Vilkmergës alus, UAB

Gilios aludarystës tradicijos Ukmergës kraðte gyvuoja jau ne vienà ðimtmetá. VILKMERGË- senasis Ukmergës pavadinimas. Pasak legendøø, senovëje ðioje vietoje stovëjusi pilis, kurioje gyveno visoje apylinkëje þinoma þynë, laikiusi prijaukintà vilkà. Þmonës jà vadino vilko merga, t.y. vilkmerge, nes þynë ið vilko buvo perëmusi jo dràsà ir stiprybæ. Neveltui ir alus buvo pavadintas VILKMERGËS vardu. Toks alus pirmà kartà buvo iðvirtas dar ðimtmeèio pradþioje Ukmergës valsèiuje, Mielioniø kaime gyvenusio ûkininko Juozo Èivilio. Jis dar 1905 metais gavo caro leidimà turëti alaus daryklà (t.y. laikyti bravorà) ir daryti alø. Nenuostabu, kad legendø apipintame kraðte atsirado ámonë, kuri sumanë atgaivinti ðio kraðto aludarystës tradicijas. 1993 m., ásigijus nedidelæ alaus virimo árangà bei subûrus gerai ðio puikaus gintarinio gërimo gamybos subtilybes iðmananèius ámones, netoli Ukmergës buvo ákurta lietuviðko kapitalo uþdaroji akcinë bendrovë VILKMERGËS ALUS. Tø paèiø metø spalio mënesá pagal senà kraðto alaus receptà, naujojoje gamykloje buvo iðvirtas pirmasis VILKMERGËS alus. Ið pradþiø tikrasis lietuviðkas alus buvo tiekiamas á barus ir kavines, kur kiekvienas galëjo ásitikinti putojanèio gërimo ið statinës kokybe. Aukðtos kokybës ir puikaus iðskirtinio skonio alus, iðvirtas pagal kraðto aludarystës tradicijas buvo pripaþintas plataus alaus þinovø rato. Per vienerius metus ðio alaus paklausa taip ûgtelëjo, jog nepakako turimø 600000 litrø per metus pajëgumø. Teko plësti ne tik alaus daryklos pajëgumus, bet ir paèià gamyklà. Stabili alaus ið statinës kokybë iððaukia nuolatiná poreikio augimà, todël 1998 metais buvo iðvirta 3200000 litrø tradicinio lietuviðko alaus (net 5 kartus daugiau nei 1995 metais). Rinkos plëtra ir nuolatinis noras kuo geriau patenkinti vartotojø poreikius reiðkia tai, kad ðiandien VILKMERGËS alaus ið statinës galima paskanauti ne tik Lietuvos baruose ir kavinëse, bet ir ásigyti parduotuvëse. Jûsø patogumui – alus ir stiklinëje, ir plastikinëje, ir skardinëje taroje. Kraðto aludarystës tradicijas ðiandien ámonëje puoselëja 40 þmoniø, kurie per metus iðverda 5000000 litrø kokybiðko, kaimiðka duona ir ajerais kvepianèio alaus.

Ámonës vadovas
Ramûnas Blazarënas

www page
e-m@il

Tikslus ámonës pavadinimas:
Vilkmergës alus, UAB
Ámonës kodas:
122016951
Ákûrimo metai:
1993
Adresas:
Antakalnio g. III k., Ukmergës r.
Telefonas
(8~340) 63770
Faksas
(8~340) 63788

 Su alumi po sakura 2012-04-09 (LT)

 J.V.Daugmaudis. Apie alaus reklamà, lytis ir didingà uþmojá „iðsaugoti“ Lietuvà 2012-04-09 (LT)

 Ádomiausios „Guinness“ vaizdo reklamos 2012-04-05 (RU)

 Kuo skiriasi alaus rûðys? 2012-04-05 (LT)

 Gráþta Vilkmergës alus 2012-04-05 (LT)

 „Staropramen“ alaus daryklà nupirko amerikieèiai 2012-04-05 (LT)

 Autobuse alkoholinius gërimus gëræs Rusijos pilietis keleivius áþeidinëjo ir grasino susidorojimu 2011-12-03 (LT)

 Aludariai: lietuviðkas alus netrukus brangs iki penktadalio 2011-12-03 (LT)

 Klaipëdoje ðalia daryklos atidaryta „Gero alaus parduotuvë“ 2011-12-01 (LT)

 Vakarø Lietuvoje kuriamas naujas kurortas 2011-12-01 (LT)

 Nusikaltëlius policininkai priviliojo alumi 2011-11-30 (LT)

 „Google“ ruoðiasi turëti savo firminá alø? 2011-11-30 (LT)

 Uostamiesèio kavinëje – pasenæs alus 2011-11-30 (LT)

 Kurioje ðalyje vis daugiau suvartojama alkoholio? 2011-11-29 (LT)

 Kai kolekcionavimas virsta manija 2011-11-29 ()

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio“ alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters