2009-01-05   VIII-asis Aludariø Boulingo Turnyras www.alutis.lt taurei laimëti – 2010 03 262008-08-26   „Vilkmergës Alutinio Maratonas 2008” – jau greitai! Sudalyvauk!2008-06-27   Lietuvos þvejø rinktinë iðvyko á Europos èempionatà2008-04-07   Aludariø boulingo priekyje ir vël „Utenos alus” (papildyta foto)2008-03-04   VII-asis tradicinis aludariø boulingo turnyras, tinklapio www.alutis.lt taurei laimëti [pataisyta!]
Alus ir azartiniai lošimai: ką reikia žinoti?

2021-03-30  Pripažįstama, jog alkoholis ir azartiniai lošimai yra dvi žmonių sąmoningai pasirinktos pasaulio silpnybės. Šios ydos tarsi papildo viena kitą ir dažnai žaidimai neįsivaizduojami be taurės. Kazino taip lošėjams pakelia nuotaiką bei stengiasi išlaikyti žmogaus susidomėjimą žaidimu.

Parduodama alaus daryklos áranga

2010-12-31  Detalës – þinutës viduje.

„Nacionaliniame Giros Ringe 2010“ iðrinkta geriausia gira Lietuvoje

2010-12-01  Lapkrièio paskutinëmis dienomis jau antrà kartà vykusiame „Nacionaliniame Giros Ringe“ iðrinkta geriausia gira Lietuvoje. Prieð du metus grupelës entuziastø sumastytas renginys ðiemet ágavo didesná màstà, juo susidomëjo daugelis Lietuvos giros gamintojø. Pagal konkurso taisykles, ringe dalyvaujanti gira buvo atrenkama Lietuvos parduotuvëse, gamintojams neþinant ir nedalyvaujant. Gira vertinama „aklos degustacijos“ bûdu, iki tol laikoma vienodomis sàlygomis 3 dienas. Viso ringe dalyvavo net 26 Lietuvos rinkoje parduodamos giros. Ringo metu vertinamos ne tik vietos gamintojø giros, bet ir populiariausi importinës giros pavyzdþiai.

Didelis traktatas apie maþà alaus skardinæ

2010-11-30  Jau 1909 metais Rièmonde (Virginijos valstija, JAV) „The American Can Company“, gaminusi skardines konservams ir kitoms maisto ir pramonës prekëms, pradëjo eksperimentuoti su alaus pakuotëmis. Amerikos aludariai jau seniai ieðkojo vienkartinës ir lengvai perdirbamos taros alui. Metalinës skardinës atrodë tikras iðsigelbëjimas ðiuo klausimu. Bet viskà sustabdë viena alaus taros savybë – iðlaikyti didelá spaudimà. Jeigu maisto ir naftos produktams uþtekdavo skardos, kuri atlaikydavo 16-20 svarø á kvadratiná colá spaudimà, tai alaus iðlaikymui reikëjo pasiekti net 80 svarø pasiprieðinimà. Tyrimai ir bandymai uþsitæsë beveik deðimtmetá ir tada…

Alaus mëgëjø nuotykiai Slovakijoje arba pasak Algio Ruðio – „kas jiems leido ásivesti eurà”…

2010-10-31  Spalio 8-9 dienà Martino mieste, Slovakijoje vyko jau 35 tarptautinis alaus atributikos kolekcionieriø susitikimas. Á já suguþëjo dalyviai ið beveik 16 valstybiø. Nuvyko ten ir nemaþas bûrys lietuvaièiø, kuriø tarpe ir „Alaus Brolijos“ seniûnas, bei keturi brolijos nariai. Pats miestelis pasirodë gana niûrokas pusiau pramoninis, tarp kalnø, mieste þiûrëti nëra ko, centrinæ gatvæ galima vadinti didele aikðte, pora paminklø ir visur – sovietinis palikimas „eurozonoje“.

2010-12-31   Parduodama alaus daryklos áranga

2010-12-01   „Nacionaliniame Giros Ringe 2010“ iðrinkta geriausia gira Lietuvoje

2010-11-30   Didelis traktatas apie maþà alaus skardinæ

2010-10-31   Alaus mëgëjø nuotykiai Slovakijoje arba pasak Algio Ruðio – „kas jiems leido ásivesti eurà”…

2010-08-06   Tyrimas susiejantis alkoholio vartojimà su moterø nutukimu

2010-07-28   Ðkotiðkas alus: 55 laipsniai stiprumo, 500 GBP kaina, buteliai patalpinti iðkamðose

2010-07-22   Pirmame 2010 m. pusmetyje Rusijoje alaus gamyba smuko. Ar?

2010-07-06   Garage sale: iðparduodu visà tuntà bokalø, tauriø, stikliniø ir viso kito – uþeikit paþiûrëkit… [atnaujinta liepos 7]

2010-06-21   Ið kelioniø: BROWAR NA JURZE

2010-06-17   Sibire pastatytas paminklas aludariui

2010-06-10   Londonas gràþina viduramþiø tradicijas: miestas turës savo oficialø alaus ragautojà

2010-04-12   Vokietijoje pastatytas rekordinis namas ið alaus padëkliukø

2010-04-03   Maþø alaus daryklø Jungtinëje Karalystëje daugëja

2010-02-15   Britai net ir þiemà negali be alaus festivaliø

2009-12-29   Egiptas: Ten kur atsirado alus, ir dabartinë jo padëtis piramidþiø kraðte

2009-12-12   ALAUS BROLIJOS info, Sausis 2010.

2009-12-01   Ðveicarø alaus megëjai kovoja prieð uþsienio kapitalo invazijà

2009-11-10   2009 lapkrièio 28 dienà festivalio VERPETAI metu – ir alaus programa

2009-10-14   Bankrutavo „Pasvalio gërimai”, sekantis – „Ponoras”?

2009-09-24   Ðiandien visame pasaulyje ðvenèiamas „Guinness“ alaus gamintojo 250 metø jubiliejus

2009-08-22   “Lotos” gyvas alus su naturaliu medumi

2009-08-21   „Ðvyturys“ kratosi Lietuvos vardo?

2009-08-14   „Maþø alaus daryklø ðventë” Belmonte 2009 09 05-06

2009-07-11   Aluje marinuotas Kurtuvënø dvaro kumpis tirpsta burnoje

2009-07-07   Alus tûkstantmeèio dainø ðventëje. Foto-reportaþas.

2009-07-07   Ðiek tiek apie alaus kokteilius Lietuvoje

2009-06-27   Alaus festivaliai Èekijoje ðià vasarà

2009-05-21   „Miller” aludariai paleido 1 sekundës trukmës vaizdo reklamas

2009-05-21   Kolekcionavimo aistra – stipresnë uþ sunkmetá

2009-04-29   Èekø aludariai kovoja su smurtu ðeimose

2009-04-29   „Ðvyturys-Utenos alus” – ástatymø lauþymo lyderis ! Anarchy in ÐUA!

2009-04-29   Ir Ðetonas turi savo alø…

2009-04-25   Video apie maþuosius aludarius JAV

2009-04-25   Èekiðko alaus festivalis Prahoje 2009 05 21 – 24

 

Ar pastaruoju metu daþniau vartojate gyvà tikrà maþø alaus daryklø alø, palyginus nei kelis metus prieð?

Taip

Ne

Tiek pat

Jûsø lytis: Vaikinas Mergina
 
 
5 populiariausi lošimo automatai alaus tema 2022-07-18 (LT)

Ar verta gerti lošiant?  2022-05-25 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio” alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)

 Kitàmet gali kilti „Kalnapilio” alaus kaina 2010-11-30 (LT)

 „Baltika” alø Baltijos ðalyse platins „Carlsberg Baltic” ámonës 2010-11-30 (LT)

 „Anykðèiø vynas” uþ „Vilkmergës alaus” prekës þenklus sumokëjo 2 mln. Lt 2010-11-30 (LT)

 Kada karys gali gerti alø? 2010-11-02 (LT)

 Jei bus apribota prekyba alkoholiu, Alytaus jaunimas þada mitinguoti 2010-10-28 (LT)

 Teismø slenksèius minantys Ðiauliø barø savininkai negavo leidimo dirbti naktimis 2010-10-23 (LT)

 Daugëja norinèiøjø prekiauti alkoholiu 2010-10-23 (LT)

 Rusijos policininkai „matys“ girtus vairuotojus 2010-10-22 (LT)

 Britanijoje siûloma drausti alkoholio pardavimo akcijas 2010-10-18 (LT)

 Henrikui Daktarui nustatytas 0,6 promilës alkoholio girtumas 2010-10-18 (LT)

 Svaigalai vël atpigs 2010-10-15 (LT)

 Kauno politikai neapribojo prekybos alkoholiu laiko kioskuose 2010-10-14 (LT)

 „Ryanair“: neapmuitintø prekiø parduotuves – lauk 2010-10-14 (LT)

 Europos krepðinio èempionato metu policija siûlo uþdrausti alkoholio prekybà arenose 2010-10-14 (LT)

 Alkoholio gamintojai rado uþtarëjø Seime 2010-10-14 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjas


© 2023. Visos teisės saugomos.