Penki laipsniai, TÛB

Èekiðko alaus gerbëjai kvieèiami á miesto senamiestyje, Totoriø gatvëje, ásikûrusià aludæ „Bûsi treèias“. Èia alus verdamas ir pilstomas pagal autentiðkà èekiðkà receptûrà. Aludës rûsyje yra sumontuota speciali alaus gaminimo áranga. „Jei norite paragauti gyvo ir nepasterizuoto alaus – uþsukite pas mus“, – kvieèia aludës ðeimininkas p. Romualdas Vacius. Prieð 200 metø Totoriø gatvë dar kitaip buvo vadinama degtindariø gatve, o ðiose patalpose buvo varoma karèioji. „Tiesiog aplinka ápareigojo gaminti alø“,- pasakoja ðeimininkas. Èia galima paragauti ðviesaus ( 5,1-5,3 %) ir juodo alaus (iki 6,3 %). Su ðviesiuoju „Bûsi treèias“alumi daromi alaus kokteiliai: lankytojai gali paragauti vyðniø, karamelës, airiðko viskio, gervuogiø, juodøjø serbentø, kokoso rieðuto, avieèiø, migdolø, braðkiø ar spanguoliø skonio kokteilius. Prie „èekiðko“ alaus sveèiams kavinë siûlo ávairias salotas, ðaltus, karðtus uþkandþius, jautienos, kiaulienos ar viðtienos kepsnius, kepamus ant þarijø. Ðeimininkai aludës interjerà net dvejus metus kûrë patys: pradëjo nuo sienø, lubø, apgalvojo kiekvienà detalæ, net kavinës baldai – jø paèiø gamybos! Èia dvelkia praeitimi, ant sienø kabo senovinës nuotraukos, kaimiðki rakandai. „Svarbu, kad lankytojas jaustøsi jaukiai ir patogiai, kaip namuose “, – sako p. Romualdas. Kavinë turi pastovius klientus, kurie visada sugráþta ir atsiveda savo draugus. Daþnai apsilanko sveèiai ið ávairiø ambasadø ar uþsienieèiai, kuriems smalsu paragauti gyvo, nepasterizuoto, èia pat pagaminto alaus. Nesenai atidariusi naujà banketø salæ, kavinë kvieèia norinèius ðvæsti ávairias progas ar ðventes.

Ámonës vadovas
Romualdas Vacius

www page

Tikslus ámonës pavadinimas:
Penki laipsniai, TÛB
Ámonës kodas:
120400120
Adresas:
Totoriø g. 18, Vilnius
Telefonas
(8 5) 2312698

 Su alumi po sakura 2012-04-09 (LT)

 J.V.Daugmaudis. Apie alaus reklamà, lytis ir didingà uþmojá „iðsaugoti“ Lietuvà 2012-04-09 (LT)

 Ádomiausios „Guinness“ vaizdo reklamos 2012-04-05 (RU)

 Kuo skiriasi alaus rûðys? 2012-04-05 (LT)

 Gráþta Vilkmergës alus 2012-04-05 (LT)

 „Staropramen“ alaus daryklà nupirko amerikieèiai 2012-04-05 (LT)

 Autobuse alkoholinius gërimus gëræs Rusijos pilietis keleivius áþeidinëjo ir grasino susidorojimu 2011-12-03 (LT)

 Aludariai: lietuviðkas alus netrukus brangs iki penktadalio 2011-12-03 (LT)

 Klaipëdoje ðalia daryklos atidaryta „Gero alaus parduotuvë“ 2011-12-01 (LT)

 Vakarø Lietuvoje kuriamas naujas kurortas 2011-12-01 (LT)

 Nusikaltëlius policininkai priviliojo alumi 2011-11-30 (LT)

 „Google“ ruoðiasi turëti savo firminá alø? 2011-11-30 (LT)

 Uostamiesèio kavinëje – pasenæs alus 2011-11-30 (LT)

 Kurioje ðalyje vis daugiau suvartojama alkoholio? 2011-11-29 (LT)

 Kai kolekcionavimas virsta manija 2011-11-29 ()

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio“ alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters