Birþø alus, UAB

1999 m. gruodþio mën. ant „Birþø alaus“ daryklos daromo alaus etikeèiø atsirado alaus daryklos pastatymo data – 1686 metai. Istoriniai dokumentai liudija, kad kunigaikðtis Boguslavas Radvila, nustatydamas naujà tvarkà ir Magdenburgo teisiø galià (karalius Vladislavas IV 1644 m. Birþams patvirtino naujà privilegijà), savose taisyklëse miestui patvirtino: „….miestieèiai turi turëti bravorus ir salyklines prie upës ir ten alø daryti, degtinæ varyti ir salyklà gaminti saugantis nuo gaisro. Jeigu kiekvienas miestietis negali jø atskirai pasistatyti, tai tuomet keletas turi susidëjæ tvarkingus bravorus statyti“. Tvirtindamas Këdainiø miesto amatininkø cechø nuostatus, B.Radvila 1666 m. neleido ákurti aludariø cecho, motyvuodamas, kad ir taip kiekvienas miestietis laikàs samdiná alui daryti, nors alaus neparduoda. 1682 m. Liudvika Karolina Radvilaitë patvirtino instrukcijà, kurioje miestieèiai buvo ápareigoti pastatyti ávairius cechus, tarp jø ir bendrà aludariø, kepëjø, degtindariø ir gyvuliø skerdikø. L.K.Radvilaitës komisarai 1686 m. Birþuose patvirtino 8 cechus, tarp jø ir paminëtà bendrà aludariø. Apibendrinus istorinius duomenis, galima teigti, kad 1686 m. lapkrièio 25 d. Brandenburgo markgrafienës L.K.Radvilaitës nurodymas buvo ávykdytas. 1686 metus reikia laikyti Birþø alaus daryklos ákûrimo data. 1811 m. nusigyvenusiø didikø Radvilø turtus uþ skolas perëmë grafai Tiðkevièiai. Tiðkevièiai alaus daryklà ant Agluonos upës kranto atstatë 1882 metais. Buvo nupirkta ir naujø vokiðkø árengimø, uþ didelá atlyginimà pasamdyti þinomi vokieèiø meistrai aludariai. Alø virdavo tris kartus per savaitæ ir vienu metu padarydavo 250 kibirø alaus. Grafai ir jø ágaliotiniai stebëjo, kad smuklininkai alaus neatskiestø, o saugodami prestiþà ypaè bausdavo tuos prekeivius, kurie nupirkæ neþinia kokio alaus pardavinëdavo já kaip darykloje varytà. Tiðkevièiø darykloje Birþuose buvo daromos ðios alaus rûðys: „Ordinarinis“, „Antroko“, „Pilzeno“, „Bavarijos“, „Porteris“. O kad alus Birþuose buvo tikrai labai geras, árodo Birþø kraðto muziejuje „Sëla“ saugoma Tiðkevièiø gaminamo alaus butelio etiketë. Joje matyti, kad „Birþuose, grafø Tiðkevièiø darykloje, gaminamas Bavarijos alus“ paèioje alaus gimtinëje Vokietijoje buvo apdovanotas parodø medaliais. Po Pirmojo pasaulinio karo Birþø alaus darykla buvo sugriauta, paskutinysis grafas Alfredas Tiðkevièius iðvaþiavo kaip Lietuvos Respublikos pasiuntinys á Londonà. Alaus gamyba uþsiëmë buvæs jo patikëtinis ir ágaliotinis Birþuose Petras Variakojis, vëliau daryklà ið grafo perpirkæs. 1923 metais alaus darykla jau pradëjo veiklà ir per metus pagamindavo per milijonà litrø alaus. Tradiciðkai buvo daromas tamsus ir stiprus alus: „Porteris“, „Juodasis“, „Stiprusis“, „Birþø“, „Stalo“. Birþø alus netrukus Lietuvoje iðsikovojo rinkà: jis buvo veþamas á Kaunà, Panevëþá, kitus didesnius miestus. Dar vëliau, keièiantis valdþioms, alaus darykla buvo nacionalizuota, taèiau senàsias geriausio alaus gamybos tradicijas Birþø aludariai iðsaugojo. Nuo Birþø kilæs B.Dauguvietis alaus darymo tradicijas ir „magijà“ puikiai ir ðmaikðèiai pavaizdavo „Þaldokynëje“. 1973 metai alaus darykla „Birþø alus“ buvo prijungta prie Panevëþio alaus daryklos „Kalnapilis“. 1996 metais darykla reorganizuota á savarankiðkà ámonæ, jai sugraþintas senasis pavadinimas „Birþø alus“. Birþø alus yra technologijos ir gamybos paslapèiø palikimas nuo Radvilø ir grafo Tiðkevièiaus laikø. Visos alaus rûðys yra iðlaikiusios Ðiaurës Lietuvos alaus gamybos tradicijas.


Daugiau iliustracijø – spausk ant paveiksliuko.
Jei nuoroda neaktyvi, tai reiðkia, kad daugiau iliustracijø neturime.
Jei turite nuskanuotø èios alaus daryklos etikeèiø ar nuotraukø – atsiøskite el. paðtu mums.

www page
e-m@il

Tikslus ámonës pavadinimas:
Birþø alus, UAB
Ákûrimo metai:
1686
Adresas:
Rotuðës g. 22, LT-41137 Birþai
Telefonas
+370 450 36 887
Faksas
+370 450 36 141
Mobilus
+370 616 16 514

 Su alumi po sakura 2012-04-09 (LT)

 J.V.Daugmaudis. Apie alaus reklamà, lytis ir didingà uþmojá „iðsaugoti“ Lietuvà 2012-04-09 (LT)

 Ádomiausios „Guinness“ vaizdo reklamos 2012-04-05 (RU)

 Kuo skiriasi alaus rûðys? 2012-04-05 (LT)

 Gráþta Vilkmergës alus 2012-04-05 (LT)

 „Staropramen“ alaus daryklà nupirko amerikieèiai 2012-04-05 (LT)

 Autobuse alkoholinius gërimus gëræs Rusijos pilietis keleivius áþeidinëjo ir grasino susidorojimu 2011-12-03 (LT)

 Aludariai: lietuviðkas alus netrukus brangs iki penktadalio 2011-12-03 (LT)

 Klaipëdoje ðalia daryklos atidaryta „Gero alaus parduotuvë“ 2011-12-01 (LT)

 Vakarø Lietuvoje kuriamas naujas kurortas 2011-12-01 (LT)

 Nusikaltëlius policininkai priviliojo alumi 2011-11-30 (LT)

 „Google“ ruoðiasi turëti savo firminá alø? 2011-11-30 (LT)

 Uostamiesèio kavinëje – pasenæs alus 2011-11-30 (LT)

 Kurioje ðalyje vis daugiau suvartojama alkoholio? 2011-11-29 (LT)

 Kai kolekcionavimas virsta manija 2011-11-29 ()

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio“ alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters