Kauno alus, UAB

“Kauno alus” yra ásikûræs paèiame Kauno centre, Savanoriø prospekto pradþioje. Ilgà laikà buvo manyta, kad pirmasis ðios Kauno alaus daryklos paminëjimas uþfiksuotas 1888 metais, taèiau, tyrinëjant archyvuose sukauptus dokumentus, buvo atrastas 1846 metø tuometinës caro kanceliarijos raðytas dokumentas, kuriame minima ði alaus darykla. Oficialia daryklos ásteigimo data tapo 1888 m., kai jà ásigijo Aleksandras Bliumentalis. Vëliau „Raguèio“ vardu pavadintà daryklà, 1934-1935 m. valdë akcininkai Hipatija Yèienë, Volfas Brekloris bei Silonui Ðvarcas. Iki tol epizodiðkai dirbdavusi ámonë pradëjo nuolatinæ alaus gamybà ir suklestëjo. Vëliau darykla visiðkai atiteko garsiai Kauno verslininkø Yèø ðeimai. Hipatijos Yèienës valdoma alaus darykla parduodavo daugiausiai alaus ne tik laikinojoje sostinëje, o jos verdamas alus buvo vertinamas ne tik ðalyje, bet ir Europoje. Nuo 1941 m. veikæs kaip savarankiðka ámonë, 1959 m. “Ragutis” prisijungë prie “Raudonosios paðvaistës” susivienijimo ir iðsineðë savo vardà. Seniausia Kauno alaus darykla pasivadino “Þalsvyèio” vardu, kilusiu nuo alaus gamyboje naudojamø þalsvyèiø veislës þirniø pavadinimo. “Kauno alaus” daryklos atgimimas prasidëjo 2000 metø rudená, kuomet tada dar “Þalsvyèiu” besivadinusià daryklà ásigijo naujieji savininkai. Bûtent jie uþsimojo iðsaugoti ir modernizuoti seniausià ðalyje originaliose patalpose iðlikusià alaus daryklà ir taip atversti naujà lietuviðko alaus istorijos puslapá. Kiek ilgiau nei per pusmetá atliktà ámonës modernizavimà projektavo tarptautinis maisto pramonës koncernas “Alfa Laval”. Senosios daryklos patalpose buvo sumontuota prestiþinë Vokietijos gamintojo “Steinecker GmbH” alaus virimo áranga, nuklota 2000 metrø naujø vamzdþiø, sumontuotas aludariø vertinamas ðlapio malimo malûnas. Atnaujintos daryklos pajëgumai liko tokie patys – 50 tûkst./dal. per mënesá. Kai kurie iðsaugoti “Kauno alaus” daryklos árengimai mena 1923 m. gamyklos modernizavimà. Daugelis senøjø árengimø iðgyveno iki pat paskutinio gamyklos atnaujinimo, jie bus iðsaugoti ir puoð daryklos muziejø. Kartu su istoriniu palikimu “Kauno alaus” darykla paveldëjo ir unikalø alø leidþianèias virti gamtos dovanas. Visos atsinaujinusios daryklos alaus rûðys brandinamos á “Kauno alaus” kiemà besileidþianèio Þaliakalnio kalvos ðlaito gilumoje. Dar praeitame amþiuje iðkastuose rûsiuose visus metus laikosi vienoda temperatûra. Tokios gamtos dovanos neturi jokia kita alaus darykla Lietuvoje. Dar nuo Nepriklausomos Lietuvos laikø Kauno alaus gamykla garsëjo nepaprastu ðaltiniu, kuris pradëjo trykðti daryklos kieme græþiant ðuliná. 1925 metu “Lietuvos ûkininko” þiniomis, ðaltinis trykðdavæs tokiu stiprumu, kad per valandà duodavæs iki 5 tûkst. kibirø gryno kaip kriðtolas vandens. Ið 289 metrø gilumo ðulinio plûstantis vandens fontanas kartà buvo uþliejæs net pusæ Laisvës alëjos. Ðaltinis, kuris sovietmeèiu buvo uþplombuotas, buvo vël atrastas ir laukia savo laiko. Dar viena istorijos dovana yra “Kauno alaus” kieme esantis senasis malûnas, kuriame savininkai planuoja árengti alaus restoranà ir muziejø. “Kauno alus” yra vienintelë stambesnë ámonë alø fermentuojanti atviruoju bûdu. Pati fermentacija vyksta nuo 7-iø iki 14-kos dienø, taip pat natûralus, nepagreitintas brandinimo procesas uþtrunka dar 30-60 dienø. Taip gimstantis alus turi savità skoná ir nepakartojamà charakterá. Visi Kauno alûs taip pat nëra dirbtinai sodrinami angliarûgðte, todël iðlaiko storà, standþià putà, kuri bokalà puoðia net iki trijø valandø. „Kauno alus“ Þaliakalnio rûsiuose nuolatos brandina 13 alaus rûðiø, jas pilsto á BBH, KEG tipo ir plastikinius PET tipo butelius. 2004 metø pavasará AB „Kauno alus“ daryklos akcininkai nusprendë investuoti á gamybiniø pajëgumø didinimà. Didinant gamybinius pajëgumus, jau árengti CKT (cilindrinës konusinës fermentacijos talpos), bus statomas papildomas gatavos produkcijos sandëlys, jau ásigytas naujas kizelgûrinis filtras. Pagal naujausias gamybos technologijas modernizuojant gamybà kartu norima iðlaikyti senovines alaus gamybos tradicijas – gaminti natûralø produktà. Ámonës ateities planai – atverti gamyklà visuomenei ir turistø grupëms. Numatoma gamykloje árengti alaus restoranà, degustacijos salæ, parodyti þmonëms, kaip klasikiniu bûdu verdamas tikras lietuviðkas alus.


Daugiau iliustracijø – spausk ant paveiksliuko.
Jei nuoroda neaktyvi, tai reiðkia, kad daugiau iliustracijø neturime.
Jei turite nuskanuotø èios alaus daryklos etikeèiø ar nuotraukø – atsiøskite el. paðtu mums.

www page
e-m@il

Tikslus ámonës pavadinimas:
Kauno alus, UAB
Ámonës kodas:
3369811
Ákûrimo metai:
1846
Adresas:
Savanoriø pr. 7, Kaunas
Telefonas
8-37 201838
Faksas
8-37 209003

 Su alumi po sakura 2012-04-09 (LT)

 J.V.Daugmaudis. Apie alaus reklamà, lytis ir didingà uþmojá „iðsaugoti“ Lietuvà 2012-04-09 (LT)

 Ádomiausios „Guinness“ vaizdo reklamos 2012-04-05 (RU)

 Kuo skiriasi alaus rûðys? 2012-04-05 (LT)

 Gráþta Vilkmergës alus 2012-04-05 (LT)

 „Staropramen“ alaus daryklà nupirko amerikieèiai 2012-04-05 (LT)

 Autobuse alkoholinius gërimus gëræs Rusijos pilietis keleivius áþeidinëjo ir grasino susidorojimu 2011-12-03 (LT)

 Aludariai: lietuviðkas alus netrukus brangs iki penktadalio 2011-12-03 (LT)

 Klaipëdoje ðalia daryklos atidaryta „Gero alaus parduotuvë“ 2011-12-01 (LT)

 Vakarø Lietuvoje kuriamas naujas kurortas 2011-12-01 (LT)

 Nusikaltëlius policininkai priviliojo alumi 2011-11-30 (LT)

 „Google“ ruoðiasi turëti savo firminá alø? 2011-11-30 (LT)

 Uostamiesèio kavinëje – pasenæs alus 2011-11-30 (LT)

 Kurioje ðalyje vis daugiau suvartojama alkoholio? 2011-11-29 (LT)

 Kai kolekcionavimas virsta manija 2011-11-29 ()

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio“ alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters