Ultrapramogos, UAB

Linksmai nuteikianèioje alaus daryklos-restorano „Bravaria“ aplinkoje, kuri yra PC „Akropolis“, Ozo g. 25, Vilniuje bei PC „Akropolis“, Kaune , galite paskanauti puikiø Bravaria virtuvës patiekalø bei mëgautis vietoje verdamu ir iðpilstomu ðvieþiu alumi. Gerai matomoje alaus daryklos – restorano „Bravaria“ vietoje yra árengtas alaus bravoras. Tai yra tikra atrakcija Jums, nes jûs galite stebëti alaus virimo procesà bei mëgautis „ðvieþiu“ alumi restorane. Ið trijø èia pat verdamø alaus rûðiø tikrai iðsirinksite mëgstamiausià: Bravaria Premiuim. Tai ðvelnus ir lengvas, subtilaus skonio ir aromato alus. Pagamintas ið tyriausio vandens, aukðèiausios kokybës salyklo ir apyniø, atgabentø tiesiai ið Vokietijos. Tai alus ieðkantiems atgaivos bei harmoningo skonio. Bravaria Baltas. Alus ið kvieèiø salyklo gali pasigirti labai senomis gamybos tradicijomis. Jis ypaè vertinamas Vokietijoje, Bavarijos þemëje. Nefiltruotas, savito ir iðskirtinio skonio alus, kuriuo stengiamasi priminti kadaise kruopðèiai puoselëtas ir mëgtas alaus rûðis. Tai alus tiems, kas vertina tradicijas. Bravaria Ajerø. Tirðtas, salstelëjæs alus, iðsiskiriantis sodriu aromatu bei ryðkiu skoniu. Specialiu bûdu paruoðtas salyklas suteikia alui malonø aromatà bei gilià spalvà. Ðis alus skirtas tiems, kas ieðko ypatingo, netikëto skonio. Alaus darykloje – restorane „Bravaria“ rasi viskà, kas geriausia tikroje Bavarijoje.

www page

Tikslus ámonës pavadinimas:
Ultrapramogos, UAB
Adresas:
p.c. Akropolis, Ozo g. 25
Mobilus
865221121

 Su alumi po sakura 2012-04-09 (LT)

 J.V.Daugmaudis. Apie alaus reklamà, lytis ir didingà uþmojá „iðsaugoti“ Lietuvà 2012-04-09 (LT)

 Ádomiausios „Guinness“ vaizdo reklamos 2012-04-05 (RU)

 Kuo skiriasi alaus rûðys? 2012-04-05 (LT)

 Gráþta Vilkmergës alus 2012-04-05 (LT)

 „Staropramen“ alaus daryklà nupirko amerikieèiai 2012-04-05 (LT)

 Autobuse alkoholinius gërimus gëræs Rusijos pilietis keleivius áþeidinëjo ir grasino susidorojimu 2011-12-03 (LT)

 Aludariai: lietuviðkas alus netrukus brangs iki penktadalio 2011-12-03 (LT)

 Klaipëdoje ðalia daryklos atidaryta „Gero alaus parduotuvë“ 2011-12-01 (LT)

 Vakarø Lietuvoje kuriamas naujas kurortas 2011-12-01 (LT)

 Nusikaltëlius policininkai priviliojo alumi 2011-11-30 (LT)

 „Google“ ruoðiasi turëti savo firminá alø? 2011-11-30 (LT)

 Uostamiesèio kavinëje – pasenæs alus 2011-11-30 (LT)

 Kurioje ðalyje vis daugiau suvartojama alkoholio? 2011-11-29 (LT)

 Kai kolekcionavimas virsta manija 2011-11-29 ()

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio“ alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters