ÁVERTINK LIETUVIÐKÀ ALØ!
Iðsakyk savo nuomonæ apie lietuviðkà alø. Jeigu nerandi kokio alaus èia, bûtinai praneðk apie tai mums el. paðtu [email protected]. Ðiame sàraðe yra ne tik dabar gaminamas alus, bet ir gamintas anksèiau – galbût jûsø prisiminimai ir pagyros þodþiai privers aludarius ir vël juos gaminti? O gal padràsins naujø rûðiø sukûrimui?

Alaus Purslai – Antrokas  [skaitë: 1561, ávertino: 0]
Alaus Purslai – Aukðtuomenës  [skaitë: 1232, ávertino: 0]
Alaus Purslai – Gintarinë puta  [skaitë: 1204, ávertino: 0]
Alaus Purslai – Pirmokas  [skaitë: 1192, ávertino: 0]
Alaus Purslai – Sauliaus  [skaitë: 3308, ávertino: 3]
Alaus Purslai – Þilvièiø  [skaitë: 1026, ávertino: 0]
Avilys – Korio  [skaitë: 4377, ávertino: 4]
Avilys – Medaus  [skaitë: 5542, ávertino: 7]
Avilys – Ðviesusis  [skaitë: 5434, ávertino: 6]
Birþø alus – 8,8  [skaitë: 2742, ávertino: 2]
Birþø alus – Herojus 5,0  [skaitë: 1024, ávertino: 0]
Birþø alus – Herojus 6,0  [skaitë: 1049, ávertino: 0]
Birþø alus – Herojus 8,0  [skaitë: 1134, ávertino: 0]
Birþø alus – Kablys  [skaitë: 6547, ávertino: 7]
Birþø alus – Mieþinis  [skaitë: 6094, ávertino: 7]
Birþø alus – Mieþinis Premium  [skaitë: 6550, ávertino: 7]
Birþø alus – Radvilø  [skaitë: 4041, ávertino: 3]
Birþø alus – Senovinis  [skaitë: 4609, ávertino: 4]
Birþø alus – Ðirvenos  [skaitë: 7850, ávertino: 10]
Birþø alus – Smûgis  [skaitë: 6823, ávertino: 7]
Birþø alus – Stiprusis  [skaitë: 3710, ávertino: 4]
Birþø alus – Super Kablys  [skaitë: 15762, ávertino: 30]
Bravaria – Ajerø  [skaitë: 6908, ávertino: 9]
Bravaria – Baltas  [skaitë: 4262, ávertino: 5]
Bravaria – Premium  [skaitë: 13360, ávertino: 14]
Bravo.r.a.s. – Vyðniø Skonio  [skaitë: 5060, ávertino: 5]
Bravo.r.a.s. – Þaliosios Citrinos Skonio  [skaitë: 3835, ávertino: 3]
Fulgor – Dvariðkas  [skaitë: 9167, ávertino: 11]
Fulgor – Dvariðkas Tamsusis  [skaitë: 8736, ávertino: 11]
Giedrija – Aukðtaitijos  [skaitë: 4786, ávertino: 4]
Giedrija – Aukðtaitijos lengvas  [skaitë: 5669, ávertino: 6]
Gubernija – Dvaro Miðas  [skaitë: 3715, ávertino: 4]
Gubernija – Ekstra  [skaitë: 6962, ávertino: 9]
Gubernija – Grand  [skaitë: 4611, ávertino: 3]
Gubernija – Guber Hi-Fi  [skaitë: 5154, ávertino: 6]
Gubernija – Kunigaikðèiø  [skaitë: 16961, ávertino: 42]
Gubernija – Kvietinis  [skaitë: 6747, ávertino: 8]
Gubernija – Ledo  [skaitë: 4402, ávertino: 5]
Gubernija – Ledukas  [skaitë: 8697, ávertino: 12]
Gubernija – Optima Linija Stiprusis  [skaitë: 6846, ávertino: 6]
Gubernija – Stella  [skaitë: 7512, ávertino: 12]
Gubernija – Þalgirio  [skaitë: 7136, ávertino: 8]
Gubernija – Þigulinis  [skaitë: 8550, ávertino: 10]
Juozo – HBH juodas  [skaitë: 6027, ávertino: 7]
Juozo – HBH nefiltruotas  [skaitë: 3638, ávertino: 3]
Juozo – HBH ðviesus  [skaitë: 3268, ávertino: 3]
Kalnapilis – 3 Salyklai  [skaitë: 2809, ávertino: 3]
Kauno alus – Birþieèiø  [skaitë: 3355, ávertino: 4]
Kauno alus – Broliai Juodvarniai  [skaitë: 1141, ávertino: 0]
Kauno alus – Broliai Juodvarniai 9,5  [skaitë: 1162, ávertino: 0]
Kauno alus – Fano  [skaitë: 1045, ávertino: 0]
Kauno alus – Geros progos  [skaitë: 1218, ávertino: 0]
Kauno alus – Kauno  [skaitë: 4221, ávertino: 6]
Kauno alus – Pilies premium  [skaitë: 1283, ávertino: 0]
Kauno alus – Pilot  [skaitë: 1028, ávertino: 0]
Kauno alus – Pilsner Plius  [skaitë: 1050, ávertino: 0]
Kauno alus – Puntuko  [skaitë: 1027, ávertino: 0]
Kauno alus – Senasis Porteris  [skaitë: 4569, ávertino: 6]
Kauno alus – Sostinës  [skaitë: 1096, ávertino: 0]
Kauno alus – Tvirtovës  [skaitë: 1108, ávertino: 0]
Kauno alus – Tvirtovës Ekstra  [skaitë: 1007, ávertino: 0]
Kauno alus – Tvirtovës Ledo  [skaitë: 2754, ávertino: 3]
Kauno alus – Tvirtovës Plius  [skaitë: 967, ávertino: 0]
Kauno alus – Tvirtovës Tradicinis  [skaitë: 988, ávertino: 0]
Kauno alus – Þaliakalnio auksinis  [skaitë: 1100, ávertino: 0]
Kauno alus – Þaliakalnio stiprusis  [skaitë: 1065, ávertino: 0]
KTG – Kalnapilio Dvaro  [skaitë: 1028, ávertino: 0]
KTG – Kalnapilis 7:30  [skaitë: 13147, ávertino: 20]
KTG – Kalnapilis Grand  [skaitë: 1275, ávertino: 0]
KTG – Kalnapilis In Ice  [skaitë: 1088, ávertino: 0]
KTG – Kalnapilis Original  [skaitë: 1110, ávertino: 0]
KTG – Kalnapilis Pilsner  [skaitë: 1240, ávertino: 0]
KTG – Tauras Tradicinis  [skaitë: 10632, ávertino: 19]
M.Lokys – 9,5 Lokio  [skaitë: 973, ávertino: 0]
M.Lokys – Auksinis Princas  [skaitë: 943, ávertino: 0]
M.Lokys – Aukðtaièiø Vestuvinis  [skaitë: 961, ávertino: 0]
M.Lokys – Drakono  [skaitë: 1091, ávertino: 0]
M.Lokys – Eurika ðviesusis  [skaitë: 6007, ávertino: 8]
M.Lokys – Firminis  [skaitë: 966, ávertino: 0]
M.Lokys – Fortûna  [skaitë: 966, ávertino: 0]
M.Lokys – Ledinis  [skaitë: 1050, ávertino: 0]
M.Lokys – Lokio  [skaitë: 1190, ávertino: 0]
M.Lokys – Medþiotojø  [skaitë: 970, ávertino: 0]
M.Lokys – Rudasis Lokys  [skaitë: 1162, ávertino: 0]
M.Lokys – Ryklio Nasrai  [skaitë: 1128, ávertino: 0]
M.Lokys – Ryklio Nasrai 9,5  [skaitë: 1118, ávertino: 0]
M.Lokys – Salyklinis  [skaitë: 1051, ávertino: 0]
M.Lokys – Sena Pilis  [skaitë: 1034, ávertino: 0]
M.Lokys – Titnagas  [skaitë: 1068, ávertino: 0]
M.Lokys – Trys Lokiai  [skaitë: 1106, ávertino: 0]
M.Lokys – Vairuotojø  [skaitë: 1202, ávertino: 0]
M.Lokys – Vasaros  [skaitë: 976, ávertino: 0]
M.Lokys – Vestuvinis  [skaitë: 1089, ávertino: 0]
Memelis – Juodasis  [skaitë: 3953, ávertino: 4]
Memelis – Ðviesusis  [skaitë: 4406, ávertino: 6]
Piniavos – Kastro alus  [skaitë: 1245, ávertino: 0]
Ponoras – Kaubojø  [skaitë: 7009, ávertino: 11]
Ragutis – Cuba  [skaitë: 6805, ávertino: 9]
Ragutis – Fortas Draught  [skaitë: 4145, ávertino: 5]
Ragutis – Fortas Stipriausias  [skaitë: 1180, ávertino: 0]
Ragutis – Fortas Stiprusis  [skaitë: 1211, ávertino: 0]
Ragutis – Fortas Ðviesusis  [skaitë: 4259, ávertino: 5]
Ragutis – Fortas Tradicinis  [skaitë: 3011, ávertino: 4]
Ragutis – Horn Disel  [skaitë: 3092, ávertino: 3]
Ragutis – Horn Dry  [skaitë: 2264, ávertino: 2]
Ragutis – Horn Light  [skaitë: 2510, ávertino: 3]
Ragutis – Horn Premium  [skaitë: 2875, ávertino: 5]
Ragutis – Horn Strong  [skaitë: 1014, ávertino: 0]
Ragutis – Pilsneris  [skaitë: 5381, ávertino: 6]
Rinkuðkiai – Agaro Lengvas  [skaitë: 2272, ávertino: 2]
Rinkuðkiai – Agaro Stiprusis  [skaitë: 1042, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Agaro Tradicinis  [skaitë: 1049, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Beer Ninety Nine  [skaitë: 3909, ávertino: 2]
Rinkuðkiai – Birþieèiø Classic  [skaitë: 1043, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Birþieèiø extra stiprusis  [skaitë: 1184, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Birþieèiø Mieþinis  [skaitë: 1137, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Birþieèiø Stiprusis  [skaitë: 1209, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Birþieèiø Tradicinis  [skaitë: 1058, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Exclusive  [skaitë: 1009, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Mieþinis Classic  [skaitë: 2157, ávertino: 2]
Rinkuðkiai – Penktas  [skaitë: 1028, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Piliakalnio  [skaitë: 2545, ávertino: 3]
Rinkuðkiai – Port Light  [skaitë: 1013, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Port Premium  [skaitë: 1075, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Uosto  [skaitë: 1018, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Þaibo  [skaitë: 1001, ávertino: 0]
Rinkuðkiai – Þaibo Plius  [skaitë: 1469, ávertino: 0]
SUA – Adler Bock  [skaitë: 5877, ávertino: 9]
SUA – Blindos tradicinis  [skaitë: 18256, ávertino: 42]
SUA – Ðvyturio  [skaitë: 7670, ávertino: 10]
SUA – Ðvyturio Baltas  [skaitë: 9667, ávertino: 15]
SUA – Ðvyturio Baltijos  [skaitë: 10329, ávertino: 13]
SUA – Ðvyturio Degintas  [skaitë: 3935, ávertino: 3]
SUA – Ðvyturio Ekstra  [skaitë: 16819, ávertino: 42]
SUA – Ðvyturio Ekstra Draught  [skaitë: 9980, ávertino: 15]
SUA – Ðvyturio Gintarinis  [skaitë: 4027, ávertino: 5]
SUA – Ðvyturio Nealkoholinis  [skaitë: 5974, ávertino: 8]
SUA – Ðvyturio Originalusis  [skaitë: 6152, ávertino: 7]
SUA – Ðvyturio Originalusis  [skaitë: 3915, ávertino: 6]
SUA – Ðvyturio Premium Pils  [skaitë: 3425, ávertino: 4]
SUA – Ðvyturio Stipriausias  [skaitë: 5516, ávertino: 7]
SUA – Utenos  [skaitë: 2793, ávertino: 4]
SUA – Utenos Auksinis  [skaitë: 2698, ávertino: 3]
SUA – Utenos D-Light  [skaitë: 3236, ávertino: 4]
SUA – Utenos Ice  [skaitë: 1074, ávertino: 0]
SUA – Utenos Pilsener  [skaitë: 3350, ávertino: 5]
SUA – Utenos Porteris  [skaitë: 3724, ávertino: 5]
SUA – Utenos Stiprusis  [skaitë: 1004, ávertino: 0]
 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas