinkoje parduodamos giros. Ringo metu vertinamos ne tik vietos gamintojø giros, bet ir populiariausi importinës giros pavyzdþiai.

Komisijoje dalyvavo 20-60 metø vyrai ir moterys, niekaip nesusijæ su gamintojais, dalis komisijos surinkta paskelbus þinutæ internete. Komisijai iðkilmingai vadovavo Ðarûnas Maèiulis – „Poliarizuotø stiklø“ lyderis, prieð kelis metus visiðkai atsisakæs alkoholio, ir pasako jo nuo to laiko tapæs „didþiausiu giros þinovu“ Lietuvoje. Ringà jau antrà kartà organizavo tinklapis www.alutis.lt ir jo ákûrëjas, alaus ekspertas Vidmantas Laurinavièius. Ringas remiamas tik privaèiø rëmëjø ir ámoniø lëðomis, tapimas renginio rëmëjø visiðkai neátakojo rezultatø, nes degustacija buvo vykdoma vadinamu „akluoju“ bûdø, kai komisijos nariai neþino, kokià girà ragauja.

Ragautos giros pavadinimus komisijos nariai suþinojo tik pasibaigus degustacijai ir paskaièiavus galutinius ávertinimus. Buvo vertinama giros iðvaizda, aromatas, skonis, liekamasis skonis, angliarûgðtës kirpimas, bendra vertë. Maksimalus ámanomas surinkti balas – 25, maþiausiai gira galëjo bûti ávertinta 5 balais. Laimëjusi gira surinko 17,73 vidutiná balà, prasèiausiai ávertinta – 8,73 vidutiniu balu.

Po finalinio degustavimo paaiðkëjo ir ðiø metø rezultatai. Aukso medaliais apdovanotos net keturios giros, surinkusios panaðius, aukðtus balus – „Baèkoriø“ (gamintojas „Vilniaus Alus“, 16,73 balo), „Duonos“ („Gubernija“, 16,45 balo), „Duonos“ („Aurovë“, 16,17 balo) ir „Kaimiðka“ („Selita“, 16,17 balo).

Bet dideliu, net viso balo atotrûkiu á prieká ásiverþë ir ringo „Grand Prix” laimëjo visai neseniai rinkoje atsiradusi „Tauro Nefiltruota“ gira (gamintojas „Kalnapilio-Tauro grupë“, 17,73 balo). Ringe taip pat iðdalinti du sidabro ir keturi „paguodos“ – bronzos – medaliai. Pilnà dalyviø ir laimëtojø sàraðà galite rasti ringo tinklapyje www.alutinis.lt/ngr/. Visiems laimëtojams netrukus bus áteikti laimëjimus liudijantys diplomai ir medaliai.

Pirmajame konkurse 2008 m. pirmas tris vietas tvirtai uþsitvirtino „Vilniaus alaus“ produkcija.

Paskelbta 2010-12-01, informacijos ðaltinis: Organizatoriø informacija

Atgal

  >> Komentarø skaièius: 0


JÛSØ KOMENTARAS:

Vardas:
El. paðtas:
Áraðykite ðiuos simbolius:

  Komentaras: Liko raidþiø: 1500  
Atgal

Alutis.lt redakcija pasilieka teisæ paðalinti tuos skaitytojø komentarus, kurie yra nekultûringi, pasiraðyti kito asmens vardu, nesusijæ su tema, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip paþeidþia ástatymus. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus. Uþ komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbæ skaitytojai, kurie gali bûti patraukti baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën uþ ðmeiþikiðkus, vieðøjø ar privaèiøjø asmenø garbæ ir orumà áþeidþianèius, tautinæ ar kitokià neapykantà skatinanèius teiginius, smurto kurstymà, raginimus nuversti teisëtà Lietuvos valdþià bei kitokius neteisëtus veiksmus. Alutis.lt redakcija bendradarbiauja su teisësaugos institucijomis ir jø praðymu suteiks duomenis apie skaitytojà, paskelbusá ástatymus paþeidþiantá komentarà. Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas