Juozo alus, UAB

HBH „Juozo alaus” pradþiø pradþia galima laikyti 1994-uosius – bûtent tuomet pradëta statyti alaus darykla. Ne maþiau svarbi jos gyvavimo metraðtyje yra ir kita data: 1995 m. geguþës 8 diena, kai darykla buvo iðbandyta pirmàkart. Geguþës 29 dienà uþvirtas pirmasis „Juozo alaus” laðas. 1996 m. liepos 25-26 dienomis Klaipëdoje vykusioje ðventëje „Baltijos alus `96” „Juozo alus” varþësi su pripaþintais ne tik Lietuvos, bet ir uþsienio alaus gamintojais. Ðioje ðventëje „Juozo alus” populiarumu gerokai pralenkë tokius alaus pramonës gigantus kaip „Ðvyturys” ir „Ragutis” bei buvo ávertintas „Baltijos alaus `96” diplomu kaip skaniausias, geriausias ðventës alus. Pirmus darbo metus per mënesá bûdavo iðverdama 3-4 tonos alaus. Dabar tiek pagaminama per 2-3 dienas. Populiariausiojo titulà pelnæs 3,8% stiprumo ðviesusis alus pasiþymi puikiu aromatu, ðvelniu skoniu, bei ðiek tiek juntamu medaus prieskoniu. Alaus mëgëjai neblogai ávertino ir truputá kartoko skonio nefiltruotà alø. Stiprumas – taip pat 3,8%. Ieðkantiesiems ypatingø, netikëtø skoniniø savybiø rekomenduojamas 4% stiprumo juodasis alus. Jis pasiþymi kavos, kolos ir ðokolado prieskoniu. „Juozo alø” pilstome á 15, 20, 30 ir 50 litrø talpas. 1 litro kaina – 4 Lt. Taip pat pilstome ir á 2 bei 5 litrø talpos butelius.


Daugiau iliustracijø – spausk ant paveiksliuko.
Jei nuoroda neaktyvi, tai reiðkia, kad daugiau iliustracijø neturime.
Jei turite nuskanuotø èios alaus daryklos etikeèiø ar nuotraukø – atsiøskite el. paðtu mums.

Ámonës vadovas
Juozas Matulevièius

www page
e-m@il

Tikslus ámonës pavadinimas:
Juozo alus, UAB
Ámonës kodas:
6457931
Ákûrimo metai:
1994
Adresas:
Þibininkø k., Kretingos sen., Kretingos r.
Telefonas
8 445 44678
Faksas
8 445 44423
Mobilus
8 688 37777

 Su alumi po sakura 2012-04-09 (LT)

 J.V.Daugmaudis. Apie alaus reklamà, lytis ir didingà uþmojá „iðsaugoti“ Lietuvà 2012-04-09 (LT)

 Ádomiausios „Guinness“ vaizdo reklamos 2012-04-05 (RU)

 Kuo skiriasi alaus rûðys? 2012-04-05 (LT)

 Gráþta Vilkmergës alus 2012-04-05 (LT)

 „Staropramen“ alaus daryklà nupirko amerikieèiai 2012-04-05 (LT)

 Autobuse alkoholinius gërimus gëræs Rusijos pilietis keleivius áþeidinëjo ir grasino susidorojimu 2011-12-03 (LT)

 Aludariai: lietuviðkas alus netrukus brangs iki penktadalio 2011-12-03 (LT)

 Klaipëdoje ðalia daryklos atidaryta „Gero alaus parduotuvë“ 2011-12-01 (LT)

 Vakarø Lietuvoje kuriamas naujas kurortas 2011-12-01 (LT)

 Nusikaltëlius policininkai priviliojo alumi 2011-11-30 (LT)

 „Google“ ruoðiasi turëti savo firminá alø? 2011-11-30 (LT)

 Uostamiesèio kavinëje – pasenæs alus 2011-11-30 (LT)

 Kurioje ðalyje vis daugiau suvartojama alkoholio? 2011-11-29 (LT)

 Kai kolekcionavimas virsta manija 2011-11-29 ()

 Alkoholiniø gërimø gamintojai parduoda vis daugiau gaiviøjø gërimø 2010-12-20 (LT)

 Vilniaus alus atidaro tinginio langelá 2010-12-17 (LT)

 Vilniuje atidaroma „Ðvyturio“ alaus parduotuvë 2010-12-17 (LT)

 Seimas pritarë maþesniems alkoholio akcizams 2010-12-07 (LT)

 N.Udrënas: alkoholio rinkos reguliavimas turëjo teigiamø pasekmiø 2010-12-07 (LT)

 Dël sniego septyni britai jau devynias dienas yra ákalinti smuklëje 2010-12-06 (LT)

 Ðalies vadovë Dalia Grybauskaitë vetuos prekybos alkoholiu laiko ilginimà, taèiau leis maþinti PVM tarifà vieðbuèiams 2009-12-06 (LT)

 Girta voverë áspëja rusus apie praþûtingà alkoholio poveiká 2010-12-03 (LT)

 Per savaitæ neuþregistruota në viena girto vairuotojo sukelta avarija 2010-12-03 (LT)

 Britanijoje siûloma leisti vairuoti tik beveik blaiviems 2010-12-03 (LT)

 Seimas leido alkoholiu prekiauti iki vidurnakèio 2010-12-03 (LT)

 Alkoholis Britanijos naktiniuose baruose bus sunkiau prieinamas 2010-12-03 (LT)

 S.Tamkevièius: Seimas nubrauks visus Blaivybës metais prasidëjusius tautos blaivinimo rezultatus 2010-12-02 (LT)

 Seimas ryþtasi maþinti akcizus alkoholiui 2010-11-30 (LT)

 Nepriklausomas alaus iðmanytojas apie didþiøjø gamintojø verdamà alø: „Tai tarsi vanduo“ 2010-11-30 (LT)


Visø naujienø-senienø
archyvas yra èia

Arturo Slipaviciaus Menas
Mûsø rëmëjasfree counters