Aludaris ieðko darbo:
41 m. aludaris, turintis 17 m. darbo patirtá, neprasigëræs, atsakingas, turintis gerus kontaktus su „Silvesta” ir su paèiu velniu, laukia ávairiø pasiûlymø dël darbo ar kitokiu 😉
tel. 8 684 51612, [email protected]Parduodu (Pasvalys):
1. Vandens ruoðimo áranga. Kaina 8000 Lt
a) vandens hidroforas
b) vandens grubaus valymo filtras
c) du nugeleþinimo filtrai
d) vandens minkðtinimo filtras
2. 4000 dm3 talpos vandens kaitinimo indas. Kaina 3500 Lt
3. 5000 dm3 talpos salyklo salinimo indas. Kaina 10000 Lt
4. Apyniø virimo indas. Kaina 2500 Lt
5. Salyklo malûnas – traiðkytuvas. Kaina 2000 Lt
6. Misos nusodintuvas. Kaina 600 Lt
7. Trys plokðteliniai ðilumokaièiai. Kaina po 2500 Lt
8. 4000 dm3 talpos ledinuoto vandens akumuliacinis rezervuaras. Kaina 3000 Lt
9. 7,5 kw ðaldymo galio agregatas su trim spiraliniais ðilumokaièiais ledinuotam vandeniui ruoðti. Kaina 8000 Lt
10. Ðeðios atviro tipo po 2500 dm3 fermentacijos talpos su auðinimo „marðkinëliais“. Vieneto kaina 3000 Lt
11. Ðeðios, ið vidaus emaliuotos po 6500 dm3 alaus brandinimo talpos. Vieneto kaina 5000 Lt
12. 5,0 kw brandinimo patalpos atðaldymo kompresorius su iðgarintoju „Kuba“. Kaina 10000 Lt
13. 4000 dm3 nerûdijanèio plieno talpa su „marðkinëliais“. Kaina 8000,00 Lt
14. 4000 dm3 nerûdijanèio plieno talpa. Kaina 3000 Lt
15. Gatavos produkcijos patalpos kompresorius su iðgarintoju. Kaina 3000 Lt
16. Detomitinis alus filtras. (viena uþkrova vid. 6000 dm3 alus iðfiltruoti). Kaina- 20000 Lt
17. „PET“ buteliø iðpilstymo árenginys „karuselë“. Kaina- 1000 Lt
18. Kamðèiø uþsukimo árenginys. Kaina- 200 Lt
19. Termo tunelis.(6 metrø metrø nerûdijanèio plieno transporteris, buteliai sukraunami rankomis). Kaina 2500 Lt
20. Alaus statiniø „KËG“ plovimo – dezinfekavimo árenginys. Kaina 3000 Lt
21. 300 vnt. „A“ tipo alaus statiniø „KËG“. Kaina-nuo 80 iki 120 Lt (priklausomai nuo stovio).
22. Alaus iðpilstymo kolonëlës, ðaldytuvai, siurbliai (pagal susitarimà vietoje)

Algis Maèiukas, tel. 8 676 43344Parduodu (Alytuje):
1. Alaus atðaldymo ir iðpilstymo árangà – 2 komplektus. Komplektà sudaro:
   a) alaus atðaldytojas, 2 kanalø
   b) „kobra” su dviem kranais
   c) anglies dvideginio reduktorius
   d) padëklas
   e) 2 mikromatikai”A” tipo
Komplekto kaina – 699 Lt.
2. Mobilø barà (nerûd. plieno su ratukais)
Kaina – 299 Lt.
Tel.: 868714742, [email protected]UAB „Lietuviðkas midus” parduoda CO2 prisotintø gërimø iðpilstymo linijà

Gerimø iðpilstymo maðinai, etikeèiø klijavimo maðinai, 1999 m. atliktas kapitalinis remontas. Kamðteliø uþsukimo maðina, mikso saturatorius (komi-45), pusiau automatinis termo tunelis ir nerûdijanèio plieno transporteriai pagaminti 1999 m.

Trumpas irengimø apraðymas:
1. Iðpilstymo maðina XRB-6. 24 iðpylimo kranai, buteliø prispaudimas ið apaèios. Galima pilti ir PET ir stiklinius butelius.
2. Kamðèiø uþsukimo maðina. Viena uþsukimo galvutë. Vibro bunkeris kamðèiams. Keièiama galvutë uþsukti metaliniam kamðteliui.
3. Linijine etikeèiø klijavimo maðina. Staèiakampë etiketë max. 120x240mm
4. Mikso saturatorius „Komi-45”. Maiðo paruoðtà sirupà, vandená ir CO2.
5. Pusiau automatinis termo tunelis. Rankomis sugrupuojami buteliai.
6. 15 metrø nerûdijanèio plieno transporterio su vienu moto reduktorium (rankinis greicio keitimas).
7. Linijos naðumas 3000 1.5 l buteliø per valandà. Linija nuo 1999 m. dirbusi labai nedaug (per savaitæ nuo 8 iki 16 valandø). Visi irengimai veikiantys.

Linijos pardavimo kaina 150 000 Lt be PVM
K. Stankevièius, tel. 8 686 40293Skambinkite +370-676-73937 arba raðykite el.paðtu [email protected]. Skelbimo ar informacijos patalpinimo kainos – sutartinës. Skelbiama visa informacija susijusi su alaus gamybos árangà, medþiagas, paslaugas aludariams.
 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters