Bièiuliø avilys, UAB

Didmenine vaistø prekyba besiverèianti ámonë „Korys“ alaus mëgëjams pateikë staigmenà Kauno senamiestyje ákûrë alaus mini daryklà-restoranà. Tiems, kurie susigundys ant Vilniaus gatvës 34 namo pritvirtinta iðkaba „Avilys“, teks nusileisti laiptais þemyn á rûsá, o èia jø lauks dar viena staigmena – pirmasis Lietuvoje pagamintas medaus alus. Tiesiai ið dviejø salëje stovinèiø þvilganèiø þalvario katilø. Medaus alus nëra naujiena kitø ðaliø ðio gërimo mëgëjams. Tokià alaus rûðá gamina Amerikos aludariai, medaus alø itin vertina belgai, jo skoná þino ir kitø Vakarø Europos valstybiø gyventojai. Svarstydami, kaip racionaliau panaudoti senamiestyje buvusio vaistø sandëlio patalpas, ámonës „Korys“ vadovai nutarë pamëginti gaminti medaus alø Kaune. Maþdaug mënesá veikianèioje alaus mini darykloje-restorane „Avilys“ lankæsi kaunieèiai ir miesto sveèiai jau gali ávertinti, ar eksperimentas pavyko. „Ið gausaus ðio alaus gamintojø bûrio iðsirinkome Austrijos aludarius. Jie pateikë visà reikiamà árangà bei pasiûlë keletà alaus rûðiø. Tarp jø ir gana egzotiðkø. Stengëmës, kad mûsø alus nebûtø vertinamas – „paragausiu ir daugiau negersiu“. Iðsirinkome ðviesø 4,2 proc. stiprumo ir ðiek tiek stipresná pusiau tamsø alø. Svarbiausi jo komponentai – medus, trijø rûðiø salyklas ir apyniai. Tai „gyvas“, nefiltruotas ir nepasterizuotas alus“, – sakë daryklosrestorano direktorius Rytis Seniûnas. Pirmasis lietuviðkas medaus alus verdamas èia pat du kartus per savaitæ. iá procesà stebëti ir kà tik pagaminto alaus paragauti gali visi daryklos-restorano lankytojai. „Avilyje“ neliks nuskriausti ir iðalkusieji. Restorano virëjai bei kulinarai gamina subtilius, vietos specifikà atspindinèius patiekalus – alaus sriubà, aluje marinuotos laðiðos kepsná. Norintieji deserto gali uþsisakyti vaisiø, sustingusiø alaus þelë. O audringai savaitgalá praleidusiems lankytojams susigràþinti prarastas jëgas galbût padës gaivusis alaus kokteilis „Sekmadienio rytas“. Atëjusieji á „Avilá“ turës progà ásitikinti, jog tai nëra aludë, turinti tam tikrà kvapà ir kontingentà. „Mes juk farmacininkai, tad pasistengëme, kad èia bûtø ðvaru kaip vaistinëje. O ir pats pavadinimas „Avilys“ visiems asocijuojasi su ðvara, ramiu dûzgimu ir nuolatiniu judëjimu. Tai svarbiausi mûsø veiklos principai“, sakë R.Seniûnas. „Avilio“ ákûrëjai neabejoja, kad medaus alus ras savo vartotojà. Retsykiais èia galima iðvysti kadaise daþnai matytà, o dabar jau primirðtà vaizdelá – prie áëjimo iðsirikiavusius ir kantriai laisvos vietos laukianèius lankytojus.


Daugiau iliustracijø – spausk ant paveiksliuko.
Jei nuoroda neaktyvi, tai reiðkia, kad daugiau iliustracijø neturime.
Jei turite nuskanuotø èios alaus daryklos etikeèiø ar nuotraukø – atsiøskite el. paðtu mums.

Ámonës vadovas
Rytis Seniûnas

www page
e-m@il

Tikslus ámonës pavadinimas:
Bièiuliø avilys, UAB
Ámonës kodas:
3561047
Ákûrimo metai:
2000
Adresas:
Kaunas, Vilniaus g. 34
Telefonas
207552
Faksas
203476

 Su alumi po sakura 2012-04-09 (LT)

 J.V.Daugmaudis. Apie alaus reklamà, lytis ir didingà uþmojá „iðsaugoti“ Lietuvà 2012-04-09 (LT)

 Ádomiausios „Guinness“ vaizdo reklamos 2012-04-05 (RU)

 Kuo skiriasi alaus rûðys? 2012-04-05 (LT)

 Gráþta Vilkmergës alus 2012-04-05 (LT)

 „Staropramen“ alaus daryklà nupirko amerikieèiai 2012-04-05 (LT)

 Autobuse alkoholinius gërimus gëræs Rusijos pilietis keleivius áþeidinëjo ir grasino susidorojimu 2011-12-03 (LT)

 Aludariai: lietuviðkas alus netrukus brangs iki penktadalio 2011-12-03 (LT)

 Klaipëdoje ðalia daryklos atidaryta „Gero alaus parduotuvë“ 2011-12-01 (LT)

 Vakarø Lietuvoje kuriamas naujas kurortas 2011-12-01 (LT)

 Nusikaltëlius policininkai priviliojo alumi 2011-11-30 (LT)

 „Google“ ruoðiasi turëti savo firminá alø? 2011-11-30 (LT)

 Uostamiesèio kavinëje – pasenæs alus 2011-11-30 (LT)

 Kurioje ðalyje vis daugiau suvartojama alkoholio? 2011-11-29 (LT)

 Kai kolekcionavimas virsta manija 2011-11-29 ()

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio“ alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters